Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualności
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespołu
OKS II Otwock
Juniorzy mł. - 2000
Trampkarze - 2002
Młodziki - 2003
Młodziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
Żaki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ciężarowcy
 
Statut klubu

Statut Otwockiego Klubu Sportowego Start: 

 

Otwock, dnia 5 grudnia 2012 r.

STATUT

OTWOCKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ,,START''

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny.

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Otwocki Klub Sportowy ,,START'' zwany dalej w Statucie Klubem. Dopuszcza się rozszerzenia nazwy Otwocki Klub Sportowy ,,START'' o nazwisko lub nazwę sponsora.

§ 2

Siedzibą Klubu jest Miasto Otwock.

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków oraz pracy zawodowej kadry administracyjno - gospodarczej i szkoleniowej.

§ 5

Klub używa godła, barw, odznak i pieczęci organizacyjnych wg określonych wzorów przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów. Godłem organizacyjnym jest emblemat w kształcie zbliżonym do trójkąta w kolorze żółtym, w górnej części z czarnymi literami OK, oraz w kolorze czarnym z żółtą literą S w dolnej zwężającej się części. Sztandar Klubowy w kolorze czarno – żółtym z napisem: Otwocki Klub Sportowy, z emblematem Klubu i czarnym napisem ,,START'' w dolnej części na żółtym tle po jednej stronie oraz w kolorze czerwonym i Herbem Miasta Otwocka po drugiej stronie na której dodatkowo mogą być umieszczone napisy i daty okolicznościowe.

Rozdział II

§ 6

Cele i środki działania

 1. Organizowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji.

 2. Stałe podnoszenie poziomu sportowego i sprawności fizycznej.

 3. Udział w lokalnym i ogólnopolskim życiu sportowym, organizowanie imprez i szkolenia w zakresie sportowym i turystycznym.

 4. Zaspakajanie potrzeb społecznych w zakresie usług sportowo - rekreacyjnych i turystyczno - wypoczynkowych.

 5. Kształtowanie u członków Klubu patriotyzmu i wysokich walorów moralnych poczucia godności osobistej, zrozumienia zasad dyscypliny i solidarności oraz potrzeb sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich.

 6. Organizowanie i propagowanie wśród młodzieży działań z zakresu szeroko pojętej profilaktyki antyalkoholowej.

 7. Stowarzyszenie nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkowych organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ,,osobami bliskimi''

 2. przekazywać majątek na rzecz członków stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach

 3. wykorzystywać majątek na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia

 4. dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie

 1. Klub realizuje swoje cele poprzez:

  1. organizowanie i prowadzenie działalności sportowej wielosekcyjnej

  2. administrowanie i utrzymywanie obiektów sportowych oraz inicjowanie i realizowanie ich rozbudowy lub modernizacji

  3. organizowanie obozów sportowo – rekreacyjnych i turystyczno – wypoczynkowych, masowych festynów, spartakiad, imprez międzyszkolnych i międzyzakładowych

  4. prowadzenia działalności reklamowej

  5. gromadzenie środków materialnych i gospodarowanie nimi zgodnie z potrzebami Klubu

  6. współdziałanie z organami państwowymi, samorządowymi, spółdzielczymi, osobami prawnymi
   i fizycznymi, organizacjami społecznymi, młodzieżowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, związkami sportowymi w kraju i za granicą w zakresie realizacji zadań statutowych Klubu

  7. prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółek z innymi podmiotami gospodarczymi, spółkami, osobami fizycznymi i prawnymi

  8. podejmowanie innych czynności zgodnych z przepisami prawa i zmierzających do realizacji celów statutowych.

Rozdział III

Członkowie Klubu ich prawa i obowiązki

§ 7

 1. Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. członków rzeczywistych

 2. członków wspierających

 3. członków honorowych

 1. Członków rzeczywistych i wspierających przyjmuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 8

Członkiem rzeczywistym Klubu może być:

a)osoba pełnoletnia b)osoba niepełnoletnia, która uzyska pisemne pozwolenie rodziców (opiekunów prawnych)

Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium RP mogą zrzeszać się w stowarzyszeniach zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich

§ 9

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Klubu, która zadeklaruje składkę członkowską.

 2. Jeśli członkiem wspierającym jest osoba prawna to działa ona w Klubie za pośrednictwem swojego przedstawiciela

§ 10

 1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Klubu osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla Klubu.

 2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka rzeczywistego a ponadto zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

 3. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Klubu.

 

§ 11

Członek rzeczywisty ma prawo:

 1. Biernego i czynnego wyboru do władz pod warunkiem ukończenia 18-go roku życia oraz głosu stanowiącego

 2. Brania udziału w ćwiczeniach, zawodach, obozach i innych imprezach organizowanych przez Klub

 3. Korzystania z urządzeń sportowych i sprzętu będącego własnością Klubu na zasadach obowiązujących w Klubie

 4. Noszenia odznaki Klubu.

§ 12

 1. Członek wspierający – osoba fizyczna ma prawo: a)czynnego wyboru do władz Klubu b)korzystania ze sprzętu i urządzeń Klubu c)sprawowania opieki nad poszczególnymi sekcjami Klubu

 1. Członek wspierający - osoba prawna ma prawo: a)brania udziału w Walnym Zebraniu Członków za pośrednictwem upoważnionego na piśmie przedstawiciela posiadającego czynne prawo wyborcze b )korzystania ze sprzętu i urządzeń Klubu c)sprawowania opieki nad poszczególnymi sekcjami Klubu

§ 13

Do obowiązków członków rzeczywistych Klubu należy:

a). branie czynnego udziału w pracach Klubu, stosowanie się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu b). dbanie o dobro i rozwój Klubu. Chronienie własności Klubu, jako wspólnego dobra wszystkich członków, oraz zwalczanie przejawów marnotrawstwa c). regularne opłacanie składek członkowskich d). promowanie wychowania fizycznego

§ 14

Do obowiązku członków wspierających należy: a). terminowe wpłacanie zadeklarowanej składki b). przyczynianie się do realizacji celów statutowych Klubu

 

§ 15

1. Członkostwo w Klubie osoby fizycznej ustaje na skutek: a). dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu b). skreślenia uchwałą Zarządu z listy członków z powodu nieopłacania składek członkowskich przez okres 3 miesięcy c). wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego lub uchwał

Walnego Zebrania Członków w tym przedmiocie, za działanie na szkodę Klubu

d). skazania prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych 2. Członkostwo w Klubie osoby prawnej ustaje na skutek: a). dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu b). skreślenia uchwałą Zarządu z powodu nieopłacania składek członkowskich lub utraty osobowości prawnej. 3. Od uchwał Zarządu dotyczących skreślenia i wykluczenia członkom przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

§ 16

W przypadku naruszenia postanowień Statutu Klubu, uchwał jego władz, na członków Klubu mogą być nakładane kary, określone w regulaminie uchwalonym przez Walne Zebranie Członków Klubu.

§ 17

1. Członkowie Klubu za aktywny udział w realizacji statutowych zadań Klubu mogą otrzymać nagrodyi wyróżnienia. 2. Rodzaje wyróżnień i nagród ustala Zarząd Klubu z zachowaniem obowiązujących przepisów.

Rozdział IV

WŁADZE KLUBU

§ 18

1. Władzami Klubu są: a). Walne Zebranie Członków b). Zarząd Klubu c). Komisja Rewizyjna d). Sąd Koleżeński

2. Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. 3. Członkowie władz pełnią funkcje honorowo. 4. Jeżeli postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej ½ liczby osób uprawnionych do głosowania. W przypadku ustąpienia członka Zarządu klubu, przed upływem kadencji władza ta może dokooptować na jego miejsce nowego członka. Liczba dokooptowanych nie może jednak przekraczać 1/3 stanu tej władzy pochodzącego wyboru.

§ 19

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. Uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Klubu 2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. 3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej 4. Wybór Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego 5. Podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku nieruchomego Klubu 6. Uchwalanie wysokości składek członkowskich 7. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego 8. Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego i Zarządu o wykluczenie i skreślenie z listy członków Klubu 9. Zatwierdzanie regulaminu Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego 10. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z wykonania przez Zarząd Klubu zaleceń pokontrolnych 11. Podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Klubu.

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie – w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 21

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1. Członkowie rzeczywiści z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyboru 2. Członkowie wspierający – osoby fizyczne z głosem stanowiącym oraz czynnym prawem wyboru 3. Członkowie wspierający – osoby prawne za pośrednictwem swego upoważnionego przedstawiciela z czynnym głosem wyborczym i głosem stanowiącym. 4. Honorowi członkowie Klubu.

§ 22

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Klub jest zobowiązany zawiadomić członków, co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

 

§ 23

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Klubu. a). z własnej inicjatywy b). na wniosek Komisji Rewizyjnej Klubu c). na wniosek co najmniej ¼ członków Klubu uprawnionych do głosowania 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Klubu w terminie 30 dni od zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 24

1. Zarząd Klubu składa się z 7-12 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków. 2. Zarząd Klubu wybiera spośród siebie Prezydium Zarządu – w skład którego wchodzą: Prezes i Wiceprezesi. 3. Posiedzenie Zarządu w zależności od potrzeb zwoływane są na wniosek Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 25

Szczegółowy zakres pracy Zarządu Klubu i jego Prezydium określa regulamin ustalony przez Zarząd Klubu. Administrację Klubu sprawuje Zarząd Klubu za pośrednictwem Dyrektora Klubu, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę .

Dyrektor Klubu uczestniczy we wszystkich posiedzeniach władz Klubu.

§ 26

Do kompetencji Zarządu Klubu należy: 1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu 2. Kierowanie działalnością Klubu zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków 3. Zarządzanie majątkiem Klubu w ramach zatwierdzonego budżetu 4. Przyjmowanie i skreślanie członków oraz nakładanie kar dyscyplinarnych na członków 5. Powoływanie, rozwiązywanie i nadzorowanie działalności sekcji sportowych, ich kierownictw, komisji problemowych i zespołów doradczych 6. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych 7. Dokonywanie oceny działalności Prezydium 8. Uchwalanie rocznego budżetu Stowarzyszenia

§ 27

W okresie między posiedzeniami Zarządu Klubu, działalnością Klubu kieruje Prezydium Zarządu, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Klubu

 

 

§ 28

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków spośród których wybiera się przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza. 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych władz Klubu.

§ 29

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Klubu należy: a). przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo – gospodarczej pod względem celowości, gospodarności i rzetelności b). w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działalności Klubu wydawanie zaleceń oraz żądanie wyjaśnień c). zgłaszanie wniosków o udzielenie przez Walne Zebranie Członków absolutorium ustępującemu Zarządowi d). przedkładanie sprawozdania ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków e). przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wskazany przez niego członek tej komisji ma prawo brania udziału w każdym posiedzeniu Zarządu i Prezydium Zarządu z głosem doradczym.

§ 30

Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

§ 31

1. Sąd Koleżeński składa się z 3-5 członków spośród których wybierany jest przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz. 2. Sąd Koleżeński powoływany jest do rozpatrywania sporów wynikłych pomiędzy członkami w obrębie klubu. 3. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje członkom prawo odwoływania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia

§ 32

Szczegółowy tryb postępowania Sadu Koleżeńskiego określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków

Rozdział V

Majątek i fundusze Klubu

§ 33

Na majątek Klubu składają się ruchomości, nieruchomości i fundusze

Na fundusze składają się: 1). wpływy ze składek członkowskich 2). wpływy z innej działalności statutowej 3). dotacje, darowizny i zapisy

§ 34

1.Klub gospodaruje majątkiem i funduszami, oraz prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami

2.Wszystkie dochody z działalności gospodarczej przeznaczane są na statutowe cele Stowarzyszenia .

§ 35

1. Sekcje Klubu mogą wprowadzać na mocy uchwały zebrania członków sekcji składki wewnątrz – sekcyjne 2. Gospodarkę składkami wewnątrz- sekcyjnymi sprawuje sekcja

§ 36

1. Dla oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane są 2 podpisy: Prezesa Zarządu Klubu lub Wiceprezesa, urzędującego członka Zarządu lub osób przez nich upoważnionych. 2. Wszelkie postanowienia Zarządu Klubu, zmierzające do uszczuplenia majątku klubu wymagają zgody rejestracyjnej.

§ 37

1. Zmiana Statutu i rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej polowy osób uprawnionych do głosowania . 2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu powinna określać tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Klubu.

§ 38

Uchwała o przekazaniu majątku Klubu podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.


Reklama

OKS Otwock prowadzi całoroczny nabór do drużyn młodzieżowych w piłce nożnej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy też na treningi lekkoatletyczne dzieci i młodzież w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela także trener Bożena Dziubińska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci