Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
Wywiad z Trenerem Cezarym Moled? !!! 2007.11.16 15:00:05

Nasza strona internetowa przygotowa?a dla swoich kibiców ma?y prezent przed meczem z Broni? Radom. Wywiadu , udzieli? mi si? zgodzi? trener I zespo?u OKS Otwock pan CEZARY MOLEDA. Zapraszam do lektury.

Panie trenerze jak pan ocenia mijaj?c? rund? ligow?, oraz pucharow?? Czy jest pan zadowolony z tego okresu, czy te? pozosta? jaki? niedosyt ?

- Nie, nie jestem zadowolony. Mnie ogó?em jest ci??ko zadowoli?. By?o nas sta? na jeszcze lepsze wyniki. Jednak przyczyn, i? by?o inaczej jest kilka. Pierwsza przyczyna jest taka, i? mieli?my lekk? obni?k? formy w Pa?dzierniku. Do tego jeszcze doszed? mecz z Legionovi?, gdzie zosta? na nas wykonany wyrok. Nie wiem dlaczego, nie wiem co by?o przyczyn? tak ostrej gry zespo?u Legionovii? By? mo?e po prostu si? nas przestraszono. Po tym meczu d?ugo dochodzili?my do siebie, przez co mieli?my kilka s?abszych meczów. Inn? przyczyn? byli zawodnicy rezerwowo, którzy nie stan?li na wysoko?ci zadania. Nasz? rund? oceniono ju? przed lig?, mówi?c ?e w Otwocku nie b?dzie ju? ani dobrej pi?ki ani zespo?u, gdy? tak wielu zawodników zrezygnowa?o z gry. Jak by?o naprawd? wszyscy widzieli, wi?c ocen? zostawiam kibicom. Moim zdaniem w Otwocku jeszcze przez d?ugi czas b?dzie si? wspomina?o o naszej grze w tej rundzie. W tej chwili jeste?my egzekwio liderami grupy, razem z Mazurem Karczew. W Pucharze Polski starali?my si? doj?? jeszcze wy?ej. Jednak jeden b??d dru?yny sprawi?, i? nie uda?o nam si? wywindowa? o jedno pi?tro wy?ej. My?l?, ?e dzi?ki pucharom Otwock w ogóle zaistnia? nie tylko w Pucharze, ale w ogóle na pi?karskiej mapie Polski. W pucharze ogó?em mogli?my si? pokaza? na stricte poziomie pi?karskim, gdy? w lidze bardzo cz?sto maj? miejsca polowania. W Grodzisku by?o polowanie na Marcina Danielewicza, a w meczu z Legionovi? na wszystkich pi?karzy. Tego typu zachowania, czy poziom s?dziowania to moim zdaniem jest skandal.

Panie trenerze jak pan ocenia swoich pi?karzy po tej rundzie, czy wystawia pan osobne laurki poszczególnym pi?karzom, czy te? ocena jest ogólna dla ca?ej dru?yny?

- Szczerze powiedziawszy, oceniam przede wszystkim dru?yn?, jednak mojej ocenie podlegaj? równie? poszczególni pi?karze. Wi?kszo?? zawodników zagra?a na swoim poziomie. By?o kilku zawodników, którzy zagrali o pewien poziom lepiej, by?o te? kilku którzy zagrali poni?ej oczekiwa?.

W sobot? rozgrywamy mecz wyjazdowy z V ligow? Broni? Radom, która na swoim szczeblu rozgrywek jest mistrzem jesieni. Czy zagramy optymalnym sk?adem czy te? znowu da pan szans? rezerwowym?

- Na pewno nie wszyscy zawodnicy b?d? grali, gdy? jest kilka kontuzji. Kilku zawodników dostanie szans? na pokazanie swoich umiej?tno?ci. Co do samego meczu to moj? filozofie ju? na pewno znacie. Dla mnie najwa?niejszy jest najbli?szy mecz. Oznacza to, i? b?dziemy grali na maksimum mo?liwo?ci. Jeste?my ?wiadomi, i? Bro? b?dzie chcia?a si? pokaza?. Zagra? dobry mecz z IV ligowcem, który notabene gdzie? na tej pi?karskiej mapie Polski zaistnia?. Zagraj? na pewno na 100% mo?liwo?ci, ale my tanio skóry nie sprzedamy. Nie po to jedziemy ponad 100 km by ten mecz przegra?. Nie oddzielamy pucharu od innych rozgrywek jako te gorsze rozgrywki, czy mniej istotne. Po to si? gra w pi?k? by wygrywa?.

Po zako?czeniu rundy, w?ród kibiców jak bumerang wraca temat transferów. Czy przewiduje pan jakie? umocnienia w sk?adzie?

- Na obecn? chwil? mog? powiedzie?, i? b?dzie sprawdzanych kilku zawodników na ró?ne pozycj?. Na pewno b?dziemy potrzebowali wsparcia w ataku. Mam nadziej, ?e rywalizacja w dru?ynie si? zwi?kszy tak jak to ma miejsce z pozycj? bramkarza, gdzie rezerwowi zabijaj? si? by zrzuci? z tronu Dawida Bu?k?.

Ostatnie pytanie dotyczy naszej strony internetowej. Czy zdarza si? panu czasami wej?? na nasz? stron? internetow? która ruszy?a po d?u?szej przerwie?

- Oczywi?cie, je?li tylko czas pozwala zagl?dam do internetu w poszukiwaniu wszelakich informacji, mi?dzy innymi na nasz? stron?. Ja mam szczer? nadziej?, i? z czasem zako?cz? si? plotki odno?nie mojej osoby. Informacje, ?e ja nie lubi? dziennikarzy lub wywiadów s? wyssane z palca. Przed sezonem wypisywano na mój temat wiele bzdur, których nikt pó?niej nie raczy? sprostowa?. Mam nadziej? ?e to si? zmieni.

autor: Daniel"piekarz"Piekarski

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci