Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
Punkt z meczu z Nadarzynem sta? si? faktem !! 2007.11.16 12:45:59

Jak ju? wcze?niej informowali?my, komisja MZPN w dniu wczorajszym podje?a decyzj? w sprawie walkowera z meczu OKS Otwock - GLKS Nadarzyn. O spotkaniu z komisj? i sprawami zwi?zanymi z OKS, rozmawiali?my z prezesem Franciszkiem Stokowskim.

Panie prezesie prosz? nam powiedzie?, jak zako?czy?a si? wreszcie historia z odebranym punktem z meczu OKS Otwock – GLKS Nadarzyn?

- By?y trzy posiedzenia. Trzy razy je?dzili?my do MZPN. Pierwsze spotkanie by?o z komisj? która nam odebra?a punkt, i do?? bu?czucznie si? zachowywa?a. Komisja ta utrzyma?a w mocy swoje stanowisko. Natomiast my napisali?my odwo?anie, które rozpatrywa?a inna komisja, która rozs?dnie rozpatrzy?a nasze dowody i argumenty. Komisja uzna?a nasz? racj?, ale nie podj??a jeszcze ?adnej decyzji chc?c przeanalizowa? spokojnie spraw? przez tydzie?. Wczoraj dodatkowo zosta? poproszony s?dzia, który nie by? na tym drugim posiedzeniu, My zg?osili?my naszego spikera który by? naocznym ?wiadkiem ca?ego zaj?cia i który posiada? potrzebne notatki z tamtego meczu. Po wczorajszym rozpatrzeniu sytuacji oficjalnie przywrócona nam utracony punkt.

Prosz? nam jeszcze raz przypomnie?, co by?o przyczyn? tego ca?ego zamieszania?

- Przyczyn? ca?ego zamieszania by? s?dzia który ?le wpisa? zmiany w meczu, z których wynika?o i? na boisku w pewnej chwili wyst?powa? tylko jeden m?odzie?owiec a powinno ich by? co najmniej dwóch.

Mo?na powiedzie?, i? sprawiedliwo?ci sta?o si? zado??.

- Dok?adnie tak. Zosta? nam przywrócony punkt który uczciwie wywalczyli?my na boisku, na to miast Nadarzynowi zosta?y odebrane dwa. Dzi?ki tej zmianie, wyprzedzili?my Nadarzyn punktami i zrównali?my si? z Mazurem Karczew, ust?puj?c im tylko gorszym bilansem bramkowym.

Jak zarz?d ocenia mijaj?c? rund??

- Nigdy nie jest tak, aby nie mog?o by? lepiej. To drugie miejsce w lidze nale?y oceni? wysoko, aczkolwiek by?y pewne wpadki, jak dwie pora?ki na wyjazdach, lub kilka remisów. Gdyby nie te nieliczne wpadki jak np. w P?o?sku z najs?absz? dru?yn? ligi, powinni?my by? zdecydowanym liderem, z przewag? ok. 5 punktów. Wtedy ocena by?a by jeszcze wy?sza, jednak generalnie trzeba oceni? pozytywnie t? rund? zaznaczaj?c, i? oficjalnej oceny jeszcze nie wydajemy, gdy? zespó? ma jeszcze do rozegrania jeden wyjazdowy mecz w Radomiu.

Panie prezesie, dwaj nasi kluczowi zawodnicy James Oamen i Chris Okafor Agu, s? obecnie na testach w Górniku ??czna. Czy ju? co? wiadomo na temat ich przysz?o?ci?

- Z tego co mi wiadomo ju? do nas wrócili, lub s? w drodze powrotnej i w dniu jutrzejszym zagraj? z Broni? Radom. Ich przysz?o?? rozstrzygnie si? po powrocie z ??cznej. Mamy dobry kontakt z trenerem Chrobakiem który prowadzi Górnik ??czna. Tak wi?c je?li b?dzie on zainteresowany pozyskaniem którego? z naszych zawodników, nie b?dziemy im robili z tego powodu wi?kszych problemów.

W?ród kibiców chodz? plotki jakoby Agu – Okafor by? tak zwi?zany z naszym klubem, i? w ka?dej chwili b?dzie móg? odej?? bez ?adnej kwoty odst?pnego?

- Nie, Chris ma z nami podpisany kontrakt tak jak wi?kszo?? pi?karzy. Je?li znalaz? by si? ch?tny na tego zawodnika, na pewno OKS mia?by z tego pewne korzy?ci finansowe.

Czy wiadomo w ogóle jak nasi pi?karze poradzili sobie na kilku dniowych testach w ??cznej?

- Nie mamy ?adnych potwierdzonych informacji odno?nie, Chrisa i Jamesa. Z pewnego ?ród?a wiem, i? podobno bardzo dobrze zaprezentowa? si? Gallardo z Mazura Karczew, która razem z naszymi pi?karzami by? na tych ?e testach.

Ostatnie pytanie dotyczy transferów OKSu. Czy s? przewidziane zakupy nowych pi?karzy do dru?yny?

- Jak pokaza?a mijaj?ca runda, potrzeba nam mocniejszej si?y ognia. W tym kierunku przede wszystkim b?dziemy si? kierowa?. Na dwu dniowych testach by? ju? u nas napastnik z klubu Kmita Zabierzów. Kolejni zawodnicy b?d? jeszcze sprawdzani, jednak zbyt wcze?nie aby mówi? o jaki? konkretach.

 

autor: Daniel"piekarz"Piekarski 

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci