Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
Fajerwerki na sportowej 2007.11.11 13:51:34

Na nasze szcz??cie przysz?a 25 minuta spotkania a wraz z ni?, z kilku meczowego letargu obudzi? si? Christian Agu Okafor.

herb_start_otwock.gif OKS Otwock 3-1 RKS Ursus Warszawa
herb_ursus_warszawa.gif
25 Agu, 55 Agu, 66 Tlaga
GOLE 45.Skwarka
SK?AD OKS-u:
Bu?ka, Dworski, Guba, Ura, Groszek, Sobótka, Danielewicz, Wysocki, Tlaga, Stasiuk, Agu
S?DZIA:
?
WIDZÓW:
150

W zimne jesienne popo?udnie przy ul. Sportowej spotka?y si? dwie dru?yny zajmuj?ce czwarte i czternaste miejsce w tabeli. Gospodarz meczu OKS Otwock jest w czubie tabeli i walczy o awans do nowej II ligi, natomiast Ursus Warszawa jest zespo?em graj?cym o przynajmniej dziewi?te miejsce w tabeli, a co za tym idzie udzia? w bara?u o now? III lig?. Przed meczem uda?o mi si? zamieni? dwa s?owa z powracaj?cym do zdrowia Sebastianem Groszkiem, który w meczu z Ursusem powróci? do sk?adu OKSu po do?? ci??kiej kontuzji jakiej nabawi? si? w meczu z Legionovi?. Na pytanie czy z zdrowiem Sebastiana wszystko ju? w porz?dku? Odrzek?, i? jest dobrze, mo?e nie wszystko, ale ogó?em jest ok. Bardzo ucieszy?a wszystkich kibiców informacja o powrocie Groszka do sk?adu, a sam Sebastian rozegra? bardzo dobre spotkanie b?d?c pewnym w obronie i jak zwykle bardzo gro?nym w ataku, szczególnie w drugiej po?owie. Mecz rozpocz?? si? spokojnym badaniem obu dru?yn przez siebie. Pierwsza gro?n? akcj? meczu OKS przeprowadzi? ju? w 5 minucie. Do wychodz?cego na czyst? pozycj? ?ukasza Stasiuka pi?k? zagrywa? Marcin Danielewicz. Napastnik naszej dru?yny czuj?c na plecach oddech przeciwnika z odleg?o?ci ok. 15m strzeli? tylko w boczn? siatk?. Przeciwnicy odpowiadali sporadycznymi atakami z kontry, jednak kieruj?cy obron? pod nieobecno?? Jamesa Omeana Grzegorza Ura spisywa? si? znakomicie. Na ?rodku obrony obok Ury wyst?pi? Pawe? Guba, który zagra? poprawnie. Jednak?e trzeba sobie jasno odpowiedzie?, i? do formy Jamesa jeszcze troch? mu brakuje. Pomi?dzy dziesi?t? a dwudziest? minut? spotkania, kibice ujrzeli bardzo dziwny przebieg spotkania. Otó? zawodnicy obu dru?yn w tym czasie pokazywali niesamowit? nieporadno?? i nie skuteczno?? w samych podaniach. Zdarza?y si? sytuacje, gdy bramkarz dru?yny przeciwnej rozpoczynaj?c gr? z pi?tki tak podawa? pi?k? do swojego najbli?szego kolegi, ?e ta wylecia?a za lini? boczn?. Nasi nie ust?powali nieporadno?ci? rywalom i równie? zdarza?y si? sytuacj?, gdy podanie do najbli?szego kolegi który by? oddalony o ok. 5m trafia?y, albo do przeciwnika albo za lini? boczn?. Na nasze szcz??cie przysz?a 25 minuta spotkania a wraz z ni?, z kilku meczowego letargu obudzi? si? Christian Agu Okafor. W ?rodku boiska pi?k? otrzyma? Marcin Danielewicz, który widz?c wychodz?cego na czyst? pozycj? Agu, bez namys?u poda? mu pi?k?. Christian maj?c przed sob? tylko bramkarza ?adnym zwodem min?? go i pos?a? pi?k? do pustej bramki. W?ród pi?karzy, kibiców i ?awki rezerwowych naszej dru?yny mo?na by?o zobaczy? wielk? ulg?, która czeka?a z pojawieniem si? od trzech spotka?. W?a?nie od tylu meczy kibice czekali na bramk? strzelon? przez dru?yn? OKS Otwock. Od gola z 25 minuty gra OKSu poprawi?a si?, by?o coraz wi?cej dok?adno?ci i akcji. OKS pokaza? gr?, jak? raczy? pokazywa? z pocz?tku sezonu czy z meczu z Poloni? Bytom. Kibice czekali na kolejne bramki które bez w?tpienia powinny pa??. Taka szansa pojawi?a si? jeszcze przed przerw? z rzutu karnego. Jedna z akcji naszego zespo?u zako?czy?a si? faulem ju? w polu karnym dru?yny Ursusa. Do pi?ki podszed? Marcin Danielewicz który uderzy? w lewy róg bramki. Niestety strza? by? zbyt lekki przez co bramkarz go?ci bez problemu z?ap pi?k?. W tym momencie to pi?karze Ursusa dostali wiatru w ?agle, i zacz?li ?mielej atakowa? d???c do wyrównania. Gdy s?dzia niemal?e chcia? ju? zako?czy? pierwsz? po?ow? spotkania, akcj? przeprowadzili go?cie, która zako?czy?a si? strza?em z 17 m w d?ugi róg bramki Dawida Bu?ki. Graj?cy jak zwykle fantastycznie Bu?ka przy straconym golu nie mia? najmniejszych szans. Zamiast spokojnego prowadzenia 2:0 po pierwszej po?owie, mieli?my wynik remisowy i z obawami czekali?my na drug? po?ow?. Pi?karze OKS na drug? cz??? spotkania wyszli skoncentrowani, jednak zanim porz?dnie si? rozgrzali, do g?osu doszli pi?karze Ursusa raz za razem atakuj?c na nasz? bramk?. W mi?dzy czasie kibice przyjezdni uraczyli nas pokazami pirotechnicznymi wystrzeliwuj?c co raz w niebo fajerwerki. Na nasze szcz??cie, nasz napastnik Agu Okafor na dobre przypomnia? sobie jak si? strzela bramki, trafiaj?c drugi raz w tym meczu w 55 minucie. Gol pad? po akcji ca?ego zespo?u, jak wa?ny to by? gol wszyscy dowiedzieli si? kilka minut pó?niej. Po stracie bramki w pi?karzy Ursusa wesz?a jaka? negatywna energia, a za swój cel obrali....s?dziego. W oko?o 60 minucie spotkania dosz?o do faulu na naszej po?owie boiska przez zawodnika dru?yny go?ci. S?dzia chc?c ukara? zawodnika ?ó?t? kartka poprosi? go o pokazanie swojego numeru. Ten robi?c to w sposób nie sportowy, i zarazem komentuj?c prac? s?dziego, otrzyma? czerwon? kartk?. Pi?karze Ursusa dostali furii, przez co prawie ?e dosz?o do linczu s?dziego na boisku. Gdy sytuacja si? lekko uspokoi?a, s?dzia liniowy poprosi? g?ównego o podej?cie. Po chwili t?umaczenia, s?dzia g?ówny pokaza? drug? czerwon? kartk? dla zawodnika Ursusa. Po raz kolejny zawodnicy z Warszawy oszaleli. Sytuacja zrobi?a si? na tyle gor?ca, i? s?dzia poprosi? o interwencj? s?u?by porz?dkowe gdy? na p?ycie boiska pojawi?o si? kilku kibiców Ursusa. Po kilku chwilach sytuacja dosz?a do normy, a pi?karze dru?yny go?ci ku zaskoczeniu wszystkich wrócili do atakowania. Tym razem te ataki by?y czysto sportowe. Wielu kibiców z niedowierzaniem patrzy?o jak nasza dru?yna nie ma pomys?u na gr? z os?abion? dru?yn? przeciwnika. Wygl?da?o to tak, jakby ca?a sytuacja z kartkami najbardziej sparali?owa?a naszych pi?karzy. Gra wygl?da?a w stylu, ty do mnie ja do ciebie. Z jednej strony prowadzili?my i mieli?my przewag? dwóch zawodników, z drugiej strony pi?karze Ursusa z determinacj? d??yli do wyrównania i wywiezienia z sportowej wymarzonego punktu. Na nasze szcz??cie w 66 minucie spotkania wychodz?cy z kontr? OKS zdo?a? strzeli? trzeci? bramk? która by?a autorstwem Kamila Tlagi. Do ko?ca spotkania sytuacja si? nie zmieni?a. Ursus atakowa? my grali?my z kontry. Wielka szkoda, ?e naszym pi?karzom nie uda?o si? strzeli? wi?cej bramek. Co prawda trzy punkty to trzy punkty, jednak sytuacje, gdy gra si? z przewag? dwóch zawodników powinny by? udokumentowane bramkami i sam? gr?, a w sobotnim meczu nie zawsze by?o wiadomo kto gra w dziewi?ciu.

 

autor: Daniel "piekarz" Piekarski

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci