Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
Historia klubowych stron internetowych 2009.12.14 22:45:23

W zwi?zku z przerw? zimow? i brakiem wa?niejszych wydarze? zwi?zanych z klubem chcieliby?my zainteresowa? kibiców OKS tak?e lu?niejszymi tematami zwi?zanymi z naszym klubem. W niniejszym artykule przedstawiamy histori? obecno?ci naszego klubu w internecie.

By? mo?e nie wszyscy kibice wiedz?, ?e pierwsza strona internetowa Otwockiego Klubu Sportowego -  oksotwock.prv.pl, w tamtym okresie jedyna i oficjalna, powsta?a ju? w 2001 roku. Jak na ówczesne czasy, w których cz?sto nawet znane kluby nie posiada?y w?asnych stron internetowych, by?a to bardzo dobra strona - przejrzysta, ?atwa w nawigacji i cz?sto aktualizowana. Warto nadmieni?, ?e byli?my prawdopodobnie jedynym klubem w lidze (liga okr?gowa, grupa siedlecka) posiadaj?cym serwis internetowy. Wymiana pogl?dów mi?dzy kibicami odbywa?a si? wtedy na ksi?dze go?ci. Stron? prowadzi?a osoba zwi?zana z klubem (o ile si? nie myl? by? to prezes Franciszek Stokowski). Niestety po jakim? czasie wstrzymano aktualizacj? serwisu z nieznanych powodów.
 
oksotwock.prv.pl w 2002 roku

Wtedy w?a?nie, na pocz?tku 2003 roku kilku kibiców postanowi?o wzi?? sprawy w swoje r?ce czego owocem by?a nowa strona, nieoficjalna, tworzona hobbystycznie. Mowa tu o stronie localinfo.boo.pl. By? to protoplasta kolejnego serwisu, mianowicie otwockfans.prv.pl, który zreszt? "wisi" w sieci po dzi? dzie? pozostaj?c teraz wizytówk? i archiwum informacji o otwockich kibicach z lat 2003-2008 z obszern? galeri? zdj??.
 
otwockfans.prv.pl - 2003 rok

Otwockfans.prv.pl odegra? istotn? rol? w informowaniu kibiców o tym, co si? dzieje w klubie (w szczytowych okresach popularno?ci dzia?a? nawet czat, na którym cz?sto dochodzi?o do wymiany pogl?dów kibiców z ca?ej ligi). Na stronie dzia?a?o forum i cz?sto aktualizowana galeria. Do tego dochodzi?y rozbudowane dzia?y o historii klubu, ksi?ga go?ci, ogólne informacje o klubie, tabela ligowa, terminarz, informacje o stadionie itp. Dzia?alno?? wspomnianego serwisu pobudzi?a tak?e do dzia?ania istniej?c? jeszcze oksotwock.prv.pl, na której w 2003 roku zmieniona zosta?a szata graficzna i... w zasadzie na tym pobudzenie si? sko?czy?o, poniewa? aktualno?ci, je?eli ju? si? pojawia?y to by?y gorszej jako?ci ni? w latach 2001-2002.
 
otwockfans.prv.pl - 2004 rok

W tak zwanym mi?dzyczasie, w 2006 roku powsta? serwis, na którym w?a?nie si? znajdujemy. Oksotwock.pl powsta? jako oficjalna strona, z planem, ?e tak? zostanie stale, a osoba prowadz?ca b?dzie pobiera?a za swoj? prac? wynagrodzenie. Sko?czy?o si? na tym, ?e strona jako oficjalna, dzia?a?a przez rok - w tym czasie kilkukrotnie zmienia?a si? prowadz?ca osoba, momentami strona nie by?a aktualizowana przez kilka miesi?cy, a ostatecznie klub nie dopilnowa? spraw technicznych, co nie wdaj?c si? w szczegó?y, spowodowa?o ?e domena oksotwock.pl trafi?a w prywatne r?ce. Od tamtego czasu, mimo przej?ciowych k?opotów organizacyjnych (brak osób ch?tnych do pomocy), strona zosta?a rozbudowana o szereg nowych funkcjonalno?ci - od?wierzony wygl?d, nowe dzia?y, forum.
 

oksotwock.pl - 2006 rok

Przedzieraj?c si? przez g?szcz internetowych informacji w okolicach 2008 roku natrafiamy w sieci na bloga, prowadzonego za pomoc? serwisu futbolowo.pl pod adresem otwockioks.futbolowo.pl. Blog ten prowadzony by? przez kibica, zapale?ca, który oczywi?cie tak?e prowadzi? go hobbystycznie. Strona ta trafi?a w bardzo dobry dla siebie okres, w którym oksotwock.pl by? serwisem nieaktualizowanym. Dzi?ki otwockioks.futbolowo.pl mo?na by?o dowiedzie? si? co jaki? czas czego? ciekawego o OKS-ie, jednak?e cz?sto by?y to informacje chaotyczne, a system komentarzy, w których dominowa?y "dyskusje" na poziomie rynsztoka nie podnosi? warto?ci strony.

otwockioks.futbolowo.pl - 2009
 
?atwo?? w prowadzenia bloga na serwisie futbolowo.pl spowodowa?a, ?e niebawem powsta?a kolejna strona, tym razem pod adresem oksotwock.futbolowo.pl - dosz?o do zadziwiaj?cej sytuacji, kiedy na raz aktualizowane by?y trzy strony dotycz?ce OKS-u (ponownie dzia?aj?ca strona oksotwock.pl i dwie na futbolowo.pl). "Futbolowa(.pl)" gor?czka zako?czy?a si? tym, ?e otwockioks.futbolowo.pl wisi w sieci nieaktualizowana od pa?dziernika a na oksotwock.futbolowo.pl raz na jaki? czas pojawi si? aktualno??, lecz ogl?dalno?? strony jest bardzo ma?a. Na szcz??cie prowadz?cy tego bloga wyrazi? ch?? zasilenia szeregów redakcji oksotwock.pl, czekamy na materia?y i owocn? wspó?prac?.
 
oksotwock.futbolowo.pl - 2009

Odk?d oksotwock.prv.pl przesta? by? aktualizowany i faktycznie istnie? w sieci oraz odk?d oksotwock.pl sta?a si? nieoficjaln? stron? prowadzon? przez kibiców, klub nie posiada? swojej oficjalnej witryny. Zmieni?o si? to jakie? 2 miesi?ce temu, kiedy pod adresem oksotwock.eu powsta?a oficjalna strona Otwockiego Klubu Sportowego. Wszystko by?o by pi?knie, gdyby nie fakt, ?e strona jest kompletnie nieaktualizowana, teksty dotycz?ce historii i informacji o klubie zosta?y skopiowane z oksotwock.pl a na zdj?ciu na g?ównej stronie widniej? trybuny z meczu reprezentacji polski, na którym wida? flag?... Czarnych Jas?o. Pozostawi? to bez komentarza.
 
oksotwock.eu - 2009
 
W tre?ci powy?szego artyku?u kilkakrotnie odnosi?em si? do serwisu oksotwock.pl - pozwol? sobie przybli?y? aktualn? sytuacj? tej strony. Jest to strona nieoficjalna, prowadzona przez kibiców. W dziale "redakcja" mo?na zauwa?y?, ?e osób zaanga?owanych w dzia?alno?? serwisu jest sporo - to cieszy, dobrze ?e uda?o si? zebra? kilka osób, które bezinteresownie po?wi?caj? swój czas, ?eby u?atwi? przep?yw informacji i ukaza? w pozytywnym ?wietle nasz klub w internecie. Z tego miejsca dzi?kuj? wszystkim redaktorom i osobom wspó?pracuj?cym, a tak?e osobom z klubu, które udost?pniaj? nam informacje. Dobra robota!
 
autor: patryk@oksotwock.pl
Zrzuty ekranu zaprezentowane w artykule powsta?y przy pomocy strony web.archive.org

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci