Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
Marek K?ska nowym dyrektorem 2009.11.16 22:32:28

Jak poinformowa? Zarz?d na dzisiejszym spotkaniu z kibicami - nowym dyrektorem Otwockiego Klubu Sportowego zosta? Marek K?ska. "Wiem, ?e wyzwanie przedemn? jest ogromne..." - stwierdzi? w swoim pierwszym oficjalnym wyst?pieniu na nowym stanowisku.

Marek K?ska od 1988 do 2009 roku zwi?zany by? z zespo?em warszawskiej Polonii, w której jak sam twierdzi, zaliczy? wszystkie mo?liwe szczeble, od m?odzie?owych - po seniorsk? pi?k?. By? m.in. kierownikiem pierwszej dru?yny w czasach jej najwi?kszych sukcesów w XXI wieku.
 
Nowy dyrektor stwierdzi?, ?e chce da? co? od siebie klubowi i chce, ?eby wszystkie klubowe sekcje dzia?a?y tak jak nale?y. Za swój cel stawia sobie tak?e polepszenie ogólnego wizerunku klubu co wi??e si? z popraw? istniej?cej ju? infrastruktury. Jednak?e, ?eby to wszystko uda?o si? wdro?y? - potrzeba wi?kszego zaanga?owania pracowników etatowych klubu. Dyrektor daje czas obecnie zatrudnionym do ko?ca grudnia, ?eby przekonali go, ?e zale?y im na pracy.
 
W planach na kolejn? rund? jest m.in. polepszenie stanu boiska g?ównego, zamontowanie 300 krzese?ek na zamkni?tej obecnie trybunie, ?eby ta mog?a by? wykorzystywana przez grup? osób z "m?yna" oraz wybudowanie zadaszenia na 200 krzese?ek na g?ównej trybunie.
 
Marek K?ska (drugi z prawej) ma kilka pomys?ów
na pozyskanie wi?kszej ilo?ci sponsorów
 
Na uwag? zas?uguje fakt, ?e dyrektor zdaje sobie spraw? z tego, jak bardzo potrzebna jest du?a ilo?? "ma?ych sponsorów" i ma zamiar osobi?cie dopilnowa?, ?eby przedstawiciele klubu zapukali do drzwi wszystkich firm, które mog? by? potencjalnymi sponsorami OKS-u.
 
 
W spotkaniu wzi??o oko?o 50 kibiców

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci