Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
OKS Otwock - Ruch Chorzów (zapowied?) part.2 2009.10.27 19:46:18

Przedstawiamy drug? cz??? zapowiedzi meczu z Ruchem Chorzów. Tym razem zamieszczamy informacje dotycz?ce kibiców dru?yny ze ?l?ska. Zapraszamy do lektury.

KIBICE

Ruch Chorzów to jeden ze wspó?twórców zorganizowanego ruchu kibicowskiego w Polsce i drugi ?l?ski klub, który dorobi? si? grupy fanatyków (za Poloni? Bytom). Pocz?tki datuj? si? na lata 70-te ubieg?ego wieku. Wtedy to na fali sukcesów dru?yny Ruchu Chorzów i jej rywalizacji z Górnikiem Zabrze kibice zacz?li przywi?zywa? wi?ksz? wag? do jako?ci dopingu na trybunach. Od pocz?tku fanatycy z Chorzowa zajmowali sektor pod s?ynnym zegarem Omega, który jest rozpoznawalnym w ca?ym kraju symbolem stadionu Ruchu. Zaliczano równie? mecze wyjazdowe, lecz ze wzgl?du na specyfik? tamtych lat (brak sektorów yjazdowych, zorganizowanego transportu, ale te? „opieki” s?u?b mundurowych, cz?sta „wymiana pogl?dów” z kibicami gospodarzy) liczby wyjazdowe niecz?sto przekracza?y 50 osób. W tym okresie kibiców Niebieskich ??czy?a zgoda z fanatykami Wis?y Kraków i Lechii Gda?sk. W latach 80-tych do tej dwójki do??czyli kibice Piasta Gliwice. Inne kluby, z jakimi na przestrzeni swojej historii Ruch Chorzów mia? kibicowsk? zgod?, to Jagiellonia Bia?ystok, ?l?sk Wroc?aw, Zag??bie Wa?brzych i Igloopol D?bica.

Z biegiem czasu uk?ady te wypali?y si?, ju? w po?owie lat 80-tych Piast Gliwice traktowany by? przez kibiców Ruchu jako kosa, w tym samym okresie dochodzi?o te? do star? z kibicami Lechii Gda?sk. Do tego nale?y doda? jeszcze regularne starcia z lokalnymi rywalami - Górnikiem Zabrze, Zag??biem Sosnowiec, a tak?e GKS Katowice, który pod koniec lat 80-tych niespodziewanie wyrós? pod bokiem Ruchofanów na licz?c? si? ekip?.

Pocz?tek lat 90-tych to kibicowski kryzys na stadionie przy ulicy Cichej, który zosta? za?egnany dopiero wraz z doj?ciem do g?osy kolejnego pokolenia fanatyków czternastokrotnego Mistrza Polski. Ludzie ci pochodzili g?ównie ze ?wi?toch?owic, a na trybunach zaroi?o si? od skinheadów, którzy bardzo mocno akcentowali swoj? obecno??. Na uwag? zas?uguj? bardzo dobre liczby wyjazdowe Ruchu w tym okresie (mi?dzy innymi 2000 fanatyków na meczu z GKS-em Katowice, 1500 osób w Zabrzu, minimum 3000 osób na rozgrywanym na stadionie Polonii Warszawa finale Pucharu Polski z GKS-em Be?chatów w 1996 roku). Pod koniec lat 90-tych kibice Ruchu wzi?li udzia? w dwóch s?ynnych awanturach: pami?tnej zadymie w katowickim Spodku zim? 1997 roku oraz w meczu derbowym z GKS-em Katowice, gdy po „wje?dzie z bram? „ uda?o si? zaskoczy? kibiców gospodarzy, którzy stracili 6 flag. Mniej wi?cej w tym samym okresie dosz?o do tragicznego wydarzenia – z r?k kibiców Górnika Zabrze ?mier? poniós? „Remik” – bardzo zaanga?owany szalikowiec Ruchu.

Ostatnie lata, to epoka dominacja grupy PSYCHOFANS – elitarnej z za?o?enia grupy mi?o?ników mocniejszych wra?e?, która powsta?a w po?owie lat 90-tych ubieg?ego stulecia. Z pocz?tku grupa ta liczy?a oko?o 60-ciu osób, dzi? wed?ug nich samych, Ruch jest w stanie „wystawi?” nawet do 200 Psychofanów. S? oni bardzo skuteczni w swoim fachu, o czym ?wiadczy dominuj?ca pozycja w regionie (?wiadcz? o tym „antyruchowe” uk?ady, jakie od stosunkowo niedawna ??cz? potencjalnych rywali – GKS Katowice oraz Górnika Zabrze).

Obecne zgody kibiców Ruchu to przede wszystkim Widzew ?ód?, obydwa toru?skie kluby – Apator i Elana oraz hiszpa?skie Atletico Madryt. Szczególnie ciekawa jest historia kontaktów Niebieskich z kibicami ?ódzkiego RTS-u, poniewa?... jest to ju? druga zgoda tych ekip. Pierwsza mia?a miejsce w latach 80-tych i cechowa?a si? wybitnie „melan?owym” charakterem, gdy? w tamtych czasach Widzewiacy nie dysponowali zbyt siln? ekip?. Po za?amaniu si? tamtego uk?adu, obie ekipy zanotowa?y kilka star? pomi?dzy sob?, mi?dzy innymi Ruch skroi? widzewsk? flag? „Fan Club Gorkiego”. Po pewnym okresie jednak uk?ady pomi?dzy fanami obydwu dru?yn poprawi?y si? na tyle, ?e ponownie zawarto zgod?, która, nale?y to przyzna?, jest obecnie jednym z najsilniejszych chuliga?sko uk?adów na naszej scenie kibicowskiej.
 
 
 Zamknij
 
 
 Zamknij

autor: jacekaga
?ród?o: 90 minut.pl, wikipedia.pl, niebiescy.pl

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci