Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
OKS Otwock - Ruch Chorzów (zapowied?) 2009.10.26 23:10:18

Ju? w najbli?sz? ?rod?, 28 pa?dziernika 2009 roku OKS Otwock rozegra na w?asnym stadionie jeden z najwa?niejszych meczów w swojej historii. Przeciwnikiem b?dzie jedna z najbardziej utytu?owanych dru?yn w polskim futbolu- Ruch Chorzów. „Niebiescy” maj? na swoim koncie czterna?cie Mistrzostw Polski, 3 Puchary Polski oraz wiele udanych wyst?pów w rozgrywkach o europejskie puchary.

W obecnych rozgrywkach Chorzowianie prezentuj? si? nadspodziewanie dobrze – po 11 kolejkach ekstraklasy zajmuj? drugie miejsce w tabeli, ze strat? trzech punktów do lideruj?cej Wis?y Kraków. Trener Waldemar Fornalik stworzy? zespó? graj?cy pi?k?, która mo?e si? podoba? i ma w swoim sk?adzie kilku naprawd? dobrych pi?karzy.
 
W bramce bodaj ?yciow? form? prezentuje Krzysztof Pilarz – w obecnym sezonie przepu?ci? jedynie 5 bramek, najmniej spo?ród wszystkich golkiperów ekstraklasy. W obronie spokojem i dojrza?o?ci? imponuje jeden z najlepszych stoperów m?odego pokolenia -  Maciej Sadlok, którym, interesuj? si? ju? najbogatsze kluby ligi. Na lewej flance linii defensywnej znakomicie prezentuje si? Tomasz Brzyski, a gra skrzyd?ami to domena ?ukasza Janoszki (lewa strona) i ju? 35-letniego Wojciecha Grzyba (prawa). W linii napadu prym wiod? 19-letni Artur Sobiech i Andrzej Niedzielan, który w Chorzowie odbudowa? si? po ca?kowicie nieudanym pobycie w Wisle Kraków i z 4 golami na koncie nale?y do najskuteczniejszych snajperów ekstraklasy.

HISTORIA

Klub powsta? 20 kwietnia 1920 roku i na pocz?tku swojego istnienia mia? siedzib? w Wielkich Hajdukach (do 1923 roku Bismarckhütte). Osob?, która ma mia?a najwi?kszy wk?ad w powstanie klubu sportowego w Hajdukach Wielkich by? Teofil Paczy?ski. Dzi?ki jego staraniom kilku graczy z istniej?cego ju? w mie?cie klubu  BBC (Bismarckhütter Ballspiel Club) sta?o si? zawodnikami Ruchu Wielkie Hajduki. Pierwszym prezesem klubu zosta? Pawe? Koppa. Pomys?odawc? nazwy „Ruch” by? Edward Supernok, który w ten sposób chcia? nawi?za? do tradycji ?l?skich ruchów powsta?czych. Jego pomys? pad? na podatny grunt, bo przed wybuchem drugiej wojny ?wiatowej klub kojarzono z polskimi patriotami oraz powsta?cami ?l?skimi, co pokrywa?o si? z przekonaniami politycznymi za?o?ycieli klubu. Do?? powiedzie?, ?e w powstaniach ?l?skich zgin?? bramkarz Brol, a wielu innych zawodników bra?o udzia? w walkach.
   
Ju? od pierwszych lat klub odnotowywa? sukcesy i cieszy? si? coraz wi?ksz? popularno?ci? na ?l?sku. W 1920 roku „Niebiescy” (przydomek ten przyj?? si? jeszcze w latach 20-tych ubieg?ego stulecia) wygrali mistrzostwo obwodu królewskohuckiego i wywalczyli awans do Klasy A (?l?skiej I ligi). Rok pó?niej zajmowali trzeci? lokat? w tych rozgrywkach, lecz zosta?y one przerwane przez wybuch III Powstania ?l?skiego. W 1922 roku zostali mistrzami Górnego ?l?ska i dwa lata po powstaniu klubu awansowali do fina?ów Mistrzostw Polski. Pierwsze spotkanie na tym poziomie rozegrano 29 lipca 1922 roku z broni?c? tytu?u Cracovi?. Mecz zako?czy? si? pora?k? Ruchu 2-8, lecz klub ju? na sta?e zdoby? miejsce w pi?karskiej elicie.
   
7 stycznia 1923 roku dosz?o do fuzji Ruchu z BBC i klub od tej pory wyst?powa? pod szyldem Ruch BBC Hajduki Wielkie. 9 wrze?nia tego samego roku Niebiescy rozegrali swój pierwszy mecz z zagranicznym rywalem, pokonuj?c niemiecki SuSV 1909 Beuthen 2-1. W 1927 roku Ruch znalaz? si? w gronie za?o?ycieli pi?karskiej Ligi Polskiej. Pierwszy sezon zako?czono na niskiej 12 pozycji. Pewnym usprawiedliwieniem mo?e by? fakt, ?e przez pierwsze kilka sezonów Ruch rozgrywa? mecze „u siebie” na obiektach 1.FC Katowice i Pogoni Katowice. Dopiero na dziesi?ciolecie klubu, w 1930 roku przeniesiono si? na w?asny obiekt. W tym okresie prawdziwym symbolem klubu by? Jan Badura, który w barwach Ruchu zagra? we wszystkich meczach Ligi Polskiej  a? do 1930 roku.
   
W 1933 roku Ruch Hajduki Wielkie po raz pierwszy w swojej historii zosta? pi?karskim mistrzem Polski, w decyduj?cym meczu pokonuj?c na wyje?dzie broni?c? tytu?u Cracovi?. Najwa?niejszymi pi?karzami tamtej dru?yny byli Teodor Peterek, Gerard Wodarz i Ewald Urban, lecz ju? w grudniu 1933 roku do Ruchu przyby? zawodnik, który przy?mi? ich wszystkich. Z 1.FC Katowice za znacz?c? na owe czasy kwot? 100 z?otych kupiono Ernesta Wilimowskiego – bezwzgl?dnie najlepszego przedwojennego polskiego pi?karza, bohatera pami?tnej potyczki Polski z Brazyli? na pi?karskich Mistrzostwach ?wiata w 1938 roku (cztery zdobyte bramki!!!), ale tak?e posta? niezwykle kontrowersyjn? – w 1936 roku wyrzucono go z reprezentacji olimpijskiej za rzekome pija?stwo, a w 1940 roku zawodnik podpisa? volkslist?, co pozwoli?o mu kontynuowa? sportow? karier? na terenach III Rzeszy Niemieckiej w trakcie II wojny ?wiatowej. Po wojnie w?adze ludowe robi?y dos?ownie wszystko, by wymaza? go z historii polskiej pi?ki, a sam Ezi ju? nigdy nie powróci? na swój ukochany ?l?sk. Ernest Wilimowski zmar? w 1997 roku w Niemczech. Doprawdy trudno o bardziej niejednoznaczn? posta?.
   
Wracaj?c do Ruchu,  a? do w 1939 roku klub prze?ywa? okres dobrobytu i sukcesów sportowych. Mistrzostwo Polski zdobywano niemal seryjnie- w 1934, 1935, 1935, 1936 oraz 1938 roku. Ponadto, klub zanotowa? kilka znacz?cych wyników w starciach z zagranicznymi rywalami (1-0 z Bayernem Monachium, 5-4 z VFB Stuttgart, 5-1 z Fortuna Dusseldorf).W momencie wybuchu drugiej wojny ?wiatowej Ruch Hajduki Wielkie by? najbardziej utytu?owanym polskim klubem. 
   
2 wrze?nia 1939 roku w?adze niemieckie zlikwidowa?y Ruch, a w jego miejsce powsta? niemiecki Bismarckhütter Ballspiel Club. Po wyzwoleniu ?l?ska spod hitlerowskiego jarzma, 27 lutego 1945 roku z inicjatywy przedwojennego dzia?acza Niebieskich- Franciszka Wizy dosz?o do reaktywacji klubu. Pierwszy mecz rozegrano 15 marca 1945 roku z AKS-em Chorzów (2-2). W tym samym roku klub awansowa? do Klasy-A. W 1947 roku Ruch Chorzów zosta? mistrzem Górnego ?l?ska, za? w 1948 roku rozegrano pierwszy po wojnie mecz ligowy- Niebiescy wygrali 1-0 z Garbarni? Kraków.

W 1949 roku w wyniku odgórnych dyrektyw z zarz?dze?, wed?ug których ?l?skie kluby mia?y si? ??czy?, Ruch Chorzów sta? si? ko?em sportowym w zrzeszeniu Unia, co wi?za?o si? ze zmian? nazwy na Unia Chorzów. Taki stan rzeczy trwa? a? do 1955 roku, gdy klub móg? wyst?powa? jako Ruch-Unia, a rok pó?niej, w wyniku tzw. odwil?y pa?dziernikowej powrócono do pierwotnej nazwy Ruch i de facto odzyskano autonomi? klubu. W tym okresie Ruch trzykrotnie zosta? Mistrzem Polski (1951, 1952, 1953 rok) i po raz pierwszy zdoby? Puchar Polski (1951 rok i fina?owe zwyci?stwo 2-0 nad Gwardi? Kraków). Sukcesy klubu w omawianym okresie to zas?uga mi?dzy innymi takiach pi?karzy, jak: Gerard Cie?lik, Ryszard Wyrobek, Edward Szymkowiak, Henryk Bartyla, Jerzy Bomba, Franciszek Tim, Henryk Alszer, Jan Przecherka, Eugeniusz Kubicki, Ewald Cebula, Czes?aw Suszczyk, Eugeniusz Pohl czy Hubert Pala.
Kolejna dekada to gorszy okres dla chorzowskiego klubu- co prawda jeszcze w 1960 roku zdobyto kolejne Mistrzostwo Polski (nawiasem mówi?c, kadra zespo?u liczy?a wtedy raptem 14 zawodników, z czego 10 by?o wychowankami – do dzi? jest to ewenementem), lecz niewielki bud?et klubu i odgórne zarz?dzenia w?adz pa?stwowych sprawia?y, ?e klub, którego zawodnicy dostawali skromne, hutnicze pensje nie móg? skutecznie rywalizowa? chocia?by z b?d?cym oczkiem w g?owie polskiego przemys?u górniczego Górnikiem Zabrze, czy pozostaj?c? pod opiek? Ludowego Wojska Polskiego Legi? Warszawa.

Sytuacja zacz??a si? poprawia? dzi?ki dzia?aniom nowego prezesa Ryszarda Czcionki i ju? w sezonie 1967/1968 klub zosta? mistrzem kraju, przerywaj?c tym samym pi?cioletni? hegemoni? Górnika Zabrze. Czo?owymi zawodnikami mistrzowskiej dru?yny byli Bronis?aw Bula, Edward Herman, Antoni Piechniczek, Henryk Pietrek, Antoni Nieroba, Bernard Bem, Eugeniusz Faber, Zygmunt Maszczyk, Eugeniusz Lerch, Jan Rudnow, Józef Janduda. W 1969 roku do klubu przysz?a kolejna znacz?ca posta? – napastnik Joachim Marx. W 1971 roku dru?yn? obj?? czechos?owacki trener- Micha? Vi?an. Pod jego wodz? w 1974 roku Niebiescy zdobyli krajowy dublet i jako pierwsza polska dru?yna dotarli do ?wier?fina?u Pucharu UEFA, gdzie ulegli pó?niejszemu triumfatorowi rozgrywek - holenderskiemu Feyenoordowi Rotterdam. W nast?pnym sezonie klub obroni? Mistrzostwo Polski, a w Pucharze Europy awansowa? do grona o?miu najlepszych dru?yn, by ulec francuskiemu AS St-Etienne. Niestety, dla kibiców Niebieskich, dobry okres zako?czy? si? stosunkowo szybko, bo ju? pod koniec lat 70-tych ponownie da?y zna? o sobie problemy finansowe.

W sezonie 1976/1977 klub zaj?? zaledwie 13 lokat? w tabeli, a rok pó?niej dru?yna w niejasnych okoliczno?ciach unikn??a degradacji do II ligi, co wywo?a?o fal? podejrze? i publicznych oskar?e?. Najlepsz? na odpowiedzi? na te zarzuty sezon 1978/1979, gdy pod wodz? Leszka Jezierskiego dru?yna po raz 13 zdoby?a Mistrzostwo Polski, wyprzedzaj?c Widzew ?ód? jedynie dzi?ki lepszemu bilansowi bezpo?rednich spotka?.

Lata 80-te, to wielkie problemy finansowe i utrata kolejnych utalentowanych pi?karzy na rzecz rywali. W sezonie 1986/1987 nadesz?o to, co nadej?? musia?o – wiecznie niedofinansowany klub spad? z ekstraklasy po przegranych bara?ach o utrzymanie z Lechi? Gda?sk. Do najwy?szej klasy rozgrywkowej powrócono ju? rok pó?niej, by w sezonie 1988/1989 dokona? rzeczy niebywa?ej. Wyst?puj?c w pierwszej lidze jako ubogi beniaminek, Ruch Chorzów po raz czternasty zdoby? tytu? Mistrza Polski. W tamtej dru?ynie wyst?powali mi?dzy innymi Mieczys?aw Szewczyk, Dariusz G?sior i Krzysztof Warzycha.

Pocz?tek lat 90-tych to ponownie problemy z pieni?dzmi, przez pewien okres klub móg? jako tako funkcjonowa? za pieni?dze zarobione na transferze Krzysztofa Warzychy do Panathinaikosu Ateny, lecz nie mog?o to trwa? wiecznie. W 1995 roku Ruch po raz drugi zosta? zdegradowany do II ligi. W kolejnym sezonie Niebiescy powrócili do Ekstraklasy i zdobyli trzeci w historii Puchar Polski po fina?owym zwyci?stwie z 1-0 odniesionym nad GKS-em Be?chatów. Kolejne sezony to szara ligowa rzeczywisto?? roz?wietlona na chwil? fina?em Pucharu Intertoto, gdzie Niebiescy ulegli w?oskiej Bolonii i koron? króla strzelców pierwszej ligi dla Mariusza ?rutwy.

W 2003 roku Ruch Chorzów po raz trzeci opu?ci? szeregi pierwszoligowców. Tym razem rozbrat z najwy?sz? klas? rozgrywkow? trwa? a? do 2007 roku. Po powrocie do ekstraklasy Ruch Chorzów zaj?? 10 (sezon 2007/2008) oraz 9 lokat? w tabeli
(sezon 2008/2009). Ponadto w ostatnim sezonie Niebiescy dotarli do fina?u Pucharu Polski, lecz w rozgrywanym na Stadionie ?l?skim finale nie sprostali Lechowi Pozna? (0-1).

Na drug? cz??? tekstu, po?wi?con? tym razem kibicom Ruchu Chorzów zapraszamy jutro.


autor: jacekaga

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci