Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
Szansa 2009.10.05 19:46:51

Jest pi?karzem ekstremalnym, wymyka si? spod kontroli, jest nieprzewidywalny, nie mie?ci si? w ?adnych ramach. To pi?karz absolutnie wyj?tkowy, technicznie lepszy ni? jakikolwiek zawodnik jakiego widzeli?my na otwockich boiskach w ostatnich latach. Mo?e nawet najlepszym od czasu Janusza ?mijewskiego.

A przecie? nie mamy powodów do narzeka?, Darek D?wiga?a, Sebastian K?ska, Adam Warszawski, Jarek Mazurkiewicz. A jednak ich wszystkich mo?na w pewne ramy wsadzi?. Jego nie. Dlaczego wi?c jego marzeniem na dzi? jest przej?cie z ligi okr?gowej do OKS Otwock? To do?? z?o?ona historia...
 
?ukasz Jarosiewicz, bo o nim mowa, negocjuje w tej chwili z OKS i mo?liwe, ?e w nast?pn? sobot? zadebiutuje w barwach naszej dru?yny. Kibice OKS, w wi?kszo?ci równie? fani Legii pami?taj? go pewnie z tej wspania?ej bramki któr? zdoby? na stadionie Legii. Jako pi?karz Polonii Warszawa. A pó?niej zrobi? ten bezczelny gest. Przy?o?y? r?k? do ucha i nas?uchiwa? odg?osów trybuny krytej. „Co?cie tak cicho”. Legioni?ci odpowiedzieli buczeniem i tak ju? zosta?o.

Na Legii to robi wra?enie. Zupe?nie przy okazji... kiedy? rozmawia?em z pi?karzem Polonii Piotrkiem Stokowcem. Zapytany o kibiców w Kielcach, którzy wykrzykiwali obra?liwe has?a na jego temat odpowiedzia?: „Po tym jak 10 tysi?cy na Legi krzycza?o na mnie "rudy ch..." mia? bym si? przejmowa? jak? garstk? dzieciaków?". W?a?nie. 10 tysi?cy ludzi bucz?cych za ka?dym razem gdy Jarosiewicz dochodzi? do pi?ki. Pó? godziny buczenia i gwizdów. Po kilku tygodniach przyzna?, ?e ?a?uje tego co zrobi?.

Ale nie b?d?cie dla niego zbyt surowi. „Wara” to cz?owiek wiecznie zagubiony, s?aby psychicznie i czasem dziecinnie naiwny, w czym nie ma absolutnie nic z?ego ale o tym pó?niej.

Ten opis wydaje si? wr?cz abstrakcyjny dla osoby, która ma z nim pierwszy czy który? kolejny kontakt. Kilka minut i pomy?licie: „twardziel, mo?e nawet cwaniak, na pewno daje sobie rad? w ka?dej sytuacji”. Tak, dawa?, ale te? dawa? sob? manipulowa?. Takim jak Engel czy Piekarzewski. Dawa? si? wyci?ga?, ?atwo wpada? w uzale?nienia.

Mówi?c wprost, w swoim ?yciu nie spotka?em wielu osób, które by?yby tak podatne na wp?yw ?rodowiska.Pami?tam jego rozczarowanie gdy Jerzy Engel, który wie z kim jak trzeba rozmawia?, zapewnia? go o swojej wielkiej przyja?ni, w ko?cu po prostu przesta? odbiera? telefon. „Wara” sta? si? niewygodny.
No i ta cholerna kontuzja. Gdzie by by?o gdyby nie kontuzja... tradycyjne pytanie bez odpowiedzi. Pytanie, którym nie ma sensu zawraca? sobie g?owy.

W ko?cu ?ukasz wyjecha? do Anglii, pracowa? w kuchni w lokalu, bo jak powiedzia?, w Polsce nigdy nie mia? kasy, dlatego nauczy? si? robi? co? z niczego. W Anglii si? przyda?o. Zarobi? troch? na zmywaku, troch? na budowie, w ko?cu wyleczy? nog?. I wróci?. Na razie do Jantaru Ustka. Ale to ju? przesz?o??. Dzisiaj rozwi?za? umow?.

W?a?ciwie dwóch ludzi w ?yciu naprawd? mu pomog?o. Pierwszy to ?wi?tej pami?ci Jan Raniecki, który stara? si? trzyma? „War?” w ryzach. Drugi to Darek D?wiga?a, który wielokrotnie zdradzany przez ?ukasza zawsze dawa? mu kolejn? szans?.

I wygl?da na to, ?e da znowu. Warto. Zapewnia, ?e si? zmieni?. Zapewnia? ju? wielokrotnie. Ale czy my jeste?my jakimi? stró?ami moralno?ci? OKS Otwock potrzebuje takiego zawodnika, który technicznie przewy?sza rywali o dwie ligi. Który potrafi oczarowa? zagraniem absolutnie nieszablonowym, czym? co na miar? naszej II ligi mo?na nawet okre?li? zagraniem na pograniczu geniuszu. Tak, tak, bo i na Polonii, w I lidze miewa? takie zagrania, przeciw znacznie wy?ej graj?cym rywalom. Nie jakie? przypadkowe pl?tanie si? pi?ki pod nogami (o! uda?o si?) ale wymy?lony na poczekaniu zupe?nie nieszablonowy drybling, nie przystaj?cy do naszych realiów, którym rozk?ada? najlepszych obro?ców w kraju.

Nic nie gwarantuj?, bo w futbolu nie ma gwarancji. Pami?tacie jeszcze Grzegorza Króla.

Wydawa?o si?, ?e na OKS wystarczy. Nie wystarczy?. Leo Beenhakker zwyk? mawia?, ?e w futbolu nigdy nie ma gwarancji. Niby banalne ale o ile lepiej brzmi ni? „damy z siebie wszystko”?
Tak wi?c nie ma jej i nie b?dzie. Jest tylko szansa. Szansa dla nas i dla Jarosiewicza. On chce wróci? do wielkiej pi?ki, my chcemy skorzysta? z jego umiej?tno?ci. Je?li zawali, straci na tym wi?cej ni? OKS. Ale mam jak?? niezwyk?? wiar?, ?e w ko?cu musi si? uda?. Mo?e moja naiwno?? nie jest niczym odmiennym od jego naiwno?ci. Przyznaj?, ?e nie mog? si?
doczeka?. Obym si? nie myli?... a w przypadku ?ukasza jest o to do?? ?atwo.

autor: Marek Wawrzynowski

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci