Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
Olimpia Elbl?g - OKS Otwock (zapowied?) 2009.09.25 19:38:23

Po raz trzeci z rz?du pi?karzom OKS-u Otwock przychodzi si? spotka? z beniaminkiem wschodniej grupy drugiej ligi. Tym razem naszym rywalem b?dzie Olimpia Elbl?g- klub, który nigdy nie odniós? wielkich pi?karskich sukcesów, ani nie zagra? w ekstraklasie, a mimo to cieszy si? wielk? sympati? na niemal ca?ym Mazowszu. Powodem jest oczywi?cie kibicowska „zgoda”, jaka ??czy sympatyków Olimpii z fanami warszawskiej Legii oraz sosnowieckiego Zag??bia.

Po wygraniu grupy podlasko-warmi?sko-mazurskiej w zesz?ym sezonie, w obecnym pi?karze klubu z Elbl?ga przekonuj? si?, ?e na szczeblu centralnym rozgrywek wymagania s? o wiele wy?sze. Po rozegraniu 11 meczów Olimpia zajmuje 13 miejsce w tabeli grupy wschodniej drugiej ligi z dorobkiem 10 punktów i przewag? 2 punktów nad stref? spadkow?. Zapowiada si? wi?c uporczywa walka do ostatniej kolejki o utrzymanie w tej klasie rozgrywkowej.
    
To, co rzuca si? w oczy przy ogl?dzinach kadry Olimpii Elbl?g, to niski wiek pi?karzy- zdecydowan? wi?kszo?? stanowi? zawodnicy urodzeni w latach 80-tych, ale spora cz??? zespo?u to zawodnicy urodzeni po 1990 roku. Tylko napastnik Marek Zawada ma 33 lata.

HISTORIA

Pocz?tki Olimpii Elbl?g si?gaj? 1945 roku, gdy z ludno?ci nap?ywowej utworzono dru?yn?, która zagra?a mecz z reprezentacj? stacjonuj?cego w mie?cie garnizonu armii radzieckiej. Spotkanie zako?czy?o si? pora?k? Polaków 2-3. Niewiele pó?niej do ?ycia zosta? powo?any klub MKS Syrena Elbl?g. Nazwa bra?a si? st?d, ?e wi?kszo?? tworz?cych dru?yn? osób pochodzi?o z terenów zniszczonej Warszawy, a syrena to dodatkowo symbol zwyci?stwa. Klub ten jest obecnie uznawany za protoplast? dzisiejszej Olimpii, niemniej jednak istniej? pewne dokumenty i wzmianki mog?ce ?wiadczy? o tym, ?e obydwie dru?yny funkcjonowa?y wtedy równocze?nie...
   
Koniec ko?ców, jesieni? 1945 roku dru?yna Syreny nie dotrwa?a do ko?ca rozgrywek B-klasy Gda?skiego OZPN i w 1946 roku zespó? zmieni? nazw? najpierw na KS Stocznia Elbl?g, a nast?pnie na KS Olimpia Elbl?g. Pierwszy powa?niejszy sukces klub osi?gn?? w 1949 roku, ju? pod ponownie zmienion? nazw?- Ogniwo Elbl?g. Wygrano wtedy trzeci? grup? regionalnej B-klasy, lecz pi?karze z Elbl?ga nie sprostali rywalom w bezpo?redniej walce o awans klas? wy?ej. W 1951 roku zespó? Ogniwa zosta? rozwi?zany, a pi?karze przeszli do nowoutworzonego zespo?u Budowlanych Elbl?g. ?eby komplikacji nie by?o za ma?o, w 1955 roku  Ogniwo ponownie sta?o si? Olimpi?, by rok pó?niej... najprawdopodobniej przesta? istnie?. Pi?karze przeszli tym razem do Sparty Elbl?g, która zmieni?a nazw? na TKS Polonia Elbl?g. Koniec lat 50-tych to okres, w którym ma?e kluby z Elbl?ga zacz??y si? ??czy? w wi?ksze twory, aby dorówna? poziomem do najlepszych klubów wybrze?a. „Dzisiejsza” Olimpia Elbl?g powsta?a na bazie swoistej mieszanki tych wszystkich klubów- w 1959 roku dwa najwi?ksze kluby Elbl?ga- Turbina i Polonia po??czy?y si? i po raz kolejny przyj??y nazw? Olimpia Elbl?g.
   
Po reorganizacja rozgrywek w 1962 roku Olimpia Elbl?g wst?pi?a w szeregi trzecioligowców. Jedno z najcenniejszych osi?gni?? w tamtym czasie, a by? mo?e w ca?ej historii klubu, to 1/16 fina?u Pucharu Polski w roku 1966, kiedy Olimpia uleg?a dopiero Legii Warszawa (0-2). W tym samym roku zmodernizowano obiekt przy ulicy Agrykola, na którym pi?karze Olimpii graj? do chwili obecnej. Kolejna dekada to wy??cznie nieudane próby awansu do II ligi. Sztuka ta powiod?a si? dopiero w 1976 roku. Prowadzona przez Wojciecha ?azarka Olimpia rywalizowa?a wtedy w lidze m.in. z  Lechi? Gda?sk, Zawisz? Bydgoszcz, Motorem Lublin, Jagielloni? Bia?ystok, a na jej mecze przychodzi?o do 12 tysi?cy ludzi. W sezonie 1976/77 dru?yny znowu osi?gn??a dobry wynik w pucharze Polski. W 1/16 fina?u wyelinowa?a u siebie ROW Rybnik, by w 1/8 fina?u dopiero po dogrywce ulec Wi?le Kraków, która by?a wtedy dos?ownie w przededniu wielkich sukcesów nie tylko na krajowych arenach. Niestety, jesie? 1977 roku nie by?a tak dobra i dru?yna spad?a do III ligi.
   
Powrót w szeregi drugoligowców to ju? lata 80-te. W tej dekadzie Olimpia Elbl?g sp?dzi?a sze?? sezonów w drugiej lidze. Nawet, je?li przytrafi? si? spadek, dru?yna natychmiastowo powraca?a lig? wy?ej. Znów kibice z Elbl?ga mogli si? emocjonowa? pucharowym meczem z Legi? Warszawa, która wygra?a dopiero po dogrywce i rzutach karnych. Czasy te s? zwane „z?otym okresem Olimpii”. Zako?czy? si? on wraz z przemianami ustrojowymi pod koniec lat 80-tych. Kolejna dekada to okres wielkich trudno?ci, z jakimi musia? si? zmaga? klub- w 1992 roku ponownie zmieniono nazw? na Polonia Elbl?g. Uczyniono to, aby unikn?? konieczno?ci sp?aty zaci?gni?tych d?ugów i nale?no?ci. W 1997 roku wycofano dru?yn? z trzecioligowych rozgrywek, a klub lata utkn?? w czwartej lidze.  
   
Karta odmieni?a si?, gdy w 2002 roku do klubu trafi? jego by?y wychowanek- znany z wyst?pów w Legii Warszawa Adam Fedoruk. Pod jego wodz? dru?yna awansowa?a do III ligi, w pucharze Polski rozgrywaj?c ?wietne spotkania z Ark? Gdynia i GKS-em Be?chatów. Niestety, w nied?ugim czasie zanotowano ponowny spadek, a Fedoruk straci? prac?. 15 pa?dziernika 2004 porzucono szyld Polonii Elbl?g i klub ponownie sta? si? Olimpi?. W 2006 roku klub awansowa? do trzeciej ligi, by trzy sezony pó?niej wywalczy? sobie prawo gry w grupie wschodniej obecnej II ligi.

KIBICE

Zal??ki zorganizowanego ruchu kibicowskiego pojawi?y si? na Olimpii Elbl?g w po?owie lat 70-tych. Wtedy, po pierwszym awansie do drugiej ligi powsta? oficjalny „klub kibica”, do którego nale?a?a organizacja dopingu zarówno u siebie, jak i na meczach wyjazdowych. Wtedy te? dosz?o do najwi?kszego wyjazdu Olimpii w historii. Na stadionie gda?skiej Lechii pojawi?o si? 7000 fanów z Elbl?ga. W tych czasach z fanatykami Lechii ??czy?y Olimpi? stosunki przypominaj?ce dzisiejsze zgody. Z biegiem czasu jednak wszelkie kontakty zosta?y zerwane.
Obecne zgody Olimpii Elbl?g, to Legia Warszawa i Zag??bie Sosnowiec, za? najwi?ksze kosy to Arka Gdynia i Stomil Olsztyn. M?yn na meczach Olimpii u siebie to maksymalnie 700 osób, za? liczby wyjazdowe w obecnym sezonie to mi?dzy innymi 300 osób w I?awie i 300 osób w Wolbromiu.

autor:jacekaga
?ród?o: e-olimpia.com, 90minut.pl, wikipedia.pl, oksotwock.pl

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci