Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
Informacje ze spotkania Zarz?du z kibicami 2009.09.22 21:43:19

W dniu dzisiejszym dosz?o do drugiego ju? spotkania kibiców z Zarz?dem OKS-u. Ze strony Klubu obecny by? dyrektor, dwóch cz?onków zarz?du (Goli?ski i Jurusz) oraz kierownik dru?yny, Pani Dorota M?dra.

Na pocz?tku spotkania podane zosta?o rozliczenie zebranych w ostatnim miesi?cu pieni?dzy od tzw. "grupy inicjatywnej", o której za?o?eniu pisali?my na pocz?tku sierpnia. Grupa aktualnie liczy 28 osób i w ostatnim miesi?cu zebra?a 2794 z?ote, które zosta?y przeznaczone na zakup 8 par obuwia pi?karskiego dla zawodników. Ponad to, 2000 z?otych uda?o si? zebra? w ramach zbiórki pieni?dzy przeprowadzanej przy kateringu klubowym. Te pieni?dze tak?e zostan? przeznaczone na zakup wyposa?enia dla pi?karzy.
 
Dowiedzieli?my si? ponad to, ?e kolejnych 5 zawodników otrzyma?o wsparcie prywatnych osób (sponsorów) i b?d? z pocz?tkiem pa?dziernika na ich utrzymaniu. Jest to du?a ulga dla klubowej kasy.
 
Na spotkaniu, w dalszej jego cz??ci, pojawi? si? tak?e prezydent Otwocka, Zbigniew Szczepaniak. Napytanie jednego z kibiców o przekszta?ceniu OKS-u w podmiot miejski us?yszeli?my zapewnienie, ?e prawnicy miejscy i sam prezydent pracuj? nad okre?leniem, w jakiej formie mia?o by nast?pi? przekszta?cenie. Do ko?ca wrze?nia prezydent zobowi?za? si? do podania pod dyskusj? propozycji zwi?zanych z przekszta?ceniem.
 
Kolejne spotkanie odb?dzie si? w pa?dzierniku, o terminie poinformujemy.

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci