Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
PP: OKS Otwock - ?KS ?ód? (zapowied?) 2009.09.22 21:21:54

?KS ?ód? przeszed? w ostatnim czasie niewiarygodne zawirowania. Do?? powiedzie?, ?e dru?yna, która w zesz?ym sezonie zaj??a miejsce w ?rodku tabeli ekstraklasy, na skutek b??dów i zaniedba? w procedurze ubiegania si? o licencj? na wyst?py w najwy?szej klasie rozgrywkowej, w obecnym sezonie gra tylko w pierwszej lidze.

Poci?gn??o to za sob? nieuniknione konsekwencje, jakimi by?y masowe odej?cia zawodników pierwszego zespo?u. Kadr? by?ego ju? klubu ekstraklasy opu?ci?o 12 zawodników, w tym tak znani zawodnicy, jak Piotr ?wierczewski, Vahan Gevorgyan, Labinot Haliti, Mladen Kascelan, czy Marcin Smoli?ski.

W pierwszej lidze dru?yna ?KS-u sprawia wra?enie, jakby nie mog?a si? wydosta? z ogromnego do?ka spowodowanego niespodziewan? degradacj?. Po 10 rozegranych kolejkach dru?yna znajduje si? na 14 pozycji w tabeli z 11 oczkami na koncie- jedynie o punkt od pierwszej dru?yny ze strefy spadkowej. W ostatniej kolejce ?odzianie ulegli na wyje?dzie Sandecji Nowy S?cz 1-4.

Obecna kadra ?KS-u to mieszanka m?odych, szerzej nieznanych pi?karzy z rutynowanymi zawodnikami maj?cymi za sob? wyst?py nie tylko na krajowych boiskach. Najbardziej znani zawodnicy ?KS-u ?ód?, to Tomasz Hajto (wielokrotny reprezentant kraju, który ma za sob? wyst?py m.in. w Górniku Zabrze, MSV Duisburg, Schalke 04, czy Southampton ), Marcin Adamski (wyst?py w Rapidzie Wiede?, Ispswich Town, ale te? na francuskich i niemieckich boiskach) oraz uznawany ju? za jeden z symboli klubu Bogus?aw Wypar?o.

Warto wspomnie?, ?e tak oczekiwane przez nas spotkanie b?dzie ju? drug? wizyt? ?KS-u na stadionie OKS-u Otwock. Miejmy nadziej?, ?e nasza dru?yna zrewan?uje si? ?odzianom za pora?k? 0-1 sprzed 2 lat.

HISTORIA

W roku 1908 z inicjatywy Henryka Lubawskiego, przy udziale A. Heimana i J. Hirszberga za?o?ono polski klub sportowy „?odzianka” wyst?puj?cy w bia?ych barwach. Wkrótce jednak opracowano statut klubowy, w którym nazw? „?odzianka” zast?piono nazw? ?ÓDZKI KLUB SPORTOWY, a jako barwy klubu podano bia?o-czerwone. Niestety, w?adze carskie zakwestionowa?y barwy nowo powsta?ego klubu, wi?c musiano pój?? na ust?pstwa i przej?ciowo przyj?? barwy czarno- bia?e. Pierwszym prezesem klubu zosta? R.Winter.

W pierwszych latach istnienia, klub bra? udzia? w pi?karskich mistrzostwach ?odzi, wygrywaj?c je w latach 1912-1914. W pocz?tkowym okresie trwania pierwszej wojny ?wiatowej ?ycie sportowe w ?odzi zamar?o, ale ju? w 1916 roku ?KS wznowi? dzia?alno??, a po zako?czeniu konfliktu dysponowa? ju? siln? dru?yn?. Jako najlepszy klub ?odzi, w latach 1921-1925 bra? udzia? w fina?owych rozgrywkach o mistrzostwo Polski. Niestety, na ogólnokrajowej arenie zespó? nie spisywa? si? ju? tak dobrze- tylko w 1921 roku uda?o si? mu osi?gn?? pul? fina?ow?. Najlepszy zawodnik ?KS z tego okresu, to Wawrzyniec Cyll, czterokrotny reprezentant kraju i Olimpijczyk z IO w Pary?u.
    
W 1927 roku ?KS wszed? w sk?ad nowoutworzonej ligi pi?karskiej, zajmuj?c w niej 7 miejsce. Przez kolejne sezony „Rycerze Wiosny” zajmowali w niej miejsca od 4 do 11, aby w 1938 roku opu?ci? t? klas? rozgrywkow? po zaj?ciu przedostatniej lokaty.
   
Po drugiej wojnie ?wiatowej ?odzianie nale?eli do grona dru?yn, które zainaugurowa?y rozgrywki pi?karskie na gruzach zniszczonego kraju. W 1946 roku dotarli do fina?owej czwórki, jednak tam musieli uzna? wy?szo?? Polonii Warszawa, Warty i AKS. W 1947 roku ?KS wszed? w sk?ad nowoutworzonej ligi pi?karskiej, gdzie zajmowa? miejsca w ?rodku tabeli, by w roku 1952 opu?ci? szeregi ekstraklasy. Banicja na drugoligowym froncie trwa?a do 1954 roku, gdy beniaminek pokusi? si? nawet o zdobycie wicemistrzostwa kraju. Kolejne lata to potwierdzenie przynale?no?ci klubu do pi?karskiej czo?ówki w Polsce (odpowiednio 8, 4 i 3 lokata), rok 1957 przyniós? Puchar Polski po fina?owym zwyci?stwie 2:1 nad Górnikiem Zabrze, by w 1958 ?KS odniós? jeden z najwi?kszych sukcesów w historii, zostaj?c mistrzem Polski. Najwa?niejsze postacie ?KS-u w tamtych czasach, to Leszek Jezierski- pó?niej tak?e wieloletni szkoleniowiec ?KS-u, Henryk Szymborski, Józef Walczak i W?adys?aw Soporek. Niestety, na tamtym sukcesie cieniem k?adzie si? kompromituj?ca postawa w europejskich pucharach- dru?yna ponios?a kompromituj?c? pora?k? 0-5 z luksemburskimi amatorami z Jeunesse Esch i zako?czy?a przygod? z Pucharem Mistrzów w pierwszej rundzie.
   
W kolejnych latach ?odzianie zajmowali przewa?nie miejsca w dolnej po?owie tabeli, by w 1968 roku spa?? do drugiej ligi. Kwarantanna trwa?a a? do 1971 roku, po powrocie do najwy?szej klasy rozgrywkowej klub zajmowa? miejsca w ?rodku, tudzie? ko?cówce tabeli, by dopiero w 1978 roku zaj?? stosunkowo wysok?, czwart? lokat?. Najs?ynniejsi pi?karze z tego okresu, to Jan Tomaszewski- „cz?owiek, który zatrzyma? Angli?”, oraz Miros?aw Bulzacki- w pewnym momencie sta?y partner Jerzego Gorgonia na ?rodku obrony legendarnej dru?yny Kazimierza Górskiego.
   
Kolejne lata nie przynios?y wielkiej odmiany- dru?yna przewa?nie walczy?a o utrzymanie, w najlepszym wypadku zajmuj?c miejsca w ?rodku tabeli. Dopiero w 1988 roku ponownie uda?o si? zaj?? 4 lokat? w lidze, b?d?c „o w?os” od zakwalifikowania si? do europejskich pucharów. Niestety, by? to jednorazowy wyskok i ponownie fani ?KS-u musieli zadowala? si? miejscami w dolnej po?owie tabeli. O klubie zrobi?o si? g?o?niej w 1993 roku, gdy do ostatniej kolejki walczy?a z Legi? o tytu? mistrza Polski. Szkopu? w tym, ?e dosz?o wtedy do jednej z najs?ynniejszych „niedziel cudów”- po korespondencyjnym wy?cigu bramkowym z Legi? Warszawa (?KS-Olimpia Pozna? 7-1, Wis?a Kraków- Legia Warszawa 0-6) w kraju zapanowa?a prawdziwa histeria, na wskutek której oficjalnym mistrzem kraju zosta? trzeci w tabeli ko?cowej Lech Pozna?, a ?KS i Legia zosta?y ukarane minusowymi 3 punktami w kolejnych rozgrywkach ekstraklasy, a UEFA wykluczy?a obydwa kluby z rozgrywek o europejskie puchary.

W nast?pnych sezonach zespó? zajmowa? miejsca w czo?ówce tabeli, by w 1998 roku po raz drugi historii zosta? mistrzem kraju. Najwa?niejsze postaci tamtego zespo?u to Marek Chojnacki, Witold Bendkowski, Tomasz K?os, czy Tomasz Wieszczycki. Niestety, jak to cz?sto bywa, progi Ligi Mistrzów okaza?y si? za wysokie dla mistrza Polski- przeszkod? nie do przebycia okaza? si? Manchester United- pó?niejszy zwyci?zca ca?ej edycji.

Od tamtej pory droga klubu przypomina?a równi? pochy??- w 2000 roku klub ponownie opu?ci? szeregi ekstraklasy, by powróci? do niej dopiero w 2006 roku. W niej ?KS zajmowa? kolejno 9 (2007 rok), 11 (2008 rok), i 7-8 miejsce (2009 rok). Niestety, wysi?ek pi?karzy zosta? zmarnowany przez skrajn? niekompetencj? dzia?aczy ?KS-u i klub ponownie wypad? z grona  dru?yn ekstraklasy.

KIBICE

Kibice ?KS-u bez w?tpienia nale?? do ?cis?ej czo?ówki polskiej sceny kibicowskiej, s? jednymi ze wspó?twórców zorganizowanego ruchu pi?karskich fanatyków w naszym kraju. Przyk?adowo, ju? w roku  1971 na wyjazdowe spotkanie ze ?l?skiem Wroc?aw pojecha?o ok. 5 tysi?cy kibiców ?KS-u. Od pocz?tku lat 80-tych kibice ?KS-u byli na zdecydowanej wi?kszo?ci meczów wyjazdowych swojej dru?yny, a na meczach u siebie tworzyli tak fantatyczn? atmosfer?, ?e „Galera”- trybuna tradycyjnie zajmowana przez aktywnie dopinguj?cych fanów ?ódzkiego Klubu Sportowego zyska?a s?aw? porównywaln? z legijn? „?ylet?”, czy wi?lackim „sektorem X”.
 
Najnowsza historia, to przede wszystkim sezon 2000/2001- wtedy, po spadku ?odzian do drugiej ligi tak naprawd? mo?na mówi? o pocz?tku ruchu Ultras na stadionie przy Alei Unii Lubelskiej. Pierwsze prezentacje, to „baloniady” i bia?o-czerwono-bia?a sektorówka. Spodoba?o si? to na tyle, ?e w grudniu 2001 roku za?o?ono pierwsz? oficjaln? grup?, która mia?a za zadanie prowadzenie dopingu i tworzenie opraw meczowych (Ultra Force). Grupa ta liczy?a 30-40 osób. Jej debiut to mecz z Wis?? P?ock na wiosn? 2002, za? pierwsz? wyjazdow? opraw? zaprezentowano w Stalowej Woli jesieni? 2002 roku. Po pewnym czasie Ultra Force zawiesi?a swoj? dzia?alno?? (sprawy osobiste, wymiana pokole?), a jej obowi?zki przej??a grupa ULTRAS ?KS ?ód?, która kontynuuje dzie?o poprzedników a? do dnia dzisiejszego.
 
Zgody fanów ?KS-u ?ód?, to  Resovia Rzeszów, Zawisza Bydgoszcz i GKS Tychy, za? najwi?ksz? antypati? darz? oni kibiców Widzewa ?ód? (tu mo?na mówi? o skrajnej nienawi?ci), Ruchu Chorzów i Cracovii Kraków. W szeroko poj?tym ?wiatku kibicowskim ostatnio g?o?no jest o kontaktach jakie ??cz? pewne grupy kibiców ?KS-u z kibicami Lecha Pozna?.
 
Liczby wyjazdowe ?KS-u ?ód? w obecnym sezonie, to 273 osoby w Nowym S?czu, 935 osób w Katowicach, 600 osób na meczu derbowym z Widzewem, 425 osób w Z?bkach. Warto podkre?li?, ?e jedynym meczem wyjazdowym, na którym zabrak?o fanatyków z Alei Unii by? wyjazd do Ostrowca ?wi?tokrzyskiego na mecz z KSZO- powodem zamkni?ty sektor go?ci.

 
autor: jacekaga

?ród?a: 90minut.pl, wikipedia.pl, legialive.pl, ull.webd.pl, „Pi?karska Encyklopedia FUJI”- Andrzej Gowarzewski, „Polska pi?ka no?na”- Józef Ha?ys

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci