Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
Rusza grupa inicjatywna 2009.08.06 14:51:44

We wtorek 4 sierpnia odby?o si? spotkanie kibiców z zarz?dem Klubu, na którym dosz?o do utworzenia grupy inicjatywnej.

Na apel dzia?aczy o wsparcie finansowe odpowiedzia?a grupa kibiców, któr? reprezentowa? Pan Wac?aw Worch. W obecno?ci dzia?aczy - Ryszarda Jurusza, Janusza Goli?skiego, Piotra Karwi?skiego, kierowniczki dru?yny - Doroty M?drej oraz oko?o pi??dziesi?tki zebranych kibiców i pod czujnym okiem lokalnej prasy oficjalnie utworzono grup? wsparcia dla pierwszej dru?yny Otwockiego Klubu Sportowego.

Dzia?alno?? tej grupy polega na bezinteresownym wsparciu finansowym otwockiej jedenastki. Ka?dy cz?onek zobowi?zuje si? do przekazywania co miesi?? zadeklarowanej przez siebie kwoty pieni??nej, która b?dzie przekazywana na bie??c? dzia?alno?? zespo?u. Naturalnie rozliczenia oraz sposób wydatkowania funduszy b?dzie podawany do wiadomo?ci cz?onków.

Podobne grupy dzia?aj? w wielu klubach, np. w Cracovii Kraków czy Beskidzie Andrychów i bardzo dobrze spe?niaj? swoj? rol?. Szczegó?y dotycz?ce grupy oraz informacje na temat mo?liwo?ci zapisania si? do niej udziela Pani Dorota M?dra.

Na dzie? dzisiejszy grupa zrzesza oko?o 50 cz?onków a miesi?czne kwoty przez nich zadeklarowane to 50-200 z?otych. Je?eli kto? ma mniejsze mo?liwo?ci finansowe to zach?camy do zostania cz?onkiem klubu. Wystarczy jedynie wype?ni? deklaracj? cz?onkowsk? (w pkt. 6 "Deklaruj? prac? w sekcji" prosimy wpisa? "Pi?ki No?nej"), dostarczy? j? do Klubu i op?aca? miesi?czne sk?adki, które wynosz? jedynie 10 z?otych.

Deklaracja cz?onkowska jest do pobrania tutaj.

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci