Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
Pismo do MZPN 2008.07.14 12:47:53

Na wyra?ne ?yczenie nowego prezesa OKSu Otwock pana Franciszka Stokowskiego, zamieszczamy na g?ównej stronie pismo jakie nasz klub wys?a? do MZPN odno?nie meczu OKS Otwock - GLKS Nadarzyn.

Mazowiecki Zwi?zek Pi?ki No?nej
Ul. Bracka 18
00-028 Warszawa

Dotyczy: Orzeczenia Zespo?u Orzekaj?cego Zwi?zkowej Komisji Odwo?awczej Mazowieckiego Zwi?zku pi?ki No?nej z dnia 2 czerwca br.
Nr sprawy: ZKO 11/07


    W zwi?zku z otrzymanym Orzeczeniem Zespo?u Orzekaj?cego Zwi?zku Komisji Odwo?awczej Mazowieckiego Zwi?zku Pi?ki No?nej z dnia 2 czerwca 2008 r. w sprawie meczu OKS „START” Otwock – GLKS „NADARZYN” ( Nr sprawy ZKO 11/07 ) o?wiadczamy:

1. Z decyzj? t? stanowczo si? nie zgadzamy, jest ona ca?kowicie niesprawiedliwa i wypacza nies?usznie wynik z boiska.
2. Ca?kowicie niezrozumia?e i niesprawiedliwe jest sformu?owanie w pierwszym akapicie uzasadnienia komisji stwierdzaj?cej „brak w ci?gu ca?ego meczu  ( podkre?lenie nasze ) jednego zawodnika o statucie m?odzie?owca”. Tak dalece id?cego wniosku nie mo?na wyprowadzi? nawet z b??dnie wype?nionego protoko?u, z którego wynika, ?e drugiego m?odzie?owca nie by?o przez kilka minut a nie „w ci?gu ca?ego spotkania” Tak daleko id?cego wniosku nie sformu?owa?a ?adna z wcze?niejszych komisji ! Przez ca?y czas na boisku by?o w rzeczywisto?ci dwóch, a przez krótki okres nawet trzech (!) m?odzie?owców.
3. Ponownie informujemy, ?e ca?e nieporozumienie zwi?zane jest z g?ównie z przestawieniem cyfr dotycz?cych zamiany m?odzie?owca Kamila Tlagi. Zszed? on z boiska w 87 minucie. Po bramce straconej przez nas w 84 min. W za??czniku zamiast 87 min. Wpisano 78 min. Sam zawodnik zezna? wcze?niej przed komisj?, ?e z jego winy pad?a, wi?c musia? by? na boisku ! Jest na to wielu ?wiadków a rola ?wiadków ma przecie? kluczowe znaczenie nawet w sprawach s?dowych. B??d wymienionego zawodnika przy straconej bramce potwierdzi? w rozmowie prywatnej nawet jeden z zawodników Nadarzyna ! Z oczywistych wzgl?dów, ?eby nie narazi? si? kolegom z dru?yny, ni8e zdecydowa? si? zezna? tego przed komisj?.
4. Dziwi nas stanowisko zarówno Zwi?zkowego trybuna?u Pi?karskiego PZPN jak równie? klubu z Nadarzyna. Uwa?amy, ?e Mazowiecki Zwi?zek Pi?ki No?nej post?powa? prawid?owo nie zapraszaj?c na Komisj? przedstawicieli klubu z Nadarzyna bo nie by? on stron? w sprawie. Otrzyma? nies?usznie prezent w postaci dwóch punktów „ przy zielonym stoliku” i nie tylko nie potrafi z tego prezentu zrezygnowa? ale domaga si? jego wr?czenia. Naszym zdaniem jest to postawa niesportowa.
5. W ostatnim zdaniu na pierwszej stronie „Uzasadnienia” czytamy, ?e protokó? i za??cznik jest wiarygodnym dokumentem w tej sprawie”. Niezale?nie od tego, ?e w ka?dym dokumencie mo?e si? zdarzy? b??dny zapis, wiarygodno?? tego protoko?u jest dodatkowo bardzo u?omna, bo w wersji któr? posiadamy w klubie brak jest w przeznaczonym do tego miejsca podpisu s?dziego !
6. Jedynym naszym b??dem, do którego si? przyznajemy jest to, i? odbieraj?c za??cznik do protoko?u nie zauwa?yli?my b??dnego zapisu s?dziego.
7. B?d?c w pe?ni przekonani, i? nie pope?nili?my ?adnego wykroczenia regulaminowego wnosimy o zachowanie remisowego wyniku z boiska i kasacj? ostatniej krzywdz?cej nas decyzji.
8. Jednocze?nie informujemy, ?e jako instytucja u?ytku publicznego dysponujemy bardzo ograniczonymi ?rodkami finansowymi i nie jeste?my w stanie wp?aci? wymaganej kaucji, która jest bardzo wysoka, dlatego prosimy o odst?pienie od wymaganej kaucji i ponownie rozpatrzenie krzywdz?cej nasz klub sportowej decyzji.

Z powa?aniem


powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci