Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
Dymisja prezesa OKSu Otwock 2008.07.10 10:14:58

Pan Tadeusz Mojsa nie jest ju? prezesem naszego klubu. W krótkim wywiadzie jaki udzieli? nam pan Tadeusz, wyja?niamy przyczyny dymisji, oraz poznamy nazwisko ewnetualnego kandydata nowego prezesa klubu, którego poleca ust?puj?cy prezes.

Panie Tadeuszu do Otwockich kibiców dochodz? informacje, jakoby zrezygnowa? pan z funkcji prezesa OKSu Otwock.

- Tak to prawda.

Co by?o przyczyn? podj?cia takiej decyzji ?

- Sprawy zawodowe a dok?adnie dyspozycyjno?ci czasowej. Co prawda w momencie wyboru na prezesa ja mówi?em, ?e mog? nie dysponowa? wystarczaj?c? ilo?ci? czasu dla klubu a w szczególno?ci na pokazywanie si? na stadionie, zarz?d to akceptowa?. Mimo wszystko dochodz? mnie s?uchy, ?e zarz?dowi to co prawda nie przeszkadza, jednak wysoko postawione osoby negatywnie wypowiadaj? si? na temat mojej dyspozycyjno?ci. Mam tu na my?li Urz?d Miasta. Moim zdaniem prezes nie musi si? pokazywa? publicznie, on musi by? prezesem i pe?ni? swoj? funkcj?. Jednak prawd? jest, ?e sprawy zawodowe rzeczywi?cie zabiera?y mi wi?kszo?? czasu. Ja do tej decyzji przymierza?em si? od d?u?szego czasu. Wcze?niej by? nie odpowiedni moment, ze wzgl?du na koniec ligi, bara?e, awans, czy rozmowy z miastem. W tej chwili kiedy jestem po rozmowach z miastem i mam w zasadzie pewno??, ?e klub b?dzie mia? fundusze na spe?nienie wymogów licencyjnych, mog? odej??.

Kogo nama?ci? by pan na swojego zast?pc? ?

- Ja proponuj? cz?owieka który w zasadzie, od trzech miesi?cy pe?ni t? funkcj? prezesa sekcji pi?ki no?nej, który jest z?yty z tym klubem, czyli Franciszka Stokowskiego.

Dlaczego Franciszek Stokowski.

- Cz?owiek który jest vice – prezesem od d?u?szego czasu, zna ten klub bardzo dobrze. Niema sensu robi? jaki? rewolucji.

Czy s?dzi pan, ?e pan Stokowski by?by w stanie podo?a? takiemu wyzwaniu ?

- My?l?, ?e tak. Ja przed otrzymaniem nominacji, ca?y czas namawia?em Franka, aby to on zosta? prezesem. Wtedy klub potrzebowa? osoby, która bardziej zaj??a by si? organizacj? klubu, i wybór pad? na mnie. Teraz my?l?, ?e Franek spokojnie podo?a? by temu wyzwaniu.

Kiedy b?dzie decyzji odno?nie nowego prezesa ?

- My?l?, ?e na dniach.

 

autor:Daniel"piekarz"Piekarski
         
   

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci