Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
Wywiady po meczu OKS - Stal 2008.06.22 04:10:21

Emocje ju? opad?y po wygranych bara?ach o II lig?, teraz czas na spokojne przeczytanie wypowiedzi po meczowych. Zapraszamy do lektury.

dzwigalatrenrebest_20080529145639.jpg

Trener OKSu Otwock pan Dariusz D?wiga?a


Pe?ny stadion, emocje do samego ko?ca, wygrana 2:0 i wreszcie upragniony awans do II ligi

- Po tym pierwszym meczu w Niewiadowie by?em osobi?cie pe?en obaw przed rewan?em. Ten zespó? ani u siebie, ani w dniu dzisiejszym nie pokaza? nic nadzwyczajnego. Ca?y czas grali d?ug? pi?k? na napastników, nawet nie starali si? wykona? kilku poda? mi?dzy sob?. W Niewiadowie podobne akcje, oraz nasze indywidualne b??dy sprawi?y, ?e wygrali 2:1. Dobrze, ?e tamten mecz tak si? sko?czy? bo móg? pa?? nawet wynik 4:1 dla Stali. W pierwszym meczu na pewno nie grali?my tak jak sobie wcze?niej za?o?yli?my, czyli gra? pi?k? do?em. To czego nam brakowa?o w Niewiadowie, znale?li?my w dzisiejszym meczu. Wygrali?my 2:0, a tych brek mogli?my strzeli? jeszcze wi?cej. Wielka brawa dla ch?opaków, ?e dzi? graj?c pod ogromn? presj? pokazali si? z tak dobrej strony. Oczywi?cie wiele ryzykowali?my, graj?c kombinacyjn? pi?k? do?em. Stal w zasadzie zagra?a tak samo jak u siebie czyli d?ugie pi?ki w pole karne na tzw. Afer?. Ciesz? si?, ?e mecz sko?czy? si? tak dobrze dla nas.

Jak pan oceni naszych pi?karzy na tle zawodników z Niewiadowa. Zespó? Stali mimo gry w dziesi?ciu, ca?y czas napiera? do przodu, przy czym naszych pi?karzy ?apa?y momentami skurcze.

- By? to pierwszy taki przypadek, ?e naszych pi?karzy ?api? skurcze podczas meczu. By? mo?e by?o to spowodowane tym, ?e dzisiaj zawodnicy zbyt ma?o wymieniali p?ynów w organizmie. Mo?liwe te?, ?e po prostu nasi pi?karze dali z siebie wi?c ni? w ka?dym innym meczu. Prawd? jest te?, ?e zespó? Stali w spotkaniu u siebie, lepiej prezentowa?a si? motorycznie, byli od nas szybsi. Dzisiaj starali?my si? wyrówna? te szans? pod wzgl?dem szybko?ci, dzi?ki czemu nasi przeciwnicy z gry, nie stworzyli sobie wielu akcji.

Pe?ny stadion, doping w zasadzie przez pe?ne 90 minut, i na koniec wielka rado?? dla tej licznej publiczno?ci.

- Ja w swoim imieniu jak i ch?opaków, chcia?bym serdecznie podzi?kowa? za tak wspania?y doping. Ja przed meczem mia?em apel do naszego spikera, aby stara ? si? wyegzekwowa? od kibiców ogromny doping. Wiedzia?em, ?e je?li nawet co? by nie sz?o po naszej my?li, to doping naszych kibiców w takim momencie by?by nie oceniony. Ciesz? si?, ?e zawodnicy tak wspaniale odwdzi?czyli si?. Mam nadziej?, ?e ten klub b?dzie dalej si? rozwija? jak do tej pory. Teraz powoli trzeba my?le? o przygotowaniu si? do gry w tej II lidze. Trzeba pami?ta?, ?e teraz poprzeczka zosta?a bardzo wysoko podniesiona nie tylko pod wzgl?dem sportowym, ale i organizacyjnym.

W tym sezonie w zasadzie wygrali?my wszystko co by?o do wygrania. Mistrzostwo, awans, Agu zdoby? koron? króla strzelców. Jakie s? plany na przysz?o?? ?

- Na pewno chc?c zaistnie? w tej nowej II lidze potrzebujemy wzmocnie?. Tyko to musz? by? prawdziwe wzmocnienia. Ja zawsze mówi?em, ?e to nie jest problem ?ci?gn?? znanego zawodnika i p?aci? mu kolosalne pieni?dze. Sztuk? jest znale?? ch?opaków którzy byli by prawdziwym wzmocnieniem dla dru?yny, jak np. ch?opcy z Sulejówka. Na pewno b?d? rozmowy z dzia?aczami z klubu jak i z sponsorami. Ja mog? zadeklarowa?, ?e ja osobi?cie chc? tutaj zosta? i pracowa? z tymi ch?opaki co ju? tutaj s?, i walczy? o kolejne cele.

 

szwedbest_20080312174727.jpg

Pi?karz OKSu Otwock Rafa? Szwed

 

Rafa? jak ty si? czujesz jako jeden z najbardziej do?wiadczonych zawodników w kadrze, kilka chwil po historycznym awansie Otwockiego klubu do II ligi ?

- Ja ca?y czas wierzy?em w ten awans, mimo nawet nieudanego pierwszego meczu w Niewiadowie. ?a?uj? bardzo, ?e przytrafi?a mi si? ta kontuzja, która niestety wykluczy?a mnie z dzisiejszego meczu. Ciesz? si? bardzo, ?e dzi? po raz kolejny potwierdzi?o si?, ?e Darek D?wiga?a dobrze zrobi? ?ci?gaj?c kilku dobrych zawodników do Otwocka. Zaznacz? s?owo dobrych, a nie na sztuk?. Dzi? czapki z g?ów przed Jamesem, który praktycznie nie gra? przez dwa miesi?ce ze wzgl?du na kontuzje. Dzisiaj zagra? na swoj? wyra?n? pro?b?, i rozegra? bardzo dobre spotkanie. Ja do Otwocka nie przychodzi?em jako gwiazda. Przyszed?em tu by wspomóc t? m?od? dru?yn?. Dzi? ciesz? si? z tego sukcesu tak samo jak m?ody wychowanek klubu Rafa? Skonieczny. Zadowolony jestem równie? z faktu, ?e w tej dru?ynie panuje taka wspania?a atmosfera. Nigdy nie by?o tutaj ?adnych zgrzytów czy nieporozumie?. Ciesz? si?, ?e to moje do?wiadczenie czasami si? przydawa?o w trudnych momentach dla dru?yny jak np. po przegranych ze Stal? czy wcze?niej w Ostro??ce. W tej chwili jestem szcz??liwy tak jak i ca?y Otwock, szcz??liwa i radosna jest równie? ca?a moja rodzina w Olsztynie.

Jak ty ocenisz zespó? Stali Niewiadów.?

- My?l?, ?e w tych bara?ach by?o troszk? wida? ju? trudy tego sezonu. By? mo?e znaczenie równie? mia?o to, ?e ostatnie mecze w lidze grali?my z zespo?ami z do?u tabeli, przez co wdar?o si? w nasze szeregi pewne rozpr??enie, szczególnie przed tym pierwszym meczem bara?owym. W Niewiadowie zespó? Stali zagra? przed w?asn? publiczno?ci? z ogromn? determinacj?, natomiast my rozegrali?my jedno z najgorszych spotka? w tej rundzie. W dzisiejszym meczu role si? odwróci?y. To my dyktowali?my warunki, a przeciwnicy ograniczali si? w zasadzie tylko na gr? d?ug? pi?k? na napastników. Wida? równie? by?o, ?e przy takiej publiczno?ci jaka by?a dzisiaj, pi?karze dali z siebie wszystko. Nawet, gdy ju? brakowa?o si?, potrafili wykrztusi? z siebie pewne rezerwy.

Jak widzisz swoj? przysz?o?? w Otwocku i zarazem przysz?o?? Otwocka w II lidze ?

- Nie ukrywam, ?e chcia?bym tutaj jeszcze zosta?. Teraz przed nami stoj? nowe cele. Ja osobi?cie ciesz? si?, ?e b?d? móg? zagra? ze swoim Stomilem Olsztyn, który teraz nazywa si? OKS Olsztyn. Teraz jest czas na ?wi?towanie, ale nied?ugo trzeba ju? b?dzie si? przygotowywa? do rozgrywek. Ja osobi?cie chc? jak najszybciej wyleczy? kontuzj?, by od pierwszego meczu by? ju? do dyspozycji trenera.

Czy patrz?c na nasz obecny sk?ad uwa?asz, ?e mamy szans? zaistnie? w tej nowej II lidze ?

- Jestem o to spokojny. Przede wszystkim mamy bardzo dobrego bramkarza a to jest podstawa na odniesienie sukcesu. Jestem pewny, ?e Darek ju? my?li o wzmocnieniach na nowy sezon. Nowe twarze na pewno w klubie s? potrzebne, bo pewnego rodzaju rywalizacja w dru?ynie na pewno jest potrzebna. My?l?, ?e b?dziemy bazowa? przede wszystkim na zawodnikach którzy wywalczyli ten awans, potrzebujemy jeszcze lepszego grania, a wtedy spokojni mo?emy by? o gr? na wy?szym poziomie.

kuzminczukbest_20080312183442.jpg

Pi?karz OKSu Otwock Krzysztof Ku?mi?czuk.


Walczyli?cie o ten sukces przez ostatnie pó? roku, i dzisiaj wasze marzenie si? spe?ni?o.

- To jest przede wszystkim zas?uga trenera Dariusza D?wiga?y, który stworzy? kapitaln? atmosfer? w dru?ynie. Kadra meczowa liczy 26 zawodników, natomiast trener zabiera? na mecze tylko 18. Nikt si? nie obra?a?, ka?dy walczy? na treningu o swoje miejsce, a w meczach to przynosi?o pozytywne skutki.

Jak ty ocenisz postaw? naszego przeciwnika w bara?ach o II lig?, Stal Niewiadów

- Powiem szczerze, ?e niczym nas nie zaskoczyli. Grali przede wszystkim d?ug? pi?k? na napastników. S? to m?odzi ch?opcy, którzy maj? ogromne serce do walki. My przeciwstawili?my si? im naszym do?wiadczeniem, dzi?ki czemu w dwu meczu wygrali?my t? rywalizacj?. W pierwszym meczu prowadzili?my 1:0, jednak przegrali?my po indywidualnych b??dach 2:1. Jednak nie za?amali?my si?, wierzyli?my w siebie jak i w ca?y zespó?, a dzisiaj wida? tego efekt.

Co zosta?o zmienione w naszej grze od tego przegranego sobotniego meczu ?

- Przede wszystkim zagrali?my bardziej agresywnie. Wida? by?o, ?e przeciwnik ba? si? naszej agresji. Walczyli?my o ka?d? pi?k?. Wida? by?o na boisku ?e jeste?my dru?yn?, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.

Cel na ten sezon zosta? osi?gni?ty. Co dalej z Otwockiem w II lidze, i co dalej z Krzysztofem Ku?mi?czukiem w Otwocku. ?

- To pytanie trzeba skierowa? do trenera. Ja jestem bardzo zainteresowany pozostaniem w Otwocku. Jestem po wst?pnych rozmowach z trenerem D?wiga??. Nie po to przyje?d?a?em tu, by po pó? roku znowu si? gdzie? przenosi?. Jednak powtórz? za trenerem, ?e nie wiadomo co tu dalej b?dzie, jak ta ca?a sytuacja si? rozwinie. Wszystko zale?y od dzia?aczy, prezydenta Otwocka i sponsorów.

Dzisiaj kibice stworzyli wam wspania?y doping. Czy chcia?by? co? im powiedzie? po zako?czeniu tego sezonu ?

- Tak. Dzisiaj jak i przez ca?? rund?, kibice byli naszym 12 zawodnikiem. Dzi?kujemy im za ten wspania?y doping i fantastyczn? atmosfer?. Ten awans dedykujemy im, natomiast ja osobi?cie ten nasz sukces dedykuj? swojej wspania?ej narzeczonej, która w ka?dej trudnej chwili mnie wspiera?a, oraz ca?ej rodzinie a w szczególno?ci ma?ej Majce z Gorzowa, która zawsze kibicuje wujkowi.

 

Prezydent miasta Otwocka pan Zbigniew Szczepaniak.

Panie prezydencie, dzi? ?wi?tujemy wielki sukces klubu pi?karskiego OKS Otwock, jednak pytanie co dalej. Pi?karze, trenerzy, dzia?acze mówi?, ?e wiele tutaj zale?y od miasta Otwock i od jego pomocy.

- Oczywi?cie, ?e du?o zale?y od miasta, i miasto na pewno pomo?e klubowi w tym przedsi?wzi?ciu. Jednak najwi?cej zale?y tu od klubu, i to klub musi do?o?y? wszelkich stara?, by to co zawodnicy osi?gn?li na boisku swoj? prac?, da?o efekt w przysz?o?ci.

Pan jako by?y prezes naszego klubu, odczuwa chyba podwójn? rado?? z tego sukcesu.

- Oczywi?cie, ?e si? ciesz?. Sport jest czym? takim, czym nie ?yj? tylko ja, ale chyba ca?e nasze miasto. Mimo, ?e sukcesy sportowe powoduj? podwojenie potrzeb ekonomicznych i osobistych, zawsze s? fantastyczn? spraw?.

Jak pan, jako kibic mo?e oceni? postaw? naszych pi?karzy w dzisiejszym meczu ?

- Mecz by? przede wszystkim bardzo nerwowy. Spotkania które s? o jak?? stawk?, zawsze rz?dz? si? swoimi prawami. Na tyle ile mo?na by?o , ten mecz by? ?adny, wyrównany, jednak ze wskazaniem na zespó? Otwocki.

Co pan jako prezydent naszego miasta, mo?e zagwarantowa? kibicom odno?nie infrastruktury na nowy sezon w II lidze ?

- My?l?, ?e je?li dru?yna b?dzie si? rozwija?a w takim tempie jak do tej pory, to b?dzie dobrze. Nawet przy skromnej pomocy miasta, b?dzie mo?na zrealizowa? to co trzeba.

stoko_20080622043914.JPG

Cz?onek zarz?du Otwockeigo klubu, pan Franciszek Stokowski.

Dzisiejszy sukces, jest to dzia?anie wielu ludzi.

- Przerw? panu od razu i powiem, ?e trzeba podnie?? spraw? tych ch?opców co grali jesieni? i tamtego trenera. Gdyby nie tamten dorobek to tutaj nic by nie wysz?o. Tak wi?c rzeczywi?cie wielu zawodników, dwie ró?ne dru?yny, wielu trenerów, zarz?d, sponsorzy to wszystko jest wypadkowa dzia?ania naprawd? wielu osób.

Jednak to trener D?wiga?a podejmuj?c zespó? w najgorszym momencie dla klubu, zas?u?y? chyba na najwi?ksze laury.

- Oczywi?cie, ?e zas?uga numer jeden to trener, oraz zawodnicy którzy dzisiaj grali. Jednak chodzi o to, ?e jest to efekt dzia?ania przez ca?y sezon, czyli rund? wiosenn? i jesienn?.

Jak pan oceni t? rund? w wykonaniu naszego zespo?u ?

- Nigdy nie jest tak, ?e niema co poprawia?. Na pewno b?d? potrzebne modyfikacje sk?adu. Nawet przysz?y mistrz Europy, b?dzie potrzebowa? skorygowa? swoje mankamenty. Jednak trzeba powiedzie?, ?e postawa naszego zespo?u w rundzie wiosennej dla wszystkich by?a ogromnym zaskoczeniem. Oczywi?cie pozytywnym.

Wybiegaj?c w przysz?o??, co dalej z wymagan? infrastruktur? obiektu OKSu Otwock ?

- W Niedziel? zamykamy boisko, po ostatnim meczu rezerw, w celu „za?atania” p?yty. Jeste?my ju? umówieni z wykonawc?, który wykona tunel dla zawodników prowadz?cy z budynku klubowego do boiska. Jest to najwa?niejsza i zarazem najbardziej wymagana inwestycja wobec II ligowców. Trzeba równie? pami?ta? o zwi?kszeniu liczby siedzisk. Mamy nadziej?, ?e warunki licencyjne uda nam si? spe?ni?.

A jak nie ?

- Jestem optymist?. Je?li nie uda si? przed pierwszym meczem to b?dziemy ?ata? dziury i zarazem gra? gdzie indziej.

Czy s? wybrane ewentualne lokalizacje które mog?y by zast?pi? nasz stadion ?

- Na pewno nie Legia i Polonia bo oni maj? nadmiar ch?tnych. Niedawno II a nawet I liga by?a w Nowym Dworze Mazowieckim, by? morze stadion Znicza Pruszków ?

 

autor:Daniel"piekarz"Piekarski

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci