Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
Witaj II ligo !!!!! 2008.06.19 04:21:03

OKS Otwock w nowym sezonie zagra w II lidze. Dru?yna trenera Dariusza D?wiga?y dokona?a tego, w co na pocz?tku nikt nie wierzy?. Marzenie ros?o w kibicach, zawodnikach i sztabie trenerskim powoli. Dnia 18/06/08 to marzenie sta?o si? faktem. Wygrana na w?asnym boisku z Stal? Niewiadów 2:0 przypiecz?towa?a wygran? w bara?ach a co za tym idzie historyczny awans Otwockiego Klubu Sportowego do nowej II ligi. Bramki dla naszej dru?yny strzelali, najlepszy napastnik IV ligi Mazowieckiej Agu – Okafor, oraz najwi?ksze wzmocnienie Otwockiego klubu w rundzie wiosennej, Krzysztof Ku?mi?czuk.

herb_start_otwock.gif OKS Otwock 2-0 Stal Niewiadów herb_stalniewiadow.gif
43. Agu, 68. Ku?mi?czuk
GOLE
SK?AD OKS-u:
Bu?ka, Tokaj, Kara?, Oamen, Sta?czuk, K?sek, Warszawski, Endzelm, Choi?ski, Ku?mi?czuk, Agu Nazwisko, ...
S?DZIA:
Pawe? Gil
WIDZÓW:
2000

Po pierwszym przegranym meczu ze Stal? Niewiadów, kibice Otwoccy nie tracili nadziei. Wynik 2:1 jaki pad? w Sobot?, by? wynikiem zmuszaj?cym naszych pi?karzy, do zdecydowanego atakowania bramki zespo?u Stali. By wygra? bara?e, trzeba by?o w zasadzie strzeli? jedn? bramk? i nie straci? przy tym ?adnej. Spogl?daj?c w statystyki zespo?u Otwockiego w obecnej rundzie (a w szczególno?ci spotkania na w?asnym boisku ), mo?na by?o wywnioskowa?, ?e awans jest pewny. Innego zdania musia? by? trener Dariusz D?wiga?a który mia? ?wiadomo??, ?e zespó? Stali ma jedno bramkow? zaliczk? przed rewan?em, i lekko jej nie odda.
Dru?yna Otwocka wysz?a w najmocniejszym sk?adzie, z wyj?tkiem naszych rekonwalescentów Paw?a Nowotki i Rafa?a Szweda. Nasi zawodnicy po raz kolejny mieli mo?liwo?? poczu?, jak wygl?da doping w Otwocku przy prawie pe?nym stadionie. Ok. 2 000 ludzi przysz?o wspomóc dru?yn? Otwock? w walce o now? II lig?. Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem s?dziego, trener D?wiga?a za po?rednictwem spikera poprosi? kibiców o doping przez ca?y mecz. Jego pro?ba zosta?a spe?niona w 100 %. Po przywitaniu si? obydwu dru?yn z kibicami, s?dzia Pawe? Gil rozpocz?? historyczny mecz OKSu Otwock. Obydwie dru?yny rozpocz??y spotkanie od wzajemnego badania swoich mo?liwo?ci. W pierwszych 20 minutach by?o spokojnym okresem gry, gdzie wi?cej obydwie dru?yny mia?y akcji z sta?ych fragmentów gry a ni?eli z akcji. Nasi zawodnicy nie mog?c przedrze? si? przed lini? defensywy Stali, próbowali oddawa? strza?y z dalszej odleg?o?ci. W momencie gdy wydawa?o si?, ?e pierwsza po?owa zako?czy si? wynikiem remisowym, OKS Otwock pokaza? jedno z pi?kniejszych zagra? w tym meczu. Rzut wolny z ok. 30 metra wykonywa? Jarek K?sek. Pi?ka zosta?a wrzucona na lewe skrzyd?o pola bramkowego, a tam Janek Endzelm zagra? g?ow? wzd?u? linii do Agu, który z trzeciego metra umie?ci? pi?k? w bramce. Stadion oszala?. Kibice wiedzieli, ?e najtrudniejsza cz??? zadania zosta?a wykonana. Straty zosta?y odrobione, a dzi?ki Agu OKS w danej chwili by? ju? w II lidze. Niesieni fal? rado?ci, pi?karze Otwoccy ruszyli do szturmowych ataków na bramk? Stali. By umocni? swoj? pozycj? potrzebne by?y kolejne bramki, które mog?y pa?? ju? w nast?pnej minucie. Fenomenaln? akacj? popisa? si? ponownie Agu, który otrzyma? pi?k? w ?rodku boiska i sam pobieg? wzd?u? prawej linii autowej. Min?? jednego rywala, a kolejnego tak wyprzedzi?, ?e pozosta?o mu tylko biec za plecami Agu. W ostatniej fazie tej akcji, nasz czarnoskóry napastnik zagra? ?wietn? pi?k? do wychodz?cego na pozycj? Jana Endzelma, który z czwartego metra nie strzeli? do pustej bramki. To mog?a by? akcja, która zako?czy?a by to spotkanie. Po dwóch straconych golach w ostatnich minutach pierwszej cz??ci po?owy, Stal Niewiadów na pewno nie by?a by wstanie ju? si? podnie??. Kilka chwil pó?niej s?dzia, zako?czy? pierwsz? cz??? spotkania. W przerwie spotkania, kibice mieli mo?liwo?? licytacji pi?ek, które wystawili nasi m?odzi zawodnicy trenera Szczegota. Obydwie pi?ki zosta?y sprzedane za ??czn? kwot? ok. 500 z?. Na drug? cz??? spotkania, zawodnicy Otwoccy wyszli z jednym celem. Strzeli? kolejne bramki i przypiecz?towa? awans. Niestety dru?yny przyjezdnych w ?adnym wypadku nie mia?a zamiaru u?atwi? nam tego zadania. To dru?yna Stali od pocz?tku narzuci?a nam swój rytm gry, raz po raz staraj?c si? zagrywa? pi?ki w pole karne Dawida Bu?ki. Wydawa?o si?, ?e ta sytuacja mo?e si? zmieni? od ok. 55 minuty spotkania, kiedy to jeden z zawodników Stali, za kopni?cie Miko?a Tokaja otrzyma? czerwon? kartk?. Niestety przewaga jednego zawodnika, w ?aden sposób nie wp?yn??a na naszych zawodników, a co wi?cej, do jeszcze mocniejszych ataków zmotywowa?a pi?karzy z Niewiadowa. Chwil? grozy nasi kibice prze?yli w momencie, gdy po jednej z akcji Stali, faulowany by? Dawid Bu?ka. Nasz kapitan po ostrym wej?? przeciwnika do?? d?ugo zwija? si? z bólu na p?ycie boiska. Strata naszego golkipera, mog?a by w znacznym stopniu utrudni? nam walk? o II lig?. Na nasze szcz??cie, kontuzja nie by?a na tyle ci??ka, by Dawid musia? zej?? z boiska. Z niewiadomych przyczyn, zespó? Otwocki prowadz?c jedn? bramk?, oraz graj?c z przewag? jednego zawodnika, cofn?? si? g??boko pod w?asn? bramk?. Mecz z minuty na minut? by? coraz bardziej nerwowy, jaka? przypadkowa akcja mog?a da? bramk? Stali Niewiadów, która zarazem da?a by im upragniony awans. Na nasze szcz??cie w 68 minucie spotkania, pokaza? si? najlepszy transfer w rundzie wiosennej, Krzysztof Ku?mi?czuk. Dru?yna OKSu Otwock po jednej z akcji Stali, wysz?a z kontr?, któr? prowadzi? ?ukasz Choi?ski. Nasz ?rodkowy zagra? na drugie skrzyd?o, do wchodz?cego w pole karne Ku?mi?czuka, który po krótkim dryblingu uderzy? bardzo mocno z woleja w ?wiat?o bramki. 2:0, i ponownie wielki sza? rado?ci w?ród kibiców, i na ?awce trenerskiej. To by? ten moment na który czekali wszyscy. Druga bramka, w zasadzie przypiecz?towa?a nasz awans. Zespó? Stali do ko?ca meczu ogranicza? si? w zasadzie do wrzucania pi?ek w pole karne, licz?c, ?e w taki sposób uda si? zdoby? bramk? kontaktow?. Dru?yna Otwocka przy naporze przeciwnika, przesz?a na gr? z kontry, która powinna nam da? jeszcze co najmniej dwie bramki. Szczególnie wyró?niaj?c? si? postaci? w tej drugiej po?owie by? Piotr Sta?czuk, który na lewym skrzydle raz po raz przeprowadza? bardzo gro?ne akcje. Do ko?ca spotkania, wynik si? ju? nie zmieni?. Po ostatnim gwizdku pana Paw?a Gila, sza? rado?ci nast?pi? w dru?ynie OKSu, na ?awce trenerskiej, oraz na trybunach.

Historia tworzy si? na naszych oczach. Dru?yna OKSu Otwock w stosunkowo bardzo krótkim czasie awansowa?a z A klasy do II ligi. Nie by?o by to mo?liwe, bez trenera Dariusza D?wiga?y któremu pi?karze podzi?kowali w sposób chyba najpi?kniejszy dla trenera jaki mo?e by?, czyli podrzucaj?c go wielokrotnie do góry na r?kach. Awans nie by?by mo?liwy, gdyby nie determinacja i ogromna pomoc ze strony pani Doroty M?drej, kierownika naszej dru?yny. Pani Dorotka zawsze wierzy?a w tych ch?opaków. By?a, jest i b?dzie z nimi na dobre i z?e. Jej pozytywna energia, dobre s?owo, i ch?? pomocy jest podwalin? pod ten sukces. Podzi?kowania nale?? si? wszystkim sponsorom OKSu Otwock. Ci ludzie zawsze wierzyli w sukces sportowy w Otwocku. Wiedzieli, ?e warto inwestowa? w t? dru?yn?. Dzi? widzimy, ?e si? nie zawiedli. Ten sukces nie by?by mo?liwy, gdyby nie nasi wspaniali pi?karze, którzy w tym sezonie mieli ogromne wahania nastrojów. Przypomnijmy, ?e wielu z tych zawodników, którzy dzi? wywalczyli awans do nowej II ligi, kilka miesi?cy temu karnie musieli gra? w A klasie. Kilku z nich my?la?o o zako?czeniu przygody z pi?k?. Cieszymy si? wraz z nimi, ?e ich ?yciowa karta tak si? odmieni?a. Dzi?kujemy równie? zawodnikom, którzy przybyli do naszego klubu. M?odym wilkom z Victorii Sulejówek, dzi?ki którym mogli?my ogl?da? charyzmatyczn? przebojowo??, jaka wi??e si? z ich m?odym wiekiem. Podzi?kowania, dla naszych do?wiadczonych pi?karzy, którzy w krytycznych momentach potrafili wzi?? ci??ar gry na siebie. Potrafili przekaza?, nauczy?, wyegzekwowa? odpowiedni? gr? od m?odszych kolegów. Ich do?wiadczenie i pomoc jest nie oceniona. Dzi?kujemy równie? naszym wspania?ym kibicom, którzy nie tylko na meczu ze Stal? Niewiadów pokazali, ?e s? doskona?? publiczno?ci?. Bez waszego dopingu i wiary w dru?yn? Otwock?, awans i smak sukces nie by?by tak wspania?y.

DZI?KUJEMY !!!!!


Ps. Wywiady po meczu OKS Otwock – Stal Niewiadów uka?? si? wkrótce


powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci