Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
Wygrana OKSu 4:1 nad Warszawsk? Poloni? 2008.06.02 12:22:14

Nasza dru?yna pokona?a w przedostatniej kolejce tego sezonu,Warszawsk? Poloni? 4:1. Zawodnikiem meczu zosta? bez dwóch zda?  Krystian Agu - Okafor, który strzeli? wszystkie cztery bramki dla naszej dru?yny.

herb_start_otwock.gif OKS Otwock 4-1 Polonia II Warszawa herb_polonia_warszawa.gif
02. 03. 28. 46. AGU
GOLE 41. Paczkowski
SK?AD OKS-u:
Bu?ka, Tokaj, Kara?, ( 46 Król ) Szwed, K?sek, ( 46 Skonieczny ) Skrzy?ski, Warszawski, Endzelm, ( 64 Hrycajewski ) Ku?mi?czuk, ( 46 Bia?ek ) Choi?ski, Agu
S?DZIA:
Dominik Ro?ek
WIDZÓW:
400

    Spektakl jednego aktora. Tak mo?na podsumowa? sobotnie spotkanie pomi?dzy OKSem Otwock a Poloni? II Warszawa. Krystian Agu –Okafor, bo o nim mowa, by? tego dnia nie do zatrzymania przez Warszawsk? defensyw?, aplikuj?c dru?ynie go?ci, a? cztery bramki. Dru?yna gospodarzy w swoim stylu rozpocz??a mecz. Ju? w trzeciej minucie spotkania, z rzutu ro?nego pi?k? w pole karne wrzuca? Krzysztof Ku?mi?czuk. W zat?oczonym polu karnym najlepiej znalaz? si? Krystian Agu, który z 3 m, nie da? szans na obron? bramkarzowi Polonii. Nim go?cie ockn?li si? z szybko straconej bramki, na 2:0 podwy?szy? czarnoskóry napastnik OKSu Otwock. W trzeciej minucie spotkania, Agu otrzyma? ?wietne podanie od jednego z naszych zawodników , w sytuacji sam na sam, strzeli? precyzyjnie przy lewym s?upku. Po zdobyciu drugiej bramki, dla OKSu, sytuacja na boisku si? uspokoi?a. Dru?yna Polonii stara?a si? atakowa? bramk? strze?on? przez Dawida Bu?k?, a gospodarze czekali na mo?liwo?? strzelenie kolejnych goli, akcjami z kontry. W dru?ynie Polonii trzeba wyró?ni? zawodnika z nr. 17. Mowa tu o Bartoszu Go?aszewskim, który jest synem naszego by?ego zawodnika, Igora Go?aszewskiego. Bartek na lewej flance raz po raz stara? si? atakowa? nasz? bramk?, robi?c w ten sposób najwi?ksze zagro?enie dla naszej dru?yny. Graj?cy na niego Miko?aj Tokaj, mia? wielkie problemy z powstrzymaniem go. W 28 minucie spotkania ponownie przypomnia? o sobie Agu – Okafor, strzelaj?c gola, którego mo?na ?mia?o nazwa?, golem sezonu. Nasz napastnik przyj?? w polu karnym pi?k? b?d?c ty?em do bramki Nie zwa?aj?c na przeciwnika b?d?cego za jego plecami, uderzy? j? z przewrotki. Pi?ka ta min??a obro?c?, oraz nawet nie interweniuj?cego bramkarza. Wynik 3:0 sta? si? faktem.         Kibice licznie ogl?daj?cy ten mecz, nie mieli w?tpliwo?ci, ?e z tak? gr? OKS niema prawa straci? na w?asnym obiekcie punktów. Nasza dru?yna niestety nie ustrzeg?a si? b??dów. W 41 minucie spotkania po do?rodkowaniu w pole karne, najwy?ej do pi?ki wyskoczy? gracz Polonii Warszawa Gracjan Paczkowski, i przepi?knym strza?em g?ow? umie?ci? pi?k? w bramce, obok nie maj?cego ?adnych szans Dawida Bu?ki. Kilka minut pó?niej pan Dominik Ro?ek zako?czy? pierwsz? cze?? spotkania. Druga cz??? spotkania, ku zaskoczeniu kibiców rozpocz??a si? równie przyjemnie jak i pierwsza. Bo ju? w pierwszej minucie po przerwie, kolejnego gola w tym meczu strzeli? Agu – Okafor. Akcj? rozpocz?? Jan Endzelm rajdem po skrzydle i podaniem w ?rodek pola karnego do Bia?ka, nasz m?ody zawodnik strzeli? na bramk?, niestety nie celnie. Na nasze szcz??cie na ok. 4m przej?? pi?k? Agu, który po raz kolejny nie da? szans bramkarzowi Polonii. Wynik meczu w dalszej fazie gry ju? si? nie zmieni?. Dru?yna OKSu wychodzi?a z ?wietnymi akcjami, czasami nawet „trzech na dwóch”, jednak ?aden z pi?karzy OKSu nie by? wstanie strzeli? kolejnej bramki. Wielka szkoda, bo szans nasza dru?yna mia?a bardzo du?o, niestety mo?na by?o czasami odnie?? wra?enie, i? nasi pi?karze chc? ka?d? akcj? zako?czy? pi?knym strza?em, lub samemu wej?? z pi?k? do bramki. Zimna krew, oraz proste sposoby do strzelenia bramki mog?y sprawi?, ?e wynik ko?cowy móg? spokojnie by? 8:1 dla OKSu Otwock.              

Rozmowa z Jaros?awem Mazurkiewiczem, by?ym zawodnikiem OKSu Otwock obecnie RRC Péruwelz

Panie Jarku jak si? panu podoba? dzisiejszy mecz, chyba nie widzia? pan dawno w akcji swój by?y klub ?

- Niestety ogl?da?em tylko drug? po?ow?, bo na pierwsz? razem z rodzin? spó?nili?my si?. Zespó? OKSu Otwock, by? o trzy klasy lepszy a ni?eli Polonia. Mogli wygra? to spotkanie zdecydowanie 8:1 czy 9:1. Z tego co widzia?em w drugiej po?owie, to dru?yna Polonii nie stworzy?a sobie sytuacji bramkowych, tak wi?c jak najbardziej zas?u?one zwyci?stwo.
Czy widzi pan du?? ró?nic? w grze, pomi?dzy OKSem w którym pan gra?, a tym dzisiejszym ?

- Na pewno doszli nowi, bardzo do?wiadczeni zawodnicy jak Rafa? Szwed czy Grzegorz Król a to ma znaczenie. Wida? równie? dobr? r?k? trenera. Jest bardzo dobra organizacja gry. Przyjemnie si? ogl?da ich poczynania, akcje s? p?ynne. W zasadzie co dwie trzy minuty, wida? kolejne akcje dru?yny OKSu. Bardzo przyjemnie ogl?da si? tak? dru?yn?, w przeciwie?stwie do ekipy Polonii.

Jest pan bardzo do?wiadczonym graczem obecnie wyst?puj?cym w Belgii, czy z taka gr? jak pan dzisiaj widzia?, OKS ma szans? na gr? w II lidze ?

- Moim zdaniem dadz? sobie rad? BEZ PROBLEMU !!. Bez dwóch zda? zas?uguj? na gr? w tej nowej II lidze. Troch? mnie niepokoi, ?e s? te dwa mecz bara?owe. Czasami przypadek, czasami b??d s?dziego, czasami s?absza dyspozycja i w takiej konfrontacji mo?na odpa??. W ogóle moim zdaniem to jest chore, by zespó? który wywalczy? mistrzostwo musia? jeszcze walczy? o awans. Jednak?e na kogokolwiek by nie trafili, to moim zdaniem spokojnie dadz? sobie rade.

Rozmowa z trenerem OKSu Otwock, panem Dariuszem D?wiga?a

Panie Darku mo?na powiedzie?, ?e dzisiejszy mecz to spektakl jednego aktora.

- Zdecydowanie tak. Krystian mia? dzisiaj szans? strzeli? jeszcze co najmniej trzy, cztery bramki wi?cej. By? bardzo aktywny. To co dzisiaj zrobi? przy trzeciej bramce, to „stadiony ?wiata”. Bardzo ?adnie si? z?o?y? do tego strza?u. Bardzo mu zale?a?o, aby powalczy? o t? koron? króla strzelców. Powiem szczerze, ?e ja wcze?niej chcia?em mu da? odpocz?? i wprowadzi? m?odych zawodników. Jednak?e Krystian poprosi? mnie o pozostanie na boisku, bo czuje ?e mo?e co? jeszcze strzeli?. Szkoda ?e strzeli? tylko cztery bramki, bo móg? jeszcze kilka do?o?y?.

W rozmowie wcze?niejszej, Jaros?aw Mazurkiewicz przyzna?, ?e w dzisiejszym meczu mog?o pa?? co najmniej osiem, dziewi?? bramek. Czy nie wydaje si? panu, ?e czasami chcieli?my a? za ?adnie strzela? gole, wchodzi? z pi?k? do bramki, gdzie wystarczy?o prostymi ?rodkami atakowa? rywali.

- No rzeczywi?cie, w paru momentach zabrak?o nam tej zimniej krwi, chocia?by Krystianowi. Brakowa?o dok?adno?ci, takiego ostatniego podania. Trzeba sobie równie? powiedzie?, ?e to boisko nam nie pomaga. Jest bardzo twarde i nie równe. Przez to, ?e pi?ka podskakuje i ucieka zawodnikom, by?o troch? niedok?adno?ci. Jednak zgadzam si?, tych bramek powinno by? zdecydowanie wi?cej.

Moim zdaniem na s?owa pochwa?y, zas?uguje Rafa? Skonieczny, który w drugiej po?owie przeprowadzi? kilka gro?nych rajdów lewym skrzyd?em, i by? bardzo aktywny.

- Zgadza si?. Rafa? ma spory potencja?, jednak sprawia wra?enie jakby sam w siebie nie wierzy?. Je?li przezwyci??y to co go blokuje wewn?trznie, to Otwock mo?e mie? z niego wiele pociechy w przysz?o?ci. Rafa? ma szybko??, uderzenie jednak musi kilka elementów poprawi? jak np. gra praw? nog?. Bo wida?, ?e cokolwiek robi to stara si? tak pi?k? u?o?y? sobie, aby uderza? t? lepsz? lew? nog?. Chc?c gra? na wy?szym poziomie musi nad tym popracowa?.

Czy po tym udanym dla nas meczu widzia? pan jakie? mankamenty które mimo wszystko trzeba wyeliminowa? przed bara?ami ?

- Zdecydowanie. Musimy d?u?ej utrzymywa? si? przy pi?ce. Na pewno brakuje nam tej zimnej krwi przy ostatnim podaniu No i jeszcze raz konsekwencja, konsekwencja i jeszcze raz konsekwencja w grze obronnej. Stracili?my bramk?, gdzie my byli?my w posiadaniu pi?ki. Janek Endzelm próbowa? tam zagrywa? pi?t?, gdzie mia? proste granie do Rafa?a. Bramk? Polonia strzeli?a naprawd? pi?kn?, jednak to my sami doprowadzili?my do tej sytuacji.

Czy w ostatnim meczu z Ursusem zagramy rezerwami ?

- Nie wiem czy zagramy rezerwami. W naszej dru?ynie niema podzia?ów na I czy II dru?yn?. Mamy wyrównany zespó?, a pi?karze prezentuj? zbli?ony poziom. Na pewno zagraj? zawodnicy którzy do tej pory troszeczk? mniej grali.

Rozmowa z trenerem Polonii II Warszawa Igorem Go?aszewskim

Przegrana 4:1, chyba musi bole?.

- Oczywi?cie, ?e boli. Tym bardziej ?e w bardzo g?upi sposób. W zasadzie mecz si? nie rozpocz?? a wynik ju? by? ustalony. Pierwsza i trzecia minuta tracimy bramki. Jeszcze nie zd??yli?my pogra? pi?k?, a ju? zd??yli?my odda? wynik przeciwnikowi. By? moment, gdy Otwock prowadzi? ju? 3:0, my zdobywamy bramk?, która powinna nas zmotywowa?, doda? woli walki. Jest przerwa, korygujemy b??dy, mówimy o tym co si? sta?o, by po przerwie w pierwszej minucie znowu dosta? bramk?. R?ce opadaj?. Ja nie wiem w  jaki jeszcze sposób mo?na to t?umaczy? zawodnikom. Tym bardziej, ?e s? to m?odzi ch?opcy dwudziesto jedno letni i m?odsi, wi?c ta wola walki powinna by? u nich widoczna na boisku. Na t? chwil?, mo?na wywnioskowa?, ?e przyjechali tutaj tylko rozegra? mecz i nic wi?cej. Ca?y tydzie? trenuj? bardzo ci??ko, by w momencie jak przychodzi spotkanie, móc pokaza? to, co si? nauczyli na treningach, i ile s? warci. Nie jednokrotnie na tego typu spotkaniach wida? ró?nego rodzaju skautów, którzy obserwuj? poszczególne osoby. No ale niestety, je?li jeden mecz na pi?? rozegra si? przyzwoicie, to zawodnicy nie maj? co szuka? przysz?o?ci w pi?ce. Ja ca?y czas im powtarzam, ?e mo?na przegra? mecz np. 4:1. Jednak po spotkaniu ka?dy powinien uderzy? si? w pier? i powiedzie? sobie, ?e ja dzi? da?em z siebie wszystko, nie mam nic sobie do zarzucenia. Przeciwnik by? dzi? lepszy pod ka?dym wzgl?dem, jednak ja swoj? ambicj? nadrabia?em poszczególne straty. Ja osobi?cie nie mog? powiedzie?, aby którykolwiek z moich zawodników da? z siebie 100%. Sami sobie musz? odpowiedzie? na pytanie, czy dalej chc? to kontynuowa?. Bo je?li zamierzaj?c tak gra? jak dzisiaj, to szkoda ich zdrowia i czasu po?wi?conego na treningach, niech si? lepiej wezm? za nauk? i studiuj?

W dniu dzisiejszym by?o wida?, ?e pi?karze Otwoccy mieli bardzo du?o miejsca na boisku, skrzyd?owi bez problemu wychodzili na czyste pozycje. Mo?e by?o to spowodowane, ci??kimi treningami lub upaln? pogod? jak? mamy dzi?.

- Absolutnie nie. Na boisku wychodzi jedenastu ludzi. Nie mo?e by? tak, ?e siedmiu czy o?miu walczy. W momencie kiedy jest pressing, i idzie si? na odbiór do przeciwnika, nie mo?e by? tak, ?e idzie pi?ciu zawodników. To ma i?? ca?y zespó?. Bo w momencie kiedy idzie tylko cze?? zespo?u, to zawsze jest tak, ?e kto? b?dzie nie pilnowany, i robi si? luka. Przez to przeciwnicy, maj? bardzo du?o miejsca i dochodzi do gro?nych sytuacji.

W tym co pan mówi, s?ycha? wiele s?ów krytyki. Czy mimo wszystko, by?y jakie? pozytywy w grze Polonii ?

- Ja im ca?y czas powtarzam, ?e oni potrafi? gra? w pi?k?. Tylko potrzeba zaanga?owania. Mecz nie trwa od 1 do 90 minuty ! Mecz trwa od pierwszego gwizdka s?dziego, do ostatniego. W tym czasie trzeba by? skoncentrowanym w 100%. Mieli?my kilka ?adnych fragmentów gry w dzisiejszym spotkaniu. Tylko takie momenty powinny ich motywowa? do jeszcze wi?kszej walki. No ale niestety, je?li w 45 minutach spotkania, s? tylko momenty zaanga?owania i naprawd? m?drej gry, to jest to zdecydowanie za ma?o.

Jak pan oceni w takim przypadku dru?yn? OKSu Otwock, klubu w którym pan niedawno wyst?powa? ?

- Zespó? na pewno bardzo do?wiadczony. Gra w nim kilku zawodników z przesz?o?ci? I czy II ligow?. Warto podkre?li?, ?e jest to zespó? d???cy do celu. Nie zadowolili si? tym, ?e ju? zdobyli mistrzostwo, chcieli si? pokaza? na zako?czenie sezonu przed swoj? publiczno?ci?, podzi?kowa? im za doping jaki otrzymywali przez ca?y sezon.

Kibice w pewnym momencie domagali si? wej?cia na boisko Grzegorza Piechny, by móc go zobaczy? w akcji. Jednak nie da? pan mu mo?liwo?ci zagrania w tym meczu.

- Ja ju? nie chcia?em m?czy? Grze?ka tym bardziej, ?e wynik by? ju? ustalony. Wielokrotnie w takich meczach, ludzie wy?miewaj? si? z niego próbuj?c go wyprowadzi? z równowagi. Dzisiaj chcia?em mu da? odpocz??. Ch?opak ma czas na przemy?lenia, bo w którym? momencie si? zagubi?.  W tej chwili nie potrafi odnale?? swojego prawdziwego ja. Nie mo?e prezentowa? tego co pokazywa? przed wyjazdem do Rosji. Wielokrotnie udowadnia? wszystkim, ?e jest ?wietnym pi?karzem, bo nie przypadkowo zostaje si? królem strzelców I, II, III czy IV ligi. Z mojej strony wielki szacunek dla niego, a to jak si? dalej jego losy potocz?, to zobaczymy.

Dru?yna Polonii Warszawa nie awansowa?a do I ligi, pana dru?yna prezentuje si? tak jak dzi? wiedzieli?my. Co dalej z klubem pi?karskim Polonia Warszawa.

- W tej chwili nie wiem. Teraz jest czas na przemy?lenia. W?odarze klubu maj? czas na przemy?lenia, aby nie powieli? b??dów jakie zosta?y pope?nione w tych dwóch ostatnich sezonach. Ja nie wiem jakie b??dy zosta?y pope?nione, czy kto zawini?. To nie le?y w moich kompetencjach. S? ludzie, którzy my?l? nad tym, by obecn? sytuacj? poprawi?, by w przysz?ym sezonie Polonia awansowa?a do I ligi. Co b?dzie, to poka?? najbli?sze dwa tygodnie.  

autor:Daniel"piekarz"Piekarski

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci