Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
Wywiad z Dariuszem D?wiga?a 2008.05.29 14:56:39

Wreszcie d?ugo oczekiwany wywiad z trenerem OKSu Otwock, panem Dariuszem D?wiga?a. Nasz trener opowiedzia? nam, o swoich relacjach z trenerem Moled?, o ewnetualnych transferach, czy o tym co na terenie naszego klubu szuka Marek Citko. Zapraszam do lektury.

Po ?rodowym meczu Legia Chempions – Turcja, ilu widzi pan Turków w kadrze OKSu Otwock ?

- hahaha, nie to by? tylko taki okazjonalny mecz. Zosta?em zaproszony do zagrania w tym meczu, gdy? kilku zawodników tureckich nie przyjecha?o na to spotkanie. Ze wzgl?du na to, ?e mam z Turkami dobry kontakt i gra?em w Turcji, wyst?pi?em w tym meczu.

O czym my?la? Dariusz D?wiga?a przed rozpocz?ciem rundy wiosennej ? O wygraniu presti?owego meczu derbowego z Mazurem Karczew, o zaj?ciu miejsca przynajmniej w pierwszej pi?tce, czy od razu mierzy? pan w mistrzostwo ?

- Absolutnie nie podchodzi?em do meczu z Mazurem, jako do najwa?niejszego meczu w rundzie wiosennej. Co by nam by?o po wygranej z Karczewem, gdyby?my potem przegrywali mecz za meczem. Ja obejmuj?c dru?yn? Otwock? wiedzia?em, ?e poprzeczka jest bardzo wysoko zawieszona przez trenera Moled?, który w rundzie jesiennej mia? dobre wyniki. Ja w kontaktach z pras? zawsze mówi?em, ?e mnie interesuje tylko pierwsze miejsce w lidze. Równie? w rozmowach z prezesem mówi?em, ?e ja b?d? walczy? tylko o mistrzostwo i tylko pierwsze miejsce w tabeli mnie interesuje. Z strony klubu w tamtym momencie nie by?o wielkiego ci?nienia na wynik. Jak pami?tamy sytuacja by?a trudna, gdy? pan Zieli?ski w?a?ciciel firmy „Gwarant” wycofa? si? ze sponsorowania klubu. Musieli?my sami szuka? pieni?dzy, a to nie by?o ?atwe. Z czasem sytuacja finansowa klubu si? poprawi?a, i jestem zdania, ?e je?li uda nam si? awansowa? do II ligi, to b?dzie dobrze.

W którym momencie rozgrywek poczu? pan, ?e zdob?dziemy to mistrzostwo, ?e jeste?my na tyle silni, ?e nic z?ego nie mo?e si? nam zdarzy?.?

- Ja w ogóle nie podchodzi?em do tego w ten sposób. Dla mnie, ka?dy mecz najbli?szy by? najwa?niejszy. Nawet przed meczem z T?cz? P?o?sk, outsiderem naszej ligi motywowa?em zespó? tak, jakby to by? najwa?niejszy mecz w tej rundzie. Do ka?dego meczu trzeba podchodzi? z maksimum koncentracji. Chwila nieuwagi, odpuszczania przeciwnikowi i mog?o si? to sko?czy? ?le. Nawet przed ostatnim meczem w Grodzisku, którego ja obawia?em si? bardzo, maj?c w pami?ci spotkanie, w którym sam gra?em i przegrali?my 6:1 maj?c bardzo mocny zespó?. Wiedz?c, ?e ewentualna wygrana w tym spotkaniu da nam tytu? mistrzowski, dzi?ki przewadze siedmiu punktów. Przy ewentualnej pora?ce, losy czwartej ligi rozstrzygn??y by si? w dwóch ostatnich kolejkach. Dlatego tak wa?na jest koncentracja w ka?dym meczu. Tak samo w tych dwóch ostatnich spotkaniach, znów trzeba da? z siebie 100 %. Z moich informacji wynika, ?e Nadarzyn odwo?a? si? od walkowera, który zosta? im podyktowany w meczu przeciwko nam, a w pó?niejszym czasie zweryfikowany jako nie s?uszny. Dzi?ki tej zmianie zosta? zatwierdzony wynik jaki pad? na boisku. Tak wiec przy ewentualnych dwóch pora?kach naszego zespo?u w zbli?aj?cych si? kolejkach, i zarazem dwóch wygranych Nadarzyna, nasz zespó? spada na drugie miejsce. Wi?c do meczu z Poloni? II Warszawa po raz kolejny musimy podej?? maksimum skoncentrowani, zdoby? trzy punkty i nie patrzy? czy kto? odbierze nam ten remis z Nadarzynem czy nie.

W takim wypadku mo?na wywnioskowa?, ?e rywale nadal chc? wygra? IV lig? Mazowieck?, nie koniecznie zdobywaj?c punkty na boisku.

- Dok?adnie tak. Wielka szkoda, ?e walka o punkty rozgrywa si? nie na murawie a gdzie? poza ni?. Boisko zweryfikowa?o wynik 1:1, wed?ug moich informacji wynika, ?e w naszej dru?ynie wyst?pi?a prawid?owa liczba m?odzie?owców czyli trzech. Nasz zespó? mimo wszystko b?dzie dmucha? na zimne, i zrobi wszystko co w swojej mocy, by wygra? ostatnie dwa mecze.

Mam rozumie?, ?e w ostatnich dwóch meczach nie da pan odpocz?? starszym zawodnikom, nie sprawdzi pan np. m?odzie?owców.

- No niestety ja t? ca?? sytuacj? jestem troch? zniesmaczony. W tych dwóch ostatnich spotkaniach, w?a?nie chcia?em da? pogra? tym m?odym ch?opcom, którzy mniej grali w tej rundzie. Mam do dyspozycji nie tylko pi?karzy, którzy s? w pierwszej dru?ynie, ale trzeba pami?ta? te? o tych co wyst?puj? w A klasie. W?a?nie t? nasz? m?odzie? chcia?em sprawdzi? w tych dwóch ostatnich kolejkach.

Wracaj?c do pana odczu?. Co pan czu? w momencie, gdy obj?? pan dru?yn?, a kolejni zawodnicy odmawiali panu gry w OKSie, kibice wci?? wspominali trenera Molede, a co pan czuje w tej chwili, gdzie mistrzostwo sta?o si? faktem, a pan jest jej g?ównym architektem.

- Od samego pocz?tku mojego rozbratu z I dru?yn? czu?em si? bardzo zniesmaczony. S?dz?, ?e swoj? osob? wnosi?em du?o dobrego do tego klubu. Kibice w pewnym momencie zacz?li rozmawia? o rzekomym konflikcie na linii Dariusz D?wiga?a - Cezary Moleda. Co by?o niezgodne z prawd?, bo ?adnego konfliktu absolutnie nie by?o. Ja po prostu nie doszed?em do porozumienia z w?adzami klubu  W tym sporze nie chodzi?o o pieni?dze tylko o pewne zasady. Czy to mia?o jaki? zwi?zek z tym, ?e potem trener Moleda mnie nie chcia?, tego nie wiem. Ja z trenerem Moled? osobi?cie si? nie pok?óci?em. Wielka szkoda, ?e do takiej sytuacji dosz?o. Co wi?cej, o ma?y w?os w ogóle by mnie w Otwocku nie by?o, gdy? dosz?o do tego, ?e zawodnicy którzy nie dogadali si? z klubem, mieli zabronione wyst?powanie nawet w A klasie. Na szcz??cie zdrowy rozs?dek zwyci??y?. Prezes Mojsa pozostawi? nas w klubie, i chyba ?le si? nie sta?o. Co do zawodników z rundy jesiennej, to trzeba sobie powiedzie?, i? ca?y zespó? OKSu w pewnym momencie si? rozlecia?. Ja z ka?dym z zawodników rozmawia?em indywidualnie. Cz??? pi?karzy odesz?a bez mo?liwo?ci jakiejkolwiek rozmowy, np. Szafranek, który w ogóle nie pojawi? si? na treningu. Niektórym pi?karzom sam podzi?kowa?em za gr?, gdy? nie widzia?em ich w tej dru?ynie. Cz??? pi?karzy chcia?em zostawi? w zespole, jak np. Ur? który od razu zrezygnowa?. Marcin Danielewicz przez chwil? si? waha?, jednak?e w ostateczno?ci nie zosta? w dru?ynie. Maj?c pó?niej jasno?? kto jest a kogo niema, zacz??em szuka? zawodników. ?ci?gni?cie pi?karzy w sytuacji, kiedy by?y problemy z sponsorem, by?o bardzo trudne. W tym momencie czapki z g?ów przed pani? Dorot? M?dr? i sponsorami którzy mi pomogli. Sprawy personalne nale?a?y ju? tylko i wy??cznie do mnie, gdy? dzi?ki swoim kontaktom, namowom uda?o si? ?ci?gn?? kilku bardzo warto?ciowych zawodników. Chwa?a im za tom, ?e si? zdecydowali, bo na w?asnej skórze przekona?em si?, i? w IV lidze gra si? ci??ko. Za trenera Moledy równie? mieli?my mocny sk?ad, bazuj?cy na zawodnikach pierwszoligowych jak ja, Go?aszewski czy Mazurkiewicz, jednak wypadli?my poni?ej oczekiwa?. Przed rund? wiosenn? mia?em ma?o czasu na przygotowania. Jak przej??em zespó?, liczy?em bardzo na Piotra Sta?czuka, który by? kontuzjowany i niewiadoma by?a jego przysz?o??. W pewnym momencie wszystko tryby zaskoczy?y, i ta runda wygl?da?a tak jak wygl?da?a. Na pewno du?e znaczenie mia? ten pierwszy mecz z Mazurem Karczew. Emocje, i oczekiwania kibiców by?y bardzo du?e przed tym spotkaniem, a zwyci?stwo doda?o nam jeszcze wi?kszej wiary w swoje mo?liwo?ci W nasz? dru?yn? nikt nie wierzy. Problemy finansowe, niedo?wiadczony trener, co poniektórzy zawodnicy z którymi trener jest na ty sprawia?y, ?e ma?o kto dawa? nam kredyt zaufania. Okaza?o si?, ?e jest inaczej. Co wi?cej, kilka dni temu dosz?y mnie s?uchy, ?e nawet trener Moleda jest zaskoczony, ?e tak dobrze mi posz?o, i mia? powiedzie?, i? byli?my zespo?em najlepszym w tych rozgrywkach. Takie s?owa bardzo ciesz?. Ja wraz z ch?opakami nie zadawalamy si? pierwszym miejscem w lidze. Nas interesuje wygrana w bara?ach i II liga.

Postarajmy si? podsumowa? poszczególne formacje w naszej dru?ynie. Bramka. Tutaj mamy Dawida Bu?k? i w zasadzie nikt wi?cej.

- No tak, w ostatniej chwili przed rund? ?ci?gn?li?my Paw?a Wojtasa z Sulejówka. Pawe? to dobry ch?opak. Na pewno brakuje mu warunków fizycznych, ale naprawd? jest to dobry bramkarz. Na pewno chcia? bym da? mu szans? debiutu. Je?li wygramy najbli?szy mecz z Poloni?, to w ostatnim meczu Pawe? zagra. Warto jednak podkre?li?, ?e OKS Otwock w rundzie jesiennej zawdzi?cza tak du?o zdobytych punktów dzi?ki Dawidowi Bu?ce. To jest jego ogromna zas?uga. W paru meczach po prostu wybroni? wynik.

Druga linia, obrona. Dzi?ki dobrej postawie naszej obrony, tak ma?o szans na zdobycie gola mieli nasi przeciwnicy. Moim zdaniem na du?e s?owa uznania oprócz oczywi?cie Rafa?a Szweda, zas?uguje Tomek Kara?, który na pocz?tku nie mia? miejsca w kadrze meczowej, a jak ju? dosta? swoj? szans?, to wykorzysta? j? w 100 %.

- W odró?nieniu od rundy jesiennej tracimy ma?o bramek, dzi?ki bardzo solidnej obronie. Dawid Bu?ka w meczu ma mo?e dwie, trzy sytuacje do interwencji. Wielko?? bramkarza mo?na pozna? po tym, ?e w?a?nie w sytuacji kiedy jest on potrzebny, nie zawodzi swojej dru?yny. Tracimy ma?o bramek nie tylko dzi?ki, obronie czy bramkarzu, ale dzi?ki grze obronnej ca?ego zespo?u i to mnie bardzo cieszy. Patrz?c na mecze sparingowe, a w szczególno?ci te ostatnie w których tracili?my du?o goli to wida? du?? popraw?. Je?li chodzi o lini? obrony to tutaj mia?em du?e pole manewru. Na pocz?tku rundy w ?rodku obrony zaczynali Rafa? Szwed z Jamesem. Potem Rafa? wypad? z kadry z powodu kontuzji, a w jego miejsce wszed? Adam Warszawski, który za pana Cezarego Moledy gra? w obronie. W pó?niejszym czasie do sk?adu wszed? Tomek Kara?, który od samego pocz?tku pali? si? do gry. Tomek na pocz?tku nie mie?ci? si? w sk?adzie. Jednak?e, ja na samym starcie zakomunikowa?em zawodnikom, ?e mam szerok? kadr?, dwudziestu sze?ciu zawodników gotowych do gry, a miejsce na murawie jest tylko dla jedenastu. Dru?yna musi by? dru?yn?. Musimy wszyscy i?? w tym samym kierunku, i niema obra?ania si? na trenera, ?e ten zawodnik czy tamten nie gra, bo tak, to my do niczego nie dojdziemy. Najlepszym przyk?adem cierpliwo?ci jest w?a?nie Tomek Kara?, który wykorzysta? moment, kiedy jeden z zawodników mia? kontuzj?, i wtedy on wszed? do sk?adu. W meczu w Legionowie mo?na stwierdzi?, ?e praktycznie wygra? nam ten mecz. Strzeli? bramk?, zaliczy? asyst?, wybi? pi?k? z naszej linii bramkowej, zaliczy? bardzo dobry mecz. Nie chcia? bym wyró?nia? tutaj kogokolwiek, bo gra zawsze dru?yna, jednak?e mo?na ?mia?o stwierdzi?, ?e Tomek by? w tamtym spotkaniu pi?karzem meczu. Na lewej obronie w tej rundzie zacz?? Marcin Skrzy?ski, który zagra? dobry mecz z Karczewem. Potem by?a rotacja w sk?adzie, na lewej flance pojawi? si? nawet Pawe? Nowotka, a z konieczno?ci nawet Piotr Sta?czuk. Cieszy mnie, ?e w sk?adzie mamy tak? rotacj? pozycji. Którykolwiek zawodnik wszed? by nie na swoj? pozycj? to sobie radzi. Wspomniany Piotr Sta?czuk, na jakiejkolwiek pozycji by nie zagra?, to poni?ej pewnego poziomu nie zejdzie. Zreszt? przed Piotrkiem wszyscy czapki z g?ów, bo jest to prawdziwy profesjonalista. Gdyby ka?dy podchodzi? do swojej profesji tak jak on, to by?o by wspaniale. Szkoda, ?e nie jest ju? najm?odszy. Bo gdyby by?, na pewno sta? by go by?o na gr? na jeszcze wy?szym poziomie.......ale spokojnie dojdziemy jeszcze do tego

Linia pomocy. W tej formacji ma pan chyba problemy bogactwa.

- No w?a?nie tutaj trener mo?e mie? pewne problemy. Bo linie ?rodka pomocy mamy ?wietnie obsadzon?. Warszawski, Kara?, Sta?czuk, Wysocki, Bia?ek, Ku?mi?czuk, Król, to s? wszyscy zawodnicy którzy mog? gra? w ?rodku pomocy. Warto wyró?ni? Jarka K?ska, który mia? pewien moment w tej rundzie, w którym strzela? bramki mecz za meczem. ?ukasz Choi?ski, który generalnie jest ?rodkowym pomocnikiem, ale mo?e wyst?powa? równie? na prawej pomocy. Janek Endzelm, który ko?cówk? ligi ma bardzo udan?. Oby ka?dy szkoleniowiec mia? takie problemy bogactwa jak ja mam. Wa?na jest ta rotacja o której wcze?niej wspomnia?em. Ka?dy zawodnik który wejdzie na boisko, nie odstaje od tego, którego zabrak?o.

Atak. Za trenera Moledy, mogli?my w zasadzie liczy? tylko na Agu. Za pana kadencji, takiego problemu ju? niema. Gdy nasz czarnoskóry napastnik by? kontuzjowany, to z powodzeniem zast?powa? go np. Janek Endzelm.

- Dok?adnie. Janek Endzelm, Marcin Hrycajewski, Damian Wojtulewicz. W naszej dru?ynie bramki nie strzelaj? tylko napastnicy, ale równie? pomocnicy, czy obro?cy. Marcin Hrycajewski w meczu z Hutnikiem, wszed? na boisko i strzeli? bramk? w samej ko?cówce spotkania, daj?c? nam trzy punkty. W Grodzisku te? mia? sytuacj? sam na sam z bramkarzem. Bramki strzela Agu, bramki strzelaj? pomocnicy. To te? cieszy, ?e nie mamy tylko jednego zawodnika na którego gramy i tylko on strzela bramki, a w momencie jego braku jest problem. Strzelanie bramek rozk?ada si? na ca?y zespó?.

Spójrzmy troch? w przysz?o??, w kontek?cie bara?y. Czy orientuje si? pan, które zespo?y mog?y by nam najbardziej pokrzy?owa? szyki w walce o drug? lig? ? Czy s? jakie? zespo?y których nie chcia? by pan wylosowa? ?

- Naturalnie interesuj? si? poczynaniami innych IV ligowych zespo?ów,. Wielka szkoda, ?e losowanie odb?dzie si? dopiero 10 Czerwca, czyli tu? po zako?czeniu rundy. Przez co niema w zasadzie mo?liwo?ci podejrzenia, jak graj? rywale. Mo?emy wylosowa? jedn? z siedmiu dru?yn. Z opinii jakie do mnie docieraj? silnym zespo?em, bardzo pouk?adanym jest Izolator Boguchwa?a. Niewiadomym zespo?em, który mo?e czym? zaskoczy? jest Stal Niewiadów. Ogólnie musz? powiedzie?, ?e ta ca?a sytuacja w naszej pi?ce no?nej odno?nie bara?y jest chora !. Zespó? pracuje ca?y rok, by zaj?? wysokie miejsce, a na sam koniec jeszcze trzeba zagra? bara? w dwu meczu. W takich meczach wszystko mo?e si? zdarzy?. Mog? by? du?e opady deszczu, meczem b?dzie rz?dzi? przypadek, mog? by? niepotrzebne kartki czy kontuzje, i w pewnym momencie ca?y rok pracy idzie po prostu na darmo. Jednak?e chc?c gra? w II lidze która jest bardzo mocna, trzeba takie mecze wygrywa?. Moim zdaniem jak na IV lig?, mamy bardzo zró?nicowany zespó?. Posiadamy zawodników starszych a co za tym idzie do?wiadczonych, oraz pi?karzy m?odych ch?tnych do walki.

Czy planuje pan transfery do naszego zespo?u po zako?czeniu rozgrywek ? Je?li tak to jakiego typu zawodników b?dzie pan szuka?. ?

- Najwa?niejsz? rzecz? od której trzeba zacz??, to musi by? wyja?niona sytuacja finansowa w klubie. Je?li b?dzie sponsor, a co za tym idzie pieni?dze na transfery, to ja si? b?d? bardzo cieszy?. Bo nam potrzeba wzmocnie?. Nie b?d? poszukiwa? zawodników starszych a co za tym idzie do?wiadczonych bo takich ju? mam w klubie. Je?li tylko Rafa? Szwed b?dzie chcia? pozosta? w tej II lidze, to ja jestem za. Zdecydowanie potrzebuj? zawodników, którzy wzmocnili by konkurencj? w linii ataku .Ja chc? promowa? nowych m?odych zawodników. Nie sztuk? by?o by ?ci?gn?? do Otwocka wszystkich moich kolegów z I ligi, którzy maj? ju? ponad 30 lat i wygra? IV lig? Mazowieck?. Klub pi?karski musi prosperowa? w odpowiedni sposób, a szkolenie i promowanie m?odych zawodników jest do tego kluczem. Oczywi?cie trzeba pami?ta? o tym, ?e graj?c sam? m?odzie?? to nie dali by?my rady wygra? tej ligi. Musi by? mieszanka m?odo?ci z do?wiadczeniem. Ci m?odzi zawodnicy, którzy rozpoczynaj? przygod? z pi?k?, musz? si? od kogo? uczy?.

1000 krzese?ek z oparciami, zadaszone przej?cie z budynku na muraw?, sala na konferencj? prasow?, toalety na stadionie. Patrz?c na nasz klub, ci??ko b?dzie spe?ni? te wymagania, które stawia przed II ligowcami PZPN.

- No na pewno to b?d? spore koszta. Jednak spójrzmy na przyk?ad Znicza Pruszków, który dwa czy trzy lata temu równie? gra? w IV lidze, i nic wielkiego si? w tym klubie nie dzia?o. W pewnym momencie miasto oraz sponsorzy w??czyli si? do promowania klubu. Powsta?a dobra otoczka wokó? Znicza, dzi?ki czemu w obecnym sezonie ma?o brakowa?o, aby awansowali do I ligi. Co prawda mieli by trudno?ci z otrzymaniem licencji na gr? w tej I lidze, jednak?e sprzeda? praw telewizyjnych czy Canal +, to ju? jest ogromny zastrzyk finansowy. Oczywi?cie niema gwarancji, ?e za rok znów b?dziemy pi?tro wy?ej w rozgrywkach ligowych, i zainwestowane pieni?dze si? zwróc? bo to jest tylko sport. Mo?na mie? s?abszy sezon, mo?na nie trafi? z transferami, i robi? si? problemy z awanse,. Ja osobi?cie my?l?, ?e wraz z w?adzami miasta damy sobie rad?. Przynajmniej ja bardzo bym tego chcia?. Trzeba próbowa?.

Jak w obecnej chwili wygl?da sytuacja ze sponsorami. W przerwie zimowej, do??czy?a do nas firma „Wezyr”. Czy z wzgl?du na nasz ewentualny awans, oni nadal b?d? chcieli nas sponsorowa? ? Czy to nie b?d? dla nich zbyt du?e nak?ady finansowe ?

- Ja w momencie, gdy nie mieli?my sponsora, gdy? opu?ci?a nas firma pana Zieli?skiego „Gwarant”, poszed?em do „Wezyra” po pomoc, któr? otrzyma?em. Na spotkaniach, w których uczestniczyli?my, w?a?ciciel firmy zapowiedzia? mi, ?e je?li awansujecie to b?dzie wszystko dobrze. Ja osobi?cie jeszcze w tym tygodniu jestem umówiony na spotkanie z prezesem „Wezyra”, na którym mam mu przedstawi? ewentualny kosztorys jaki jest potrzebny na utrzymanie klubu. Mam ogromn? nadziej, ?e to nie b?dzie tylko jeden sponsor który b?dzie przekazywa? pieni?dze na klub, a kilku. Z moich informacji wynika, ?e firma pana Zieli?skiego równie? jest zainteresowana powrotem do sponsorowania klubu. Pami?tajmy równie? o pieni?dzach z miasta, które s? bardzo wa?ne. Mog? zapewni?, ?e sponsor Turecki jest jak najbardziej zainteresowany dalsz? wspó?prac? z naszym klubem, bo jest bardzo zadowolony z naszych wyników, a z tego co mi wiadomo planuje jeszcze mocniej wej?? w nasz klub, odno?nie finansów.

Czy prezes „Wezyra” jest kibicem pi?ki no?nej, a co za tym idzie OKSu Otwock, czy po prostu finansowanie klubu pi?karskiego jest np. jedn? z jego zachcianek ?

- Prezes „Wezyra” codziennie odwiedza nasz? stron? internetow?, i podpatruje nasze poczynania. Jest to cz?owiek bardzo mocno interesuj?cy si? pi?k? no?n?, nie tylko z faktu, ?e jego syn równie? gra w pi?k? no?n?. Turcy to jest takie spo?ecze?stwo, które bardzo mocno trzyma si? razem. Prezes „Wezyra” bardzo dobrze zna si? z prezesem Bekdasem, który finansowa? Pogo? Szczecin, gdy ja tam gra?em. Jego bez w?tpienia sta? na to, by samotnie nawet sponsorowa? nasz klub. Jednak?e to jest jego pierwsze kontakt z pi?k? no?n? na zasadzie finansowania, i on do tego momentu podchodzi? do tego wszystkiego bardzo spokojnie. Trzeba generalnie pami?ta?, o ka?dej firmie która inwestuje w klub. Bo niema tak nawet na zachodzie, by jedna osoba czy firma sponsorwa?a ca?y klub. Ka?dy w jakim? tam stopniu znajdzie miejsce dla siebie, czy to na koszulkach pi?karzy, na stadionie, czy na stronie internetowej.

Pytania od internautów, którzy za pomoc? naszej strony internetowej a dok?adnie Forum, mieli mo?liwo?? zada? panu kilka pyta?. 1) W jaki sposób OKS Otwock w przerwie zimowej, gdy nie by?o pieni?dzy w klubie, ?ci?gn?? kilku znanych i do?wiadczonych pi?karzy do Otwocka ? Czy to ju? by?a inwestycja firmy „Wezyr” ?

- To nie by?a w ca?o?ci inwestycja naszego Tureckiego sponsora, ale kilku firm które ca?y czas s? w klubie, oraz miasta. To nie by?o tak, ?e Dariusz D?wiga?a ?ci?ga sobie zawodników do Otwocka bo ma tak? zachciank?. To wszystko by?o za porozumieniem z prezesem Mojs?. Wszyscy szukali jakiego? wsparcia dla naszego klubu, bo ci zawodnicy którzy przyszli do naszego klubu, a wcze?niej grali na wy?szych szczeblach rozgrywek, otrzymywali wcze?niej premie meczowe takie, jak u nas pensje. Jednak to nie by?o najwa?niejsze, w przypadku Rafa?a, Grze?ka czy Krzysia Ku?mi?czuka. Tutaj raczej chodzi?o o pomoc tych ch?opaków dla mnie, za co jestem im bardzo wdzi?czny. Je?li tylko inne kluby nie b?d? nimi zainteresowane, a nas b?dzie dalej na nich sta?, to ja bym bardzo zadowolony, aby oni nadal u nas grali. Bardzo bym tego chcia?, bo s? to zawodnicy którzy dali bardzo du?o tej dru?ynie.

Czy dochodz? do naszego klubu jakie? informacje, jakoby który? z innych zespo?ów by? zainteresowany pozyskaniem któregokolwiek z naszych zawodników ?

- ......jest zainteresowanie kilkoma naszymi zawodnikami. Na paru naszych meczach, by?o kilku managerów których ja osobi?cie znam. Wypytywali si? o naszych graczy.

Jakie? szczegó?y ?

- .......nie b?d? zdradza? szczegó?ów, ale jest zainteresowanie. Generalnie chodzi o tych m?odszych zawodników.


2) Jakie s? pana plany odno?nie szkolenia m?odzie?y ? Czy b?dzie pan chcia? wypromowa? kilku naszych zawodników, by potem ich sprzeda? za rozs?dn? cen? jak to mia?o miejsce w przypadku Micha?a Zapa?nika ? Czy raczej zale?e? panu b?dzie, na systematycznym wprowadzaniu m?odych zawodników do pierwszej dru?yny, by oni z czasem wiedli prym w Otwocku.

- Podstaw? takiego klubu w jakim my jeste?my, to jest bazowanie na swoich wychowankach. Do tego jest potrzebne dobre boisko, potrzebne s? znane nazwiska, by tych m?odych zawodników przyci?gn?? na stadion. To w?a?nie jest wdra?ane w Otwocku. Po to by?y sprowadzane takie nazwiska jak Go?aszewski, D?wiga?a, Szwed czy Król, by tym m?odym ch?opcom pokaza?, ?e w klubie co? si? dzieje ciekawego, by przyci?gn?? ich na stadion. Powtórz?, ?e potrzebne s? dobre boiska, bo m?odego ch?opca nie da rady si? wyszkoli? graj?c na piachu. Wa?ne s? równie? autorytety trenerskie. Bo dzisiaj m?odzi ch?opcy wol? pogra? w pi?k? przed komputerem, a ni?eli na prawdziwym boisku. W sytuacji, gdy jeden ch?opiec powie drugiemu „ s?uchaj u nas w klubie s? Szwed, Król, D?wiga?a czy np. Citko” to jest du?a szansa, ?e ci m?odzi ch?opcy zainteresuj? si? na tyle mocna by przychodzi? na treningi. Nawet te du?e kluby jak np. Legia, gdzie tam si? ?ci?ga zawodników o pewnej marce, to mimo wszystko ogromny nacisk k?adzie si? na szkolenie m?odzie?y. Na obecn? chwil? z tych naszych wychowanków, uda?o si? tylko Micha?a Zapa?nika wypromowa?, jednak?e mam nadziej?, ?e z czasem to si? zmieni.

Wspomnia? pan Marka Citk?. Na kilku naszych spotkaniach pan Marek by? na stadionie naszego klubu. Czy to oznaka, ?e Marek Citko chce do??czy? do dru?yny OKSu Otwock, i wspomóc Dariusza D?wiga?? ?

- hahaha...nie. Nawet si? ?mieli?my, bo w takiej lu?nej rozmowie mi?dzy nami Marek mówi? „ to mo?e i ja bym spróbowa? si? w twojej dru?ynie „ Oczywi?cie z marketingowego punktu widzenia to by?o by fajne, jednak?e Marek obecnie zajmuje si? rol? menagera. Uko?czy? kurs menagerski, i je?dzi po IV ligowych klubach szukaj?c perspektywicznych m?odych zawodników.

Kto? mu wpad? w oko w Otwocku ?

- Tak, dwóch ch?opaków go zainteresowa?o.

Wracaj?c do ewentualnych transferów, przewiduje pan ?ci?gn?? do Otwocka jeszcze jakie? znane nazwisko ?

- Mam pewne przemy?lenia, ale tak naprawd? nie wiadomo jaka b?dzie przysz?o?? naszego klubu i moja. Bo nawet je?li uda?o by nam si? awansowa?, ?ci?gn?? kogo? znanego , a po roku spa?? o klas? ni?ej i og?osi? upad?o?? klubu, to mnie zupe?nie nie interesuje. Jednak?e je?li ci sponsorzy którzy deklaruj? pomoc OKSowi, nadal b?d? nam pomaga?, to w nied?ugim czasie Otwock mo?e by? bardzo rozpoznawaln? mark?

Ostatnie dwa pytania dotycz? tylko Dariusza D?wiga?y. 3) czy Dariusz D?wiga?a mia? jakie? propozycje obj?cia innej dru?yny, w wy?szych klasach rozgrywkowych ?

- ....hmm...................sam oficjalnie takiej propozycji nie us?ysza?em, ale w kuluarach pi?karskich. podobno taki pomys? by?. Ja jednak powtórz?, ?e osobi?cie takiej propozycji nie otrzyma?em. Ja ca?y czas sam si? ci?gle ucz?.

Czy tu chodzi o klub z I lub II ligi ?

- .....tak

Z pierwszej ligi ?

- ...........tak

Co si? stanie w sytuacji, je?li Dariusz D?wiga?a nie awansuje jednak do II ligi ? Odejdzie z Otwocka a wraz z nim grupa do?wiadczonych zawodników ?

- To wszystko zale?y od klubu. Je?li OKS Otwock nadal b?dzie chcia? si? promowa?, a co za tym idzie rozwija?, i czy przede wszystkim, dalej b?dzie mia? ochot? ze mn? wspó?pracowa?. Je?eli tak, to ja jak najbardziej jestem zainteresowany by dalej kontynuowa? tutaj swoja prac?. 

autor:Daniel"piekarz"Piekarski

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci