Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
OKS OTWOCK - Piast Piastów 6 : 0 !!! 2008.05.01 04:29:15

Udany mecz pi?karzy z Otwocka. Rafa? SKonieczny dwie bramki, Jarek K?sek dwie bramki do tego Piotr Sta?czuk oraz Grzegorz Król.

herb_start_otwock.gif OKS OTWOCK 6-0 Piast Piastów herb_piast_piastow.gif
04. 49. Skonieczny Rafa?, 14. Piotr Sta?czuk, 30. Grzegorz Król, 53. 61. Jaros?aw K?sek
GOLE 00. Nazwisko
SK?AD OKS-u:
Bu?ka, Kami?ski, Kara?, Oamen ( Bia?ek ), Nowotka, K?sek, Sta?czuk ( Adamkiewicz ), Ku?mi?czuk, Skonieczny, Król ( Wysocki ), Wojtulewicz ( Hrycajewski )
S?DZIA:
Sebastian Za??ski
WIDZÓW:
450

    W zapowiedzi przed meczowej z 30/04/08, pisa?em o pragnieniach kibiców odno?nie wi?kszej liczby goli strzelonych przez OKS na w?asnym obiekcie. Do tej pory nasi zawodnicy w czterech meczach na swoim obiekcie zdobyli 6 bramek. Po spotkaniu z Piastem ich bilans urós? do 12 goli !! Tak mi?ej niespodzianki nikt z kibiców si? nie spodziewa?. Nasza dru?yna, po bardzo dobrym meczu w naszym wykonaniu rozgromi?a Piasta Piastów a? 6 : 0. Strzelcami bramek byli Rafa? Skonieczny 2, Jarek K?sek 2, oraz Grzegorz Król i Piotr Sta?czuk. Tomek Kara? po meczu z Hutnikiem powiedzia? – „ ....gdyby?my ich wcze?niej napocz?li wynik by?by wy?szy, i nie by?o by nerwówki.” W meczu z Piastem tego problemu ju? nie by?o. Ju? w 4 minucie spotkania strza?em g?ow?, prowadzenie dla naszej dru?yny da? Rafa? Skonieczny. Po stracie bramki gra Piasta zupe?nie si? nie uk?ada?a co skrupulatnie wykorzysta? w 14 minucie spotkania Piotr Sta?czuk, który atomowym uderzeniem z 16 metra podwy?szy? na 2 : 0. Warto odnotowa?, ?e chwil? wcze?niej strza?em g?ow? móg? zdoby? bramk? Tomek Kara?. Niestety na przeszkodzie stan??a poprzeczka. Gra dru?yny go?ci z minuty na minut? wygl?da?a coraz gorzej, co bezpardonowo wykorzystywali pi?karze OKSu. ?al by?o patrze? jak dos?ownie ka?de do?rodkowanie w okolicach pola karnego bramkarza Piasta, dochodzi?o do zawodników Otwockich. Dodam jeszcze, ?e w ?rodku boiska dzieli? i rz?dzi? by?y zawodnik Ba?tyku Gdynia Krzysztof Ku?mi?czuk. Nasz ?rodkowy raz po raz stara? si? wypuszcza? skrzyd?owych podaj?c im dok?adne pi?ki. Podania Krzysztofa które nie dosz?y celu, mo?na policzy? na palcach jednej r?ki. Jedno z takich ?wietnych poda?, otrzyma? wczorajszy solenizant Grzegorz Król, który skrupulatnie wykorzysta? nadarzaj?c? si? sytuacj? i podwy?szy? na 3:0. Niestety kilkana?cie minut pó?niej, przy szar?y Grze?ka w polu karnym Piasta, tak niefortunnie upad? na muraw?, ?e dozna? kontuzji przez co na drug? po?ow? ju? nie wyszed?. W pierwszej po?owie spotkania mieli?my jeszcze jedn? niespodziank?, której zupe?nie nikt si? nie spodziewa?. Otó? w ok. 43 minucie spotkania pan s?dzia Sebastian Za??ski, poprosi? wszystkich pi?karzy o opuszczenie p?yty boiska, gdy? za par? minut mia? na niej wyl?dowa? helikopter. Okaza?o si?, ?e chodzi?o tutaj o akcj? s?u?b medycznych które mia?y za pomoc? helikoptera przetransportowa? chorego pacjenta. Niestety, jak uda?o mi si? dowiedzie? pacjent ten nie prze?y?. Wiadomo, ?e s?u?by medyczne stara?y si? uratowa? ?ycie temu cz?owiekowi poprzez reanimacj?, niestety bezskutecznie. Czy do zgonu dosz?o ju? na p?ycie boiska....tego nie wiem.

    Po przed?u?onej przerwie o ok. 10 minut z w/w powodów, zawodnicy rozpocz?li drug? po?ow?. Nim pi?karze z Piastowa weszli w gr? ju? przegrywali 4 : 0 bo kolejnej bramce Rafa?a Skoniecznego. Nasz lewy pomocnik, agresywnie wszed? w pole karne zespo?u go?ci i odda? mocne uderzenie na bramk? rywali. Bramkarz zdo?a? jeszcze odpi? pi?k?, ale przy poprawce g?ow? Rafa?a nie mia? ju? szans. Zespó? z Piastowa by? zupe?nie rozbity, pope?nia? kardynalne b??dy. Zdarza?o si?, ?e po szybkich zagraniach z klepki pi?karze go?? b?d?c zupe?nie zdezorientowani, zostawiali gospodarzom ogromn? ilo?? wolnej przestrzeni na boisku. W 53 minucie spotkania mieli?my chyba naj?adniejsz? akcj? meczu. Jarek K?sek otrzyma? pi?k? w okolicach ?rodka boiska, i pobieg? z ni? ile si? na bramk? go?ci. Po drodze min?? jednego rywala, potem drugiego, nast?pnie wbieg? pomi?dzy dwóch kolejnych i strzeli? bramk?. 5 : 0 sta?o si? faktem. W tym momencie okrzyki kibiców odno?nie dwu cyfrowego wyniki by?y coraz g?o?niejsze. Trener D?wiga?a widz?c bezapelacyjn? przewag? swojego zespo?u, da? pogra? innym swoim m?odym podopiecznym, przez co w drugiej cz??ci gry zobaczyli?my Bia?ka, Wysockiego, Adamkiewicza i Hrycajewskiego. W 61 minucie spotkania, dzie?a zniszczenia Piasta dokona? jeszcze raz Jarek K?sek, uderzaj?c nie do obrony z ok. 10 metra. Ko?cówka gry by?a ju? du?o spokojniejsza w naszym wykonaniu, gdy? przez ostatnie 25 minut OKS gra? z strat? jednego zawodnika. By?o to spowodowane kontuzj? Filipa Kami?skiego, który musia? zej?? z boiska. Gra bez jednego zawodnika w ?adnym wypadku nie by?a widoczna na boisku. OKS gra? swoje, d?ugo utrzymywa? si? przy pi?ce, i jedynie oszcz?dzaniem si? mo?na t?umaczy?, ?e wi?cej bramek ju? nie pad?o.

    Zespó? Piasta Piastów zosta? totalnie rozbity przez OKS Otwocka w ramach 26 kolejki IV ligi Mazowieckiej. Strach pomy?le? jaki móg?by by? wynik, gdyby nasza dru?yna zagra?a w optymalnym sk?adzie. Jestem pewien, ?e niewielka ilo?? dru?yn z naszej ligi w ?rod? 30/04/08 by?a by w stanie przeciwstawi? si? naszej dru?ynie.
Ju? w najbli?sz? sobot? OKS gra z zespo?em MKS M?awa. Je?li uda si? szybko strzeli? bramk?, kibice znów b?d? mieli wiele powodów do rado?ci. Jednak?e trzeba zauwa?y?, ?e nasz przysz?y rywal prezentuje wy?szy poziom a ni?eli pi?karze Piasta Piastów.

Powiedzieli po meczu:

Trener OKSu Otwock Dariusz D?wiga?a

Panie trenerze mówi? pan zawsze, ?e z zespo?ami z do?u tabeli gra si? bardzo ci??ko. Dzisiaj to nie mia?o potwierdzenia.

- Dobrze u?o?y? nam si? ten mecz. Szybko strzelona bramka bardzo nam pomog?a. Oczywi?cie wy?szo?? naszych umiej?tno?ci, nad zespo?em rywali by?a bez dyskusyjna. Ciesz? si? równie?, ?e wi?kszo?? zawodników mia?a mo?liwo?? gry. Wprowadzi?em wcze?nie do gry czterech zawodników, maj?c na uwadze zbli?aj?cy si? mecz z M?aw?. Cieszy mnie równie? postawa zawodników w ko?cówce, bo mimo straty jednego zawodnika i gry w dziesi?tk? nadal grali?my swoje. Musz? równie? stwierdzi?, ?e zespó? Piasta by? najs?abszym zespo?em z jakim do tej pory grali?my.

Dzisiaj po raz kolejny pokaza? si? ch?opak z Otwocka, mowa tutaj o Rafale Skoniecznym. Strzeli? dwie bramki móg? strzeli? jeszcze jedn?.

- My?l?, ?e móg? strzeli? jeszcze dwie bramki dodatkowo. Mia? równie? pi?kn? asyst? do Jarka K?ska. Ja mówi?em wcze?niej, ?e b?d? stawia? na m?odych zawodników. Bardzo fajnie, ?e dzi? strzelili po dwie bramki zawodnicy z Otwocka i to bardzo cieszy. Na pewno b?d? dostawa? kolejne szans? oni, oraz nast?pni m?odzi zawodnicy. Oczywi?cie powtarzam im, ?e na boisku jest miejsce tylko dla jedenastu pi?karzy, a ich jest w kadrze dwudziestu dwóch. Wa?na jest ich praca na treningach, któr? ja widz?. Dzi? pokazali si? Rafa? i Jarek jutro to mog? by? inni.

W rozgrywkach Ligi Mistrzów jest pokazana komputerowa symulacja, ile dany zawodnik przebieg? kilometrów na murawie. Dzi? Jarek k?sek móg?by by? liderem takiej klasyfikacji, bo biega? po ca?ej powierzchni boiska.

- Tak, Jarek potrafi gra? w pi?k?. Zawsze du?o biega du?o walczy i takiego zawodnika trzeba umie? wykorzysta?. Ja z Jarkiem zawsze lubi?em gra?, bo dzi?ki niemu mia?em mo?liwo?ci zagrania dobrej pi?ki, gdy? cz?sto pokazywa? si? na wolnej pozycji. Równie? i Rafa? Skonieczny du?o si? na biega? w dniu dzisiejszym, z tym ?e mniej pi?ek by?o kierowanych w jego kierunku. Jednak?e on jak i pozostali pi?karze zrobili to co do nich nale?a?o. Ko?cówka zostawia?a troch? do ?yczenia, bo gdy grali?my w dziesi?ciu nale?a?o przenie?? ci??ar gry na po?ow? przeciwnika i tam pogra? pi?k? a nie na swojej.

Czy w swojej d?ugoletniej karierze pi?karskiej, spotka? pan si? z sytuacj? i? nale?a?o przerwa? zawody bo na boisku musia? wyl?dowa? helikopter ?

- Nie nigdy, musia?em takiego momentu doczeka? dopiero tutaj w Otwocku.

Ju? za trzy dni gramy z MKS M?awa, która równie? jest zespo?em z zdolnych rejonów tabeli. Czy przebieg spotkania mo?e by? podobny do dzisiejszego ?

- To b?dzie zdecydowanie ci??sze spotkani, bo przeciwnik b?dzie o wiele gro?niejszy. Maj? tam kilku do?wiadczonych zawodników. Wszystko zale?y od tego jak mecz si? u?o?y. Np. taki mecz z Hutnikiem który wszystko przegrywa?, wydawa? si? ?atwym spotkaniem, a okaza?o si? zupe?nie inaczej. Ka?dy mecz jest inny, i to wszystko zale?y od podej?cia do danego spotkania, oraz jak mecz si? u?o?y. Dzi? strzelili?my ju? w 4 minucie spotkania bramk?, przez co ch?opcy nabrali wa?nej pewno?ci siebie, co potem zaowocowa?o du?? ilo?ci? bramek, których mog?o by? jeszcze wi?cej.

Pi?karz OKSu Otwock Rafa? Skonieczny.

Rafa? udany mecz w twoim wykonaniu, dwie bramki, mog?e? strzeli? kolejne dwie. Chyba jeste? z siebie zadowolony ?

- Tak jestem zadowolony, jednak?e w niektórych sytuacjach jeszcze mi nie wychodzi?o np. przyj?cie. To by? mój pierwszy mecz, wi?c chyba nie by?o ?le.

Czego teraz wymagasz od siebie odno?nie swoich przysz?ych meczy ? Kolejnych bramek, wyst?pów w podstawowym sk?adzie ?

- No zdecydowanie tak ! Jednak?e to wszystko zale?y od trenera. Wydaje mi si? ?e dobrze dzi? zagra?em, biega?em, walczy?em. Co prawda kilka akcji mi nie wysz?o i mo?na by?o zagra? jeszcze lepiej, ale ogólnie jestem z siebie zadowolony.

Czy spodziewali?cie si?, ?e z zespo?em Piasta pójdzie wam tak ?atwo ?

- W?a?nie nie. Ja by?em ogromnie stremowany z wzgl?du, ?e to by? mój pierwszy mecz w seniorach. My?la?em, ?e b?dzie zdecydowanie ci??ej. Otworzyli si? na nas, i sko?czy?o si? tak, jak si? sko?czy?o.

Pi?karz OKSu Otwock Grzegorz Król.

Grzegorz, przede wszystkim wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.

- Dzi?kuj? bardzo. Ciesz? si? bardzo, ?e dzi? akurat wyszed? nam bardzo dobry mecz, no i wygrali?my.

Dzi? sam sobie sprawi?e? prezent urodzinowy strzelaj?c pierwsz? bramk? dla OKSu. Mog?o by? jeszcze lepiej, jednak?e na przeszkodzie stan??a kontuzja.

- My?l? ?e z powodu tego urazu czeka mnie co najmniej tygodniowa przerwa. Natomiast co do samego gola, to ja tu nie jestem po to by strzela? bramki. Przyszed?em do Otwocka by pomóc swoim do?wiadczeniem, swoimi umiej?tno?ciami tym m?odym ch?opakom którzy dopiero wchodz? w pi?karski ?wiat. Jestem tu po to by ukierunkowa? tych m?odych zawodników. Trener robi swoj? prac?, my starsi zawodnicy jak ja, Rafa? Szwed czy Adam Warszawski robimy swoj?. Wszyscy razem mamy jeden cel, a tym celem jest druga liga dla Otwocka.

Sze?? do zera z Piastem Piastów, który dwie kolejki wcze?niej pokona? Nadarzyn. To robi wra?enie.

- To naprawd? o niczym nie ?wiadczy. Ta liga jest tak wyrównana, ?e ka?dy mo?e wygra? z ka?dym. Prosz? zwróci? uwag?, ?e w tej lidze zazwyczaj pada jedna lub dwie bramki. Jednak?e je?li nie pobiegasz, nie powalczysz nie zostawisz zdrowia na boisku, to tak naprawd? nikt si? przed tob? nie po?o?y. Dzi? mecz wyszed? nam dobrze, gdy? zdobyli?my bramk? bardzo szybko. Jednak?e nie oszukujmy si?. W dniu dzisiejszym zespó? Piasta nie by? w stanie dorówna? nam umiej?tno?ciami.

Do ko?ca rozgrywek coraz mniej meczy. Czy jest jaka? mo?liwo??, aby OKS nie wygra? tej ligi ?

- Ja powiem w ten sposób. My w ogóle nie patrzymy na innych. To czy P?ock wygra czy Nadarzyn to nas w ogóle nie interesuje. My mamy swój cel. Naszym celem jest wygrywanie ka?dego meczu. Dla nas najwa?niejszy jest najbli?sze spotkanie. Od teraz my?limy tylko o M?awie i o niczym innym.

Pi?karz OKSu Otwock Jaros?aw K?sek.

Jarek, czy w dniu dzisiejszym liczy?e? ile razy otrzyma?e? podanie od Krzysztofa Ku?mi?czuka ?

- No tak, nabiega?em si? dzisiaj do?? du?o. Od Krzy?ka dostawa? naprawd? bardzo dobre pi?ki. Kilka co prawda by?o troch? za mocnych, jednak?e dwie bramki strzeli?em, by?o kilka dobrych moich zagra?. Wi?c, nie by?o ?le.

Sze?? do zera, Piast nie popisa? si? w dniu dzisiejszym.

- W ogóle nie by?o Piasta. W ogóle tej dru?yny dzisiaj nie by?o na boisku. Od pocz?tku do ko?ca prowadzili?my gr?. To my kontrowali?my gr? na boisku.

Jak skomentujesz swoje bramki ? Ten pierwszy gol to by?a akcja niczym na treningu, gdy min??e? bodaj?e czterech obro?ców.

- Tak to by?o przek?tne podanie, w?a?nie od Krzy?ka Ku?mi?czuka. Rzeczywi?cie min??em tam jednego zawodnika Piasta niczym na treningu. Nast?pnie wbieg?em pomi?dzy dwóch obro?ców i strzeli?em po d?ugim rogu. Bramkarz nie mia? wiele do powiedzenia.

Kibice w pewnym momencie, dopingiem domagali si? dwu cyfrowego wyniku. My?lisz ?e byli by?cie w stanie tego dokona?, czy ju? nie chcieli?cie dobija? zawodników Piasta ?

- Nie chcieli?my zbytnio forsowa? tempa z wzgl?du na Sobotni mecz. My?l? jednak, ?e przy lepszej formie strzeleckiej byli by?my wstanie osi?gn?? dwu cyfrowy wynik.

W Sobot? przyje?d?a do nas MKS M?awa. My?lisz ?e to b?dzie podobne spotkanie do dzisiejszego ?

- My?l?, ?e je?li b?dziemy grali tak jak dzisiaj i szybko ich napoczniemy, to o wynik mo?emy by? spokojni.

Czy uwa?asz, ?e dzi?ki dzisiejszej twojej dobrej postawie zapewni?e? sobie miejsce w pierwszej jedenastce ?

- To pytanie trzeba zada? trenerowi. Jest teraz troch? kontuzji, jednak?e mamy bardzo szeroki sk?ad. Kilku zawodników mo?e gra? na wielu pozycjach. Mam nadziej?, ?e znajdzie si? dla mnie równie? jedno wolne miejsce.

autor:Daniel"piekarz"Piekarski

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci