Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
OKS Otwock z nowym trenerem 2007.12.28 12:31:42

Wszyscy o tym mówili, ale nikt nie mia? potwierdzonych informacji. Nam si? to uda?o. Prezes Tadeusz Mojsa zakomunikowa?, i? nowym trenerem OKS OTWOCK zostanie pan Dariusz D?wiga?a. Co o ca?ej sytuacji mówi sam zainteresowany czyli pan Dariusz, i jakie cele przed nim stawia prezes Mojsa. To w dzisiejszej aktualizacji.

Pan Dariusz D?wiga?a od 1/01/08 zostanie trenerem OKS Otwock. Tak? informacj? uda?o nam si? uzyska? od pana prezesa Mojsy. Pan Tadeusz jasno i klarownie zaznaczy?, ?e jest to ju? oficjalny komunikat, a trener D?wiga?a swoj? prac? rozpocznie z dniem 08/01/08, na kiedy to jest przewidziany pierwszy trening dru?yny. Klub zamierza zmieni? swoj? polityk? i nie ?ci?ga? na si?? zawodników z zewn?trz p?ac?c im wysokie kontrakty, lecz inwestowa? w m?odzie? z Otwocka i okolic. To ma by? g?ówne zadanie przed którym stanie p. Dariusz, czyli skonsolidowanie zdolnych zawodników z pierwszej czy te? drugiej dru?yny, oraz poszukiwanie innych perspektywicznych zawodników. Odno?nie obecnych rozgrywek, pan D?wiga?a ma uplasowa? swój zespó? co najmniej w pierwszej pi?tce tabeli. Nowy trener OKS b?dzie równie? ta?szym trenerem w porównaniu ze swoim poprzednikiem. Prezes Mojsa mówi jasno „..trener Moleda jest ?wietnym fachowcem, lecz w obecnej chwili na takiego trenera po prostu nas nie sta?...”. Kilka dni temu pisali?my o tym, i? nazwisko nowego trenera nie jest jeszcze znane, powo?uj?c si? na informacje uzyskane od pana Franciszka Stokowskiego. Jak wida? decyzje w zarz?dzie zmieniaj? si? jak w kalejdoskopie. A co o ca?ej sprawie mówi sam zainteresowany pan Dariusz D?wiga?a?


    Panie trenerze, pewne ?ród?a informacyjne podaj?, i? nie ma jeszcze nowego trenera OKSu inne, ?e nowym trenerem ju? jest Dariusz D?wiga?a, a t? informacj? potwierdzi? prezes Mojsa. Tak wi?c jest pan tym trenerem czy te? nie?  

- Tak zgadza si?. Uda?o mi si? doj?? do porozumienia z panem prezesem Mojs? i od nowego roku mam przej?? obowi?zki po panu Moledzie.

Czy w zwi?zku z powrotem pana do pracy z I dru?yn?, zamierza pan równie? zabra? ze sob? kilku pi?karzy rezerw?

- Na pewno chcia? bym aby do I dru?yny wrócili zawodnicy którzy z ró?nych wzgl?dów musieli przed sezonem odej?? z pierwszej do drugiej dru?yny. Równie? w dru?ynie rezerw jest kilku m?odych zawodników którym trzeba da? szans? wykazania si?. Odno?nie samych powrotów , to samo tyczy si? trenera Warszawskiego, który pozostanie trenerem II dru?yny, ale zarazem b?dzie trenowa? z pierwsz?. Je?li wywalczy sobie miejsce w kadrze b?dzie gra? w pierwszej dru?ynie je?li nie, pozostanie w dru?ynie rezerw. Pewne jest, ?e ja osobi?cie b?d? gra? w drugiej dru?ynie...o ile trener Warszawski wstawi mnie do sk?adu.

Jak wygl?da pana sytuacja  z uprawnieniami do prowadzenia dru?yny ? Podobno nie ma pan odpowiednich papierów.

- W pewnym sensie tak. Z?o?y?em podanie na kurs II stopnia trenerskiego, który ju? w zasadzie upowa?nia do prowadzenia dru?yny ligowej. Gdyby to nie wystarczy?o to na pewien czas wspomaga? bym obecnego dyrektora klubu pana Macniewa, który formalnie by?by pierwszym trenerem.

Jakie stawia pan przed sob? cele na zbli?aj?c? si? rund?, i jakie cele stawia przed panem zarz?d ?

- O konkretnych celach nie chcia? bym si? jeszcze wypowiada?. Dla mnie celem zawsze jest zwyci?stwo, walka o trzy punkty w ka?dym meczu. Jak to b?dzie wygl?da?o w rzeczywisto?ci czas poka?e. Pewne jest, i? poprzeczka zosta?a wysoko zawieszona przez pana Cezarego Moled?. Trener Moleda w OKSie wykona? ?wietn? robot?, pozostawiaj?c klub na bardzo wysokim miejscu w tabeli IV ligi. Ja sam dla siebie za cel stawiam pierwsze miejsce na zako?czenie rozgrywek. Odno?nie celów stawianych przede mn? przez zarz?d, to trzeba si? pyta? pana prezesa Mojsy i zarz?du.

Panie Darku dzi?kuj? bardzo za rozmow? ?ycz? wszystkiego dobrego w nowym roku, oraz samych sukcesów w roli trenera.

autor: Daniel"piekarz"Piekarski 

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci