Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
M. K?ska: Wszystko idzie zgodnie z planem 2010.01.21 22:11:06

Dyrektor OKS-u Marek K?ska na dzisiejszym spotkaniu z kibicami zaznaczy?, ?e wspó?praca ze wszystkimi klubowymi sekcjami uk?ada si? bardzo dobrze i ?e uregulowane zosta?y wszelkie zaleg?o?ci p?atnicze wobec sekcji LA.

Dyrektor odniós? si? tak?e do kwestii wsparcia finansowego klubu przez miasto Otwock. W opinii dyrektora dofinansowanie z Urz?du Miasta, które jest przeznaczane na sekcje m?odzie?owe, jest zbyt niskie i obejmuje tylko 30% kosztów tych sekcji w skali roku.
 
Marek K?ska obj?? stanowisko dyrektora 2 miesi?ce temu. Na swoim pierwszym spotkaniu z kibicami poinformowa? o kilku planach na przerw? zimow? zwi?zan? z modernizacj? obiektów. Zostali?my dzi? zapewnieni, ?e wszystko idzie zgodnie z planem i jedyn? rzecz?, która mo?e stopowa? realizacj? projektów jest aura.
 
Pod koniec zesz?ego roku dyrektor podj?? pierwsze, nieoficjalne rozmowy z firm? Gwarant, która po otrzymaniu kosztorysów pomo?e w budowie zadaszenia nad g?ówn? trybun?.
 

* * * * * * * * * *

PRZEKA? KLUBOWI 1% PODATKU

Ka?dy, kto rozlicza si? z podatku za 2009 rok ma mo?liwo?? dokonania odpisu 1% podatku dochodowego na konto Otwockiego Klubu Sportowego, który posiada status organizacji po?ytku publicznego.

W 2009 roku (odpis z podatku za 2008 rok) kwota, któr? przekazali kibice i sympatycy, wynios?a 19 503,00 z?ote. Pieni?dze te przekazywane s? w g?ównej mierze na szkolenie dzieci i mlodzie?y oraz na cele statutowe klubu.
 
Zach?camy do dokonania wpisu w zeznaniu podatkowym.
 
Otwocki Klub Sportowy "START"
KRS 0000045556
 
 
http://i47.tinypic.com/2pri7wi.jpg
 

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci