Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
LKS Nieciecza - OKS Otwock 2010.05.14 18:19:48

W niedziel? OKS zagra bardzo wa?ny mecz. Tym razem czeka nas daleka podró? do Niecieczy, gdzie zagramy z liderem rozgrywek.

AKTUALNO?CI

LKS Nieciecza jest obecnie liderem rozgrywek drugiej ligi. Ró?nica mi?dzy rywalami, a OKS-em to ju? 11 punktów. LKS jest dru?yn? kompletn? bardzo gro?n? w ataku i dobr? w obronie. Strzelili najwi?cej i stracili najmniej goli ze wszystkich dru?yn. Najskuteczniejszym graczem z Niecieczy jest Pawe? Smó?ka, który zdoby? 12 goli. W dru?ynie z Niecieczy wyst?puje kilku pi?karzy, którzy zaliczyli wyst?py w Ekstraklasie – najbardziej znani to Artur Prokop oraz ?ukasz Szczoczarz.

PODSTAWOWE INFORMACJE


Rok za?o?enia: 1922
Barwy: niebiesko-?ó?te
Prezes: Danuta Witkowska

Trener: Marcin Ja?ocha
Sukcesy: wi?kszych brak, obecnie najwi?kszym sukcesem jest gra w II lidze
Sponsor: Bruk-Bet

HISTORIA

Pocz?tek pi?ki no?nej w Niecieczy datuje si? od 1922 r., kiedy to m?odzie? powracaj?ca z ró?nych frontów I wojny ?wiatowej oraz ta, która na wojnie nie by?a, zacz??a uprawia? t? dyscyplin?. Dru?yna nie posiada?a jednolitych ubiorów; ka?dy gracz mia? w?asne spodenki, zwyczajn? koszulk? i buty dalekie od dzisiejszych futbolowych.
 Z czasem powsta?o w okolicy kilka dru?yn pi?karskich: w Ilkowicach, Lubiczku, a z chwil? budowy Niedomickich Zak?adów Celulozy tak?e w Niedomicach- silna dru?yna fabryczna. Z tymi dru?ynami oraz z ?abnem w pierwszych latach trzydziestych Nieciecza utrzymywa? kontakty. Na mecze wyjazdowe podró?owa?o si? furmankami konnymi. W tym czasie „Zrzesze?” ani „Klas” pi?karskich nie by?o.
Nast?pnie przysz?y czasy II wojny ?wiatowej, kiedy to nie mo?na by?o prowadzi ?adnej dzia?alno?ci sportowej.
Po zako?czonej wojnie dzia?alno?? sportowa przybra?a formy organizacyjne. Na wsiach powstawa?y Ludowe Zespo?y Sportowe (LZS-y). Dru?yna zosta?a odm?odzona, ale kilku graczy starszych w niej jednak pozosta?o.
Dwa lata s?u?y?o jeszcze do gry stare boisko na b?oniu. W 1947 r. przeniesiono je do wsi i usytuowano w miejscu znajduj?cym si? do dzisiaj. Wcze?niej by?y tam pola uprawne, b?d?ce w?asno?ci wsi, a dzier?awione przez jej mieszka?ców. Aby przystosowa? go do wymogów sportowych, nachylony w jednym kierunku teren o ró?nicy 1,5 m m?odzie? graj?ca w pi?k? wyrówna?a przy u?yciu wózków konnych i taczek. By?o równie? i wydarzenie, które z innych wzgl?dów nale?y odnotowa?. W Otfinowie odbywa?a si? jaka? uroczysto??. Punktem programu by? mecz Nieciecza z Tarnovi? Tarnów-dru?yn? ligow?, zaproszon? dla uatrakcyjnienia uroczysto?ci. Przed meczem wyst?pi? ich przedstawiciel, mówi?c, ?e dadz? naszej dru?ynie lekcj? pogl?dow? jak gra si? w pi?k?, a o wyniku nie warto mówi?, bo b?dzie on na pewno korzystny dla ich dru?yny. Jak?e si? rozczarowali. Po pi?knej grze Nieciecza wygra?a 2:0 W pierwszej po?owie lat pi??dziesi?tych dru?yna osi?gn??a wielkie sukcesy; by?a bardzo silna i awansowa?a do ówczesnej klasy okr?gowej (dzisiaj III, IV liga). Rozgrywa?a swoje mecze w Krakowie, Tarnowie, Bochni, Tymbarku i innych du?ych miejscowo?ciach.

W latach siedemdziesi?tych os?ab?a dzia?alno?? sportowa, a nawet prze jaki? czas dru?yna przesta?a istnie?.
Reaktywowano j? i pierwszy raz zarejestrowano w 1983 r. i poprzez klas? „C” i „B” osi?gni?to klas? „A”. W tym okresie poziom naszej dru?yny by? szczególnie wyskoki.

STADION

Pojemno??: 1500
Miejsc siedz?cych: 1200Sektor Go?ci: 104

Wymiary: 103 m x 64 m
Brak O?wietlenia
Odleg?o?? mi?dzy stadionami: 280 km
KIBICE

Niestety nie znalaz?em ?adnych informacji na temat zorganizowanej grupy kibicowskiej. Zdj?? przedstawiaj?cych oprawy równie? nie uda?o mi si? znale??. Jedyna informacja o kibicach jest taka, ?e na mecze przychodzi od 500 do 1000 osób w zale?no?ci od pogody i rywali.

?ród?o : 90minut.pl, bruk-bet.nieciecza.pl
?ród?o zdj??: bruk-bet.nieciecza.pl

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci