Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
Inicjatywa koniecITI.pl 2010.01.22 21:14:16

Kibice z ca?ej Polski oraz wiele grup ultras w Europie popiera protest fanatyków Legii skierowany przeciw rz?dz?cej klubem spó?ce ITI. Wi?kszo?? kibiców OKS-u Otwock jest tak?e kibicami sto?ecznej dru?yny dlatego i nasz serwis przy??czy? si? do akcji informacyjnej o inicjatywie koniecITI.pl.

Od kilku lat trwa protest kibiców Legii skierowany przeciwko rz?dz?cej klubem spó?ce ITI. Jest to walka o mo?liwo?? normalnego chodzenia na mecze pi?karskie i kibicowania swej dru?ynie tak, jak mog? to czyni? kibice we wszystkich innych polskich miastach. Ale przede wszystkim protest jest walk? o elementarne prawa obywatelskie, wolno?? s?owa, mo?liwo?? wyra?ania swoich pogl?dów, swobod? podró?owania po Polsce na mecze ligowe, o uchronienie stadionu przed przeistoczeniem si? w sterylne wi?zienie, gdzie mo?liwo?? kupna biletu przys?uguje jedynie nielicznej grupie bardzo zamo?nych i pos?usznych ITI osób. Przeciwko zwyk?ym kibicom wyst?pi? koncern medialny, dysponuj?cy w?asnymi stacjami telewizyjnymi, pras? oraz wp?ywami w ?wiecie polityki.

Kibice Legii s? nieustannie inwigilowani, szykanowani, zastraszani. Kibice nie mog? kupowa? biletów na wybrane sektory, bez ?adnych podstaw prawnych uniemo?liwia im si? wybór miejsc. Za opuszczenie krzese?ka, ponad którym rozpo?ciera si? chmura rozpylonego przez ochron? gazu, kibice zostaj? karani dwuletnim zakazem stadionowym. Kibicom próbuje si? zabroni? swobodnego podró?owania po kraju i wchodzenia na inne stadiony, co jest sprzeczne z konstytucj? RP.

Policja aresztowa?a we wrze?niu 2008 roku ponad siedmiuset kibiców Legii id?cych na mecz, którym postawiono zarzut… udzia?u w nielegalnym zbiegowisku! Oczywi?cie zupe?nym przypadkiem kilka tygodni wcze?niej w?a?ciciel koncernu zwróci? si? publicznie do MSWiA o pomoc w walce z Kibicami.


W obronie elementarnych praw kibice Legii si?gaj? po ró?ne metody, stadion Legii jest najcichszym w ligowej Polsce, w ramach protestu kibice nie prowadz? normalnego dopingu. Klubowi to jest nawet na r?k?, o czym ?wiadczy demonta? kibicowskiego „gniazda” oraz uniemo?liwianie organizacji meczowych opraw. Bojkotowany jest oficjalny sklep klubowy sprzedaj?cy gad?ety z narzuconym przez ITI pseudohistorycznym znakiem firmowym. Kibice organizuj? pikiety, manifestacje, happeningi, wydaj? w?asne czasopisma i rozdaj? ulotki.

Na los kibiców Legii zwracali uwag? niezale?ni od ITI dziennikarze oraz ci z polityków, którzy nie boj? si? koncernu.
 
Nie przechod? obok tej inicjatywy oboj?tnie, wejd? na stron? konieciti.pl i z?ó? swój podpis poparcia.
 
 
?ród?o: konieciti.pl

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci