Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
Analiza sytuacji II ligi wschodzniej. 2010.06.03 11:25:16

Na dwie kolejki przed ko?cem rozgrywek we wschodniej grupie II ligi wci?? siedem zespo?ów ma szans? na awans na zaplecze Ekstraklasy z drugiego miejsca. Kolejne sze?? walczy o unikni?cie degradacji.

Tabela i mecze

 2. Resovia       32  57 - Okocimski (w), Wigry (d)
 3. Kolejarz      32  57 - Jeziorak (w), Start (d)
 4. Okocimski KS  32  56 - Resovia (d), Olimpia (w)
 5. Start         32  55 - Przebój (d), Kolejarz (w)
 6. ?wit          32  55 - Wigry (w), OKS 1945 (d)
 7. Ruch          32  53 - Jastrz?bie (w), Sokó? (d)
 8. Wigry         32  53 - ?wit (d), Resovia (w)
(...)
11. Olimpia       32  42 - Concordia (w), Okocimski (d)
12. Stal          32  36 - Pelikan (d), Przebój (w)
13. OKS 1945      32  36 - Hetman (d), ?wit (w)
14. Sokó?         32  34 - Nieciecza (d), Ruch (w)
15. Jastrz?bie    32  32 - Ruch (d), Pelikan (w)
16. Concordia     32  31 - Olimpia (d), Nieciecza (w)


Rozk?ad prawdopodobie?stwa wyników

Na podstawie naszego modelu bazuj?cego na u?yciu rozk?adu Poissona przy prognozowaniu wyników meczów i wykorzystaniu danych z rundy wiosennej sezonu 2009/10 wyliczyli?my prawdopodobie?stwa rozstrzygni?? w poszczególnych meczach.

                                                   1   x   2
Wigry Suwa?ki - ?wit Nowy Dwór Mazowiecki         74% 13% 13%
GKS Jastrz?bie - Ruch Wysokie Mazowieckie         40% 39% 21%
Okocimski KS Brzesko - Resovia                    38% 55%  7%
Concordia Piotrków Trybunalski - Olimpia Elbl?g   33% 40% 27%
Jeziorak I?awa - Kolejarz Stró?e                  24% 35% 41%
Sokó? Aleksandrów ?ódzki - LKS Nieciecza          11% 31% 58%
Stal Rzeszów - Pelikan ?owicz                     54% 33% 13%
Start Otwock - Przebój Wolbrom                    83% 11%  6%

Resovia - Wigry Suwa?ki                           55% 33% 12%
Przebój Wolbrom - Stal Rzeszów                     6% 10% 84%
Kolejarz Stró?e - Start Otwock                    37% 31% 32%
Pelikan ?owicz - GKS Jastrz?bie                   61% 30%  9%
Ruch Wysokie Mazowieckie - Sokó? Aleksandrów ?.   77% 17%  6%
LKS Nieciecza - Concordia Piotrków Trybunalski    50% 37% 13%
Olimpia Elbl?g - Okocimski KS Brzesko             74% 22%  4%
?wit Nowy Dwór Mazowiecki - OKS 1945 Olsztyn      51% 31% 18%


Po przeprowadzeniu miliona symulacji uzyskali?my wyniki sumaryczne w walce o awans i utrzymanie. Sytuacj? spadkow? przedstawiamy w dwóch wariantach uwzgl?dniaj?cych spadek Podbeskidzia z I ligi (3,65%) albo Wis?y lub Dolcanu (96,35%). Od tego zale?y bowiem liczba spadkowiczów. Ostatnia tabela dla spadków przedstawia szanse poszczególnych dru?yn z uwzgl?dnieniem szans na utrzymanie poszczególnych zespo?ów w I lidze.

Awans

W walce o awans najwi?ksze szanse maj? zajmuj?ce drugie i trzecie miejsce Resovia i Kolejarz. Start ma sporo wy?sze szanse od Okocimskiego Klubu Sportowego, mimo ?e w tabeli znajduje si? ni?ej. Wp?yw na to ma fakt, ?e dru?yna z Brzeska ma jeszcze do rozegrania mecze z Resovi? oraz liderem tabeli wiosny - Olimpi? Elbl?g. Start czeka trudny wyjazd do Stró?, ale wcze?niej zmierzy si? ze zdegradowanym do III ligi Przebojem. Pozosta?e trzy zespo?y - ?wit, Wigry i Ruch maj? ju? tylko iluzoryczne szanse na awans.

RESOVIA mo?e awansowa? do I ligi ju? w najbli?szej - niedzielnej kolejce. Aby tak si? sta?o, Resovia musi wygra?, Kolejarz przegra?, a Start i ?wit co najwy?ej zremisowa?. Prawdopodobie?stwo takiego rozstrzygni?cia to jednak zaledwie ok. 0,23%.

Resovii do awansu wystarcz? dwie wygrane. Z kolei przy zdobyciu czterech punktów Resovia musi liczy? na to, ?e tak?e Kolejarz i ?wit przynajmniej raz strac? punkty. W przypadku, gdy Resovia i Kolejarz zdob?d? po cztery punkty, a ?wit wygra obydwa mecze, decydowa? b?dzie bilans bramkowy z ca?ego sezonu, a ten póki co Resovia ma zdecydowanie najlepszy i ci??ko b?dzie to zmieni? (aktualnie: Resovia +27, Kolejarz +17, ?wit +12).

KOLEJARZ zapewni sobie awans przy komplecie zwyci?stw, tylko je?li Resovia straci przynajmniej raz punkty.

W podobnej sytuacji jest OKOCIMSKI KS, któremu prócz kompletu zwyci?stw potrzebne by?oby przynajmniej jedno potkni?cie Kolejarza.

START w wypadku kompletu zwyci?stw potrzebuje zaj?cia nast?puj?cych zdarze?:

1) Okocimski KS traci punkty przynajmniej raz
oraz:
2a) ?wit zdobywa komplet punktów, a Resovia maksymalnie cztery punkty
lub:
2b) Resovia zdobywa maksymalnie trzy punkty

Start mo?e okaza? si? lepszy od Resovii w meczach bezpo?rednich tylko w wypadku zrównania si? punktami tak?e ?witu, z którym wygra? dwa razy.

Rozpisuj?c sytuacj? w inny sposób, Start awansuje przy komplecie zwyci?stw, je?li:

1) Okocimski KS zremisuje z Resovi?
oraz:
2a) ?wit wygra dwa razy
lub:
2b) Resovia nie wygra z Wigrami

lub:

1) Okocimski KS wygra z Resovi?
oraz:
2) Okocimski KS nie wygra z Olimpi?

lub:

1) Okocimski KS przegra z Resovi?
oraz:
2a) ?wit wygra dwa razy, a Resovia nie wygra z Wigrami
lub:
2b) Resovia przegra z Wigrami

Szanse na awans
1) Resovia      39,05%
2) Kolejarz     34,46%
3) Start        17,72%
4) Okocimski KS  5,12%
5) ?wit          2,13%
6) Wigry         0,86%
7) Ruch          0,68%


Utrzymanie

Praktycznie pewna ligowego bytu jest ju? Olimpia Elbl?g, która mog?aby spa?? tylko w wypadku dwóch swoich pora?ek, kompletu wygranych Stali i wygranej OKS-u 1945 w Nowym Dworze Mazowieckim. Dodatkowo z I ligi musia?aby spa?? Wis?a P?ock lub Dolcan.

Gdyby z I ligi spad?o Podbeskidzie, to utrzymanie mog?yby ju? praktycznie ?wi?towa? tak?e OKS 1945 i Stal. Jednak w wypadku spadku którego? z mazowieckich zespo?ów to w?a?nie zespo?y z Olsztyna i z Rzeszowa stocz? g?ówn? batali? o utrzymanie. Szanse Stali prezentuj? si? znacznie lepiej. OKS 1945 ma wprawdzie jeszcze w zanadrzu trzy punkty za spotkanie z Hetmanem, jednak w ostatniej kolejce wyje?d?a na mecz ze ?witem. Stal równie? ma jedno trudne spotkanie z Pelikanem, ale u siebie, a w ostatniej kolejce czeka j? wyjazd do zdegradowanego Przeboju. J?zyczkiem u wagi mo?e si? tak?e okaza? korzystniejszy bilans bezpo?rednich spotka? Stali z OKS-em 1945.

Sokó?, Jastrz?bie i Concordia maj? ju? tylko teoretyczne szanse na utrzymanie, przy czym dwie ostatnie tylko w wypadku spadku z I ligi Podbeskidzia.

Zak?adaj?c znacznie bardziej prawdopodobny scenariusz, czyli utrzymanie Podbeskidzia, Sokó? mo?e pozosta? w lidze tylko w wypadku dwóch zwyci?stw, co najwy?ej remisu OKS-u 1945 ze ?witem i zdobycia przez Stal maksymalnie trzech punktów.

Szanse na utrzymanie (przy pi?ciu spadkowiczach; spadek Podbeskidzia z I ligi) - szansa 3,65%
1) Olimpia     100%
2) OKS 1945     99,53%
3) Stal         99,29%
4) Sokó?         0,80%
5) Jastrz?bie    0,35%
6) Concordia     0,03%

Szanse na utrzymanie (przy sze?ciu spadkowiczach; spadek Wis?y lub Dolcanu z I ligi) - szansa 96,35%
1) Olimpia      99,91%
2) Stal         79,69%
3) OKS 1945     20,29%
4) Sokó?         0,11%
5) Jastrz?bie    0%
   Concordia     0%

Szanse na utrzymanie (ogó?em)
1) Olimpia      99,91%
2) Stal         80,41%
3) OKS 1945     23,18%
4) Sokó?         0,13%
5) Jastrz?bie    0,01%
6) Concordia     0,001%


Czy PZPN przygotuje niespodziank??

W maju zesz?ego roku w tajemniczych okoliczno?ciach z regulaminu II ligi znikn?? zapis o uzale?nieniu spadków z II ligi od regionalnej przynale?no?ci spadkowiczów z I ligi. W PZPN zapewniaj?, ?e regulamin, który wci?? widnieje na oficjalnej witrynie PZPN, jest nieaktualny i zosta? pó?niej skorygowany, ale samego regulaminu dzia?acze zwi?zkowi strzeg? jak oka w g?owie. Nie mo?na wykluczy? sytuacji, ?e zapis o "regionalnych" spadkach nie znalaz? miejsca w ostatecznej wersji. Gdyby tak si? sta?o, najbardziej zaskoczone by?yby zespo?y z grupy zachodniej II ligi. Gdyby bowiem GKS Jastrz?bie awansowa? na 14. miejsce lub wy?sze, z grupy wschodniej spad?yby tylko trzy zespo?y, a z grupy zachodniej a? pi??! Wszystko to w zwi?zku z planowanymi przenosinami ?l?skiego zespo?u do grupy zachodniej. Z grupy zachodniej mog?aby spa?? nawet dwunasta obecnie Polonia S?ubice, a nieweso?a by?aby tak?e sytuacja - zajmuj?cych aktualnie bezpieczne miejsca - Lechii Zielona Góra, Tura Turek, Miedzi Legnica i Unii Janikowo.

Ta wersja wydaje si? bardzo nieprawdopodobna, bo w takim razie straci?by sens pozostaj?cy i tak od roku fikcj? zapis o podziale regionalnym grup II ligi. Latem znów zasz?aby konieczno?? przenosin dru?yn pomi?dzy grupami, przy czym tym razem ekipa lub ekipy z terenu wschodniego by?yby zmuszone do gry w grupie zachodniej.

Dla PZPN pozostaje jeszcze jedna - ma?o prawdopodobna, ale mo?liwa - furtka awaryjna. Je?li z I ligi spad?oby Podbeskidzie, a Jastrz?bie zaj??o 14. lub wy?sze miejsce w II lidze, to trzymaj?c si? zasady "4 + 4", problem przynale?no?ci grupowej zespo?ów sam by si? rozwi?za?. Do grupy zachodniej trafi?yby Podbeskidzie i Jastrz?bie, a do grupy wschodniej Stal, Motor i Znicz, zajmuj?c m.in. jedno zwolnione przez Jastrz?bie miejsce.

Opracowa?:
Pawe? Mogielnicki


?ród?o: 90minut.pl

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci